Povinnosť Facebooku mazať komentáre obsahovo podobné nezákonným komentárom

Komentáre na sociálnej sieti Facebook predstavujú živú platformu, na ktorej sa plne uplatňuje sloboda prejavu. S právom na ochranu osobnosti je to na sociálnych sieťach ťažšie. Ako sa možno brániť proti ohováraniu a hanobeniu na sociálnych sieťach?  Postačí  upozorniť Facebook na nezákonný komentár? Či dokonca možno Facebook-u nariadiť, aby sám mazal podobné komentáre? Dnešný článok rozšíri váš obzor v otázke ochrany vašich práv na sociálnych sieťach.

Martina Rievajová 15. 10. 2019 3 min.

Hanlivý komentár

Pred letom sme vás informovali o rakúskom prípade, v ktorom mal Súdny dvor rozhodnúť o povinnostiach Facebooku. Dnes vám prinášame konečné rozhodnutie Súdneho dvora EU. Pani Glawischnig-Piesczeková bola poslankyňou Nationalrat, Národnej rady v Rakúsku, a predsedníčkou poslaneckého klubu „die Grünen“, teda „Zelení“.

Istý používateľ Facebook-u na svojom súkromnom profile zdieľal článok pochádzajúci z rakúskej informačnej stránky online oe24.at, ktorý znel: „Zelení: životné minimum pre utečencov musí zostať.“ Pri článku sa nachádzala fotka pani poslankyne a pod článkom uviedol používateľ komentár, ktorý rakúske súdy  označili za hanobiaci a urážlivý voči pani Glawischnig-Pieczekovej.

Poslankyňa podala voči Facebook Ireland žalobu, v ktorej sa domáhala, aby Facebook tento komentár a aj jemu podobné úplné vymazal. Najvyšší rakúsky súd sa rozhodol s otázkou ohľadom výkladu Smernice o elektronickom obchode[1] obrátiť na Súdny dvor.

Predchádzať, ale nemonitorovať

Na základe predchádzajúcich rozhodnutí Súdneho dvora týkajúcich sa výkladu Smernicu možno zhrnúť, že Facebook, ako poskytovateľ hostingu, nie je zodpovedný za uložené informácie, pokiaľ nevie o ich nezákonnej povahe. Takéto oslobodenie  nebráni, aby bolo možné Facebook-u uložiť povinnosť, aby konal proti porušovaniu práv, resp. aby ich porušovaniu predchádzal. Netreba pritom zabúdať, že Smernica zakazuje, aby bola poskytovateľom hostingu ukladaná povinnosť monitorovať informácie, ktoré sú na ich stránkach ukladané.

Vzhľadom na súčasný prípad, Súdny dvor konštatoval, že Smernica nebráni členskému štátu, a teda ani jeho súdom, aby uložili Facebook-u povinnosť odstrániť informácie, ktoré boli vyhlásené za nezákonné. Rovnako sa povinnosť môže vzťahovať aj na odstránenie informácií, ktoré sú s nezákonnými informáciami totožné či majú zhodný obsah.

Povinnosť odstrániť informácie z Facebook-u sa môže vzťahovať aj na obsah, ktorý síce nie je totožný, ale iba porovnateľný s obsahom informácie, ktorý bol vyhlásený za nezákonný. V takomto prípade je podmienkou, aby povinnosť monitorovať smerovala voči takým komentárom, ktorých obsah sa v podstate nelíši od obsahu, ktorý bol vyhlásený za nezákonný. Rovnako je potrebné, aby formulácia zakázaných komentárov a informácií sa nevzďaľovala od formulácie zakázaného komentáru do takej miery, že by sám Facebook musel posudzovať nezákonnosť týchto komentárov. Takéto vymazávanie môže teda Facebook zabezpečiť pomocou automatizovaných technických prostriedkov.

Takýto príkaz na vymazávanie možno Facebook-u udeliť na celosvetovej úrovni, resp. v medziach medzinárodného práva, čím sa značne rozširuje jeho pôsobnosť.

Možnosť nariadiť Facebook-u celosvetovo mazať komentáre, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti je silným nástrojom na ochranu osobnostných práv, otázkou ostáva, aký zásah do slobody prejavu na sociálnych sieťach tento zásah predstavuje.

Zdroj: Curia

  • Poznámky pod čiarou