Povinná registrácia predajcov tabakových výrobkov do 20.5.2019

Predajcovia tabakových výrobkov zbystrite, lebo 20.apríla nadobudla účinnosť novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorá prináša systém, ktorý sľubuje lepšiu vysledovateľnosť pohybu tabakových výrobkov, ale zároveň aj nové povinnosti. Povinnosti, ktoré prináša novela sa týkajú všetkých podnikateľských subjektov na trhu s tabakovými výrobkami od výrobcov, cez dovozcov až po predajcov konečným spotrebiteľom. Práve novinkám, ktoré novela prináša predajcom tabakových výrobkov, ktorými sú napríklad kaviarne, reštaurácie či herne, sa venujeme v tomto článku.

Martina Rievajová 14. 05. 2019 3 min.

Ako budú tabakové výrobky sledované?

Podľa novely budú všetky tabakové výrobky označené jedinečným identifikátorom, v prípade Slovenskej republiky ide o 28-miestne číslo, ktoré sa bude nachádzať napríklad na každej cigaretovej krabičke, prostredníctvom ktorého bude možné vystopovať ich výrobcov, dovozcov aj distribútorov, ktorí tieto údaje budú zadávať do stanoveného systému.

Povinnosti predajcov

Na konci tohto reťazca sa nachádza maloobchodný predajca, ktorý ako prvý ponúka tabakový výrobok spotrebiteľovi. V súvislosti s novou legislatívou vznikajú predajcom nové povinnosti:

  • · Podať Žiadosť o identifikátor hospodárskeho subjektu

Hlavnou povinnosťou je registrácia maloobchodného predajcu ako hospodársky subjekt na to, aby mu mohol byť pridelený jedinečný identifikátor. Na účely pridelenia tohto identifikátora bola Ministerstvom financií Slovenskej republiky zriadená organizácia DataCentrum, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo pri registrácií hospodárskych subjektov, a ktorej úlohou je aj samotné prideľovanie identifikátorov.

Samotný postup registrácie nie je nijak obzvlášť zložitý, vykonáva sa elektronicky na webstránke https://tttsk.sk/aureus_cms/default/faq.html?group=1 , na ktorej je možné podať Žiadosť o registráciu identifikátora hospodárskeho subjektu. Na tejto stránke sa nachádzajú aj podrobné návody, ako samotnú žiadosť vyplniť.

Je potrebné pamätať na to, že na každý hospodársky subjekt, teda na každého predajcu samostatne, je potrebné podať jednu žiadosť. Do žiadosti je potrebné zahrnúť všetky prevádzkarne toho istého predajcu, teda ak jeden podnikateľ predáva tabakové výrobky vo viacerých prevádzkarňach, predajniach, uvedie do registračného formulára adresy všetkých z nich.

Do žiadosti sa uvádza e-mailová adresa maloobchodného predajcu, na ktorú mu budú zaslané ďalšie dôležité dokumenty, medzi iným aj Registračný protokol, ktorý je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene predajcu, najčastejšie konateľa. Protokol sa odošle späť na uvedenú adresu a po overení DataCentrom bude schválený, čím je registrácia dokončená. Nakoľko je možné, že samotný proces kontroly a schválenia potrvá istú dobu je nutné podať žiadosť čo najskôr. Na tieto účely je možné využiť aj elektronickú schránku predajcov zriadenú na portáli slovensko.sk.

Ak predajca nedisponuje zaručeným elektronickým podpisom, je možné Registračný protokol vytlačiť, úradne overiť podpis konateľa a zaslať aj poštou na adresu DataCentra, avšak, môže dôjsť  k zdržaniu.

Túto registráciu je potrebné vykonať do 20.5.2019.

  • · Vypredať neoznačené tabakové výrobky do stanoveného termínu

 Okrem zmienenej povinnosti sú maloobchodní predajcovia povinní dopredať neoznačené tabakové výrobky, ktoré majú na sklade do obdobia jedného roka, teda do 19.5.2020. Po tomto dátume nesmú predávať neoznačené tabakové výrobky, a ak budú ešte nejaké skladovať, tak tieto sú do 15.6.2020 povinní nahlásiť na príslušnom colnom úrade, ktorí tieto zásoby zničí.

Čo ak to nestihnem?

V prípade, ak sa predajca nestihne registrovať do 20.5.2019 nepodlieha zatiaľ žiadnej sankcii, ich účinnosť bola odložená, avšak riskuje, že mu dovozca či distribútor neodovzdá tabakové výrobky, nakoľko dovozcovia či distribútori sú povinní do systému zaznamenávať identifikátory hospodárskych predajcov, ktorým tabakové výrobky odovzdali.