Povinné očkovanie detí na Slovensku

Stanovuje niektorý z právnych predpisov povinnosť dať dieťa očkovať? Aká pokuta hrozí zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý si túto povinnosť nesplní? 

JUDr. Mária Dvončová 14. 11. 2018 4 min.

V súčasnosti prinášajú médiá pravidelne informácie o epidémii osýpok, ktoré sa vyskytli v niektorých krajinách Európy, pričom potenciálne môžu napadnúť i Slovensko a jeho obyvateľov. V súvislosti s tým sa opätovne začalo výraznejšie diskutovať o očkovaní detí.

Počet rodičov, ktorí sa rozhodnú dieťa nedať očkovať v posledných rokoch stúpa, a to najmä s väčším prístupom verejnosti k internetovým zdrojom a informáciám. Zároveň sa i intenzívne rozvinuli diskusie o slobode v očkovaní a objavili rôzne názorové prúdy k téme očkovania.

informácií Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky („ÚVZ SR“) vyplýva, že „celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania prekročili hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti MMR.“ Bol pritom zaznamenaný pokles zaočkovanosti pri všetkých druhoch povinného očkovania pri porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V súčasnosti sa na Slovensku povinne očkuje proti desiatim prenosným ochoreniam v rámci pravidelného povinného očkovania[1]

Povinnosť podrobiť sa očkovaniu upravujú zákon i vyhlášky

Už v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky ("ústava“) je upravené právo každého na ochranu zdravia. Súčasne čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy stanovuje, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Základným právnym predpisom stanovujúcim povinnosť dať sa očkovať je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane zdravia v platnom znení ("zákon o ochrane zdravia“). V jeho zmysle je fyzická osoba povinná podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam (§ 51 ods. 1 písm. d zákona o ochrane zdravia).

Je potrebné upozorniť, že termín očkovanie nie je v právnych predpisoch definovaný.

Podrobnú úpravu očkovania obsahuje predovšetkým vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov. Tá v ustanovení § 5 rozlišuje jednotlivé druhy očkovania, pričom detí sa týka predovšetkým povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek. Príloha č. 2 k predmetnej vyhláške ďalej obsahuje podrobnosti o očkovacích postupoch na povinné pravidelné očkovanie osôb, v prípade detí sú to nasledovné očkovania:

  • očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam,
  • očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. bola zmenená a doplnená vyhláškou MZ SR č. 544/2001 Z.z. Uvedeným právnym predpisom bolo okrem iného s účinnosťou od 1.1.2012 zrušené očkovanie proti tuberkulóze u novorodencov.

Smerodajným v prípade očkovania detí je i Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní očkovania u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania uverejnené vo Vestníku MZ SR, číslo: 3347712010 - OZS zo dňa 15.11.2010. Uvedené usmernenie upravuje postup v prípade, že je u dieťaťa stanovená kontraindikácia očkovania, konkrétne odoslanie dieťaťa do centra očkovania detí a dorastu spolu s výpisom absolvovaných očkovaní zo zdravotnej dokumentácie, prípadne dokumentácie od lekára špecialistu.

V prípade neočkovania hrozí pokuta

V prípade, že dieťa neabsolvuje povinné očkovanie (nariadené alebo vyplývajúce z príslušných právnych predpisov), dopúšťa sa jeho zákonný zástupca priestupku na úseku verejného zdravotníctva v zmysle  § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane zdravia.

Za povinnosť maloletého dieťaťa podrobiť sa povinnému očkovaniu zodpovedá jeho zákonný zástupca.

Výnimky zo zodpovednosti za spáchanie priestupku sú nasledovné:

  1. preukázanie závažných zdravotných dôvodov alebo
  2. iné lekárom zdôvodnené prípady.

Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur. V súhrnnej výške znamená, že i v prípade, že zákonny zástupca maloletého odmietne viacero očkovaní, maximálna výška potenciálnej pokuty je 331 eur.

Z výsledkov administratívnej kontroly očkovania vykonanej ÚVZ SR k 31.08.2015 vyplýva, že k odmietnutiu očkovania i reálne dochádza.

"684 odmietnutých povinných očkovaní"

Správa z kontroly uvádza nasledovné: „V období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 bolo RÚVZ zaevidovaných spolu 684 odmietnutých povinných očkovaní (nie detí) v základnom očkovaní a 447 odmietnutých očkovaní v rámci preočkovania. U 623 detí bolo nahlásené kompletné odmietnutie povinného očkovania, t. j. rodičia odmietli všetky povinné očkovania dieťaťa aj do budúcnosti.“

Záver

Vzhľadom na informácie o výskyte osýpok v Rumunsku a dokonca i v susednom Maďarskom, mnoho zákonných zástupcov detí prehodnocuje svoje rozhodnutie nedať dieťa očkovať. Povinnosť dať dieťa očkovať však nie je iba na rozhodnutí rodičov dieťaťa. Naďalej zostáva v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov zákonnou povinnosťou, v prípade odmietnutia ktorej je voči zákonným zástupcom dieťaťa vyvodená zodpovednosť a prípadne uložená i pokuta. Súlad uvedenej zákonnej povinnosti, resp. zákona o ochrane zdravia s Ústavou Slovenskej republiky napokon vyslovil vo svojom náleze i Ústavný súd Slovenskej republiky (číslo rozhodnutia PL. ÚS 10/2013-146 zo dňa 10.12.2014).