Povinné odvody autorov a umelcov pre rok 2014

Osoby v slobodnom povolaní majú aj v tomto roku povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, rovnako ako aj daňovému úradu. Rok 2014 zároveň prináša pre hudobníkov, spisovateľov alebo novinárov nový inštitút, ktorým je čestné vyhlásenie o skončení vykonávania činnosti autora a umelca. V nasledujúcom článku sumarizujeme, na čo musia autori a umelci pamätať vo vzťahu k zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

Redakcia 07. 04. 2014 4 min.
Povinné odvody autorov a umelcov Povinné odvody autorov a umelcov Open book on a stack from 4freephotos.com

Odvody do Sociálnej poisťovne

Rovnako ako ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, aj autori a umelci majú v súčasnosti povinnosť voči Sociálnej poisťovni platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Prvý krát sa odvodová povinnosť autorov a umelcov posudzovala minulý rok; kľúčovými mesiacmi sú júl a október v závislosti od toho, kedy osoba v slobodnom povolaní podala daňové priznanie za minulý rok. Ak mali autori a umelci v minulom roku príjmy vyššie ako 4830 EUR, vzniká im od 1. júla tohto roka povinnosť platiť poistné. Subjekty sa musia prihlásiť najneskôr do 9. júla, pričom poistné je prvý krát splatné 8. augusta. Ak však majú za rok 2013 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, táto povinnosť im vzniká až od 1. októbra, úmerne sa oddiaľujú aj z toho vyplývajúce povinnosti: lehota na prihlásenie je do 9. októbra a poistné je prvý krát splatné 10. novembra 2014. Na druhej strane, ak boli ich príjmy za minulý rok nižšie alebo rovné sume 4830 EUR, poistenie im 30. júna zaniká (resp. 30. septembra, ak majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). V tomto prípade podávajú odhlášku z poistenia do 8. júla, resp. 8. októbra.

Ďalšou situáciou, ktorá môže nastať je, že príjmy autorov a umelcov boli v roku 2012 nízke a v roku 2013 im nevznikla povinnosť platiť poistné, v takom prípade bude odvodová povinnosť nanovo posúdená v roku 2014. Ak ani za rok 2013 neboli ich príjmy vyššie ako stanovená suma, autor či umelec poistné naďalej neplatí. Pod slovom príjmy pritom rozumieme len príjmy aktívne, t.j. príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a tiež príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania diel a z použitia alebo poskytnutia práv z duševného vlastníctva. Sem sa započítavajú všetky príjmy, ktoré autor či umelec dosiahol z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, napr. ak má živnosť, teda ešte aj ďalšie oprávnenie na výkon inej činnosti. Pasívne príjmy (predovšetkým tantiémy) a príjmy pochádzajúce z licenčných zmlúv sa nerátajú.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Vykonávanie slobodného povolania má dosah aj na zdravotné poistenie fyzickej osoby. Podľa zákona o zdravotnom poistení sa osoby v slobodnom povolaní považujú za SZČO, toto postavenie nadobudnú v momente, keď dovŕšia vek 18 rokov a majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Ako ďalej stanovuje zákon, autor či umelec je povinný informovať o tejto skutočnosti zdravotnú poisťovňu do 8 dní odo dňa jej vzniku, teda od pridelenia DIČ. Nadväzujúcou povinnosťou je platba preddavkov na povinné verejné zdravotné poistenie vždy do 8. dňa v mesiaci, a to minimálne vo výške zákonom stanovenej sumy, t.j. 56,35 EUR. Samozrejme, suma závisí od základu dane, zaplateného poistného, počtu mesiacov vykonávania samostatne zárobkovej činnosti a plateného koeficientu.

Zmeny pre autorov a umelcov od júla

Od júla 2014 musia mať osoby v slobodnom povolaní na zreteli existenciu novinky, ktorou bude čestné vyhlásenie o skončení vykonávania činnosti autora a umelca, resp. o opätovnom začatí výkonu tejto činnosti. Povinné poistenie SZČO autora a umelca zanikne vtedy, ak povinne poistený autor alebo umelec čestne vyhlási Sociálnej poisťovni, že prestal vykonávať činnosť autora alebo umelca, a to najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. Obdobným vyhlásením preukáže autor či umelec Sociálnej poisťovni tiež začiatok opätovného vykonávania tejto činnosti, pričom podľa výšky jeho príjmov za posudzovaný kalendárny rok môže odo dňa doručenia tohto vyhlásenia opäť prísť k vzniku povinného poistenia SZČO.

Tiež je potrebné upozorniť na fakt, že od júla 2014 v súlade s novelou o sociálnom poistení už nebude daňové identifikačné číslo (DIČ) podstatné pri rozhodovaní v otázke, či určitá fyzická osoba je alebo nie je SZČO. V minulosti (do konca roka 2013) bol autor alebo umelec SZČO vtedy, ak bol registrovaný na daňovom úrade a teda mu bolo pridelené DIČ. Fyzická osoba bude pre účel výberu dane posudzovaná ako SZČO ak má, alebo mala príjmy z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, hoci na daňovom úrade zaregistrovaná nebola.