Povinnosti študentov a absolventov voči Sociálnej poisťovni

Maturity či štátnice so sebou prinášajú mnoho absolventov, ktorým vyvstáva otázka, či hneď po ukončení štúdia majú povinnosť platiť odvody a prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne. V dnešnom článku Vám prinášame prehľad povinností, ktoré majú čerství absolventi a študenti pracujúci počas štúdia.

Martina Vanc 08. 06. 2021 3 min.

Študenti, či už ide o žiakov strednej školy alebo vysokej školy denného štúdia, nemajú počas štúdia povinnosť byť sociálne poistený. Z toho dôvodu nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti – nakoľko však neboli poistení, nemajú nárok ani na jednotlivé dávky sociálneho poistenia (napr. dávka v nezamestnanosti). Výnimku tvoria dobrovoľne poistení študenti, ktorí dostatočne dlho platili poistné na to, aby im bola priznaná konkrétna dávka.

Pri absolventoch za termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje Sociálna poisťovňa posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia. V prípade vysokých škôl sa za termín ukončenia štúdia považuje deň vykonania štátnej záverečnej skúšky.

Ak sa študent po ukončení štúdia zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni má jeho zamestnávateľ, ktorý študenta do poisťovne zaregistruje a odvádza z jeho mzdy poistné na sociálne poistenie.

Poberatelia sirotského dôchodku

Tí študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok, majú voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti pri zmene školy, prerušení alebo ukončení štúdia. Študent, ktorý ukončí štúdium, prestáva byť nezaopatreným dieťaťom a v deň skončenia štúdia mu zaniká nárok na výplatu sirotského dôchodku. Štúdium si overuje Sociálna poisťovňa priamo v príslušnom registri, avšak nie všetky školy sú v danom registri evidované – v takomto prípade je študent – sirota povinný predložiť potvrdenie o štúdiu. Rovnaká povinnosť sa týka aj študentov – sirôt v zahraničí.

Študenti – siroty, ktorí predložili potvrdenie o štúdiu, nie sú povinní oznamovať Sociálnej poisťovni ukončenie štúdia. Tí, ktorí ukončia štúdium skôr alebo ho prerušili, sú uvedené povinní oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní. Pri nesplnení tejto povinnosti vznikne študentovi povinnosť vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu nepatrili.

Práca popri štúdiu

Ak študent počas štúdia pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemá oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Do poisťovne ho registruje jeho zamestnávateľ, ktorý zo mzdy študenta odvádza poistné. Ak si však študent – brigádnik uplatní odvodovú výnimku (formou čestného vyhlásenia), jeho zamestnávateľ nemusí z príjmu študenta do 200 eur mesačne platiť poistné, čím sa študentovi vyplatí vyššia čistá mzda. Pri mesačnom zárobku vyššom ako 200 eur je však povinné platiť poistné.

Odvodovú výnimku si v prípade viacerých dohôd môže študent uplatniť iba na jednu, z ostatných už musí platiť poistné Sociálnej poisťovni.

Popri štúdiu sa môže študent zamestnať aj na základe pracovnej zmluvy – v takom prípade nadobúda postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné. Ako zamestnanec nemá žiadne konkrétne povinnosti voči Sociálnej poisťovni, tieto má jeho zamestnávateľ. V postavení zamestnanca je študent povinne poistený na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové, garančné poistenie a okrem uvedených zamestnávateľ platí za zamestnanca aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Ak študent začne podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba, prvé mesiace (resp. rok) nebude mať voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, t. zn., nebude mať povinnosť registrovať sa ani platiť poistné. Povinnosti môžu podnikajúcemu študentovi vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania.

Dobrovoľné poistenie

Študent sa môže rozhodnúť byť počas štúdia dobrovoľne poistený – v prípade splnenia všetkých podmienok by mal nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne. Študent musí mať v tomto prípade minimálne 16 rokov, trvalý alebo prechodný pobyt v SR a nepriznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 70%. Študent si môže vybrať tieto varianty dobrovoľného poistenia:

  • komplexný balík (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti),

  • balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti (nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie),

  • samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Ak študent nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace, toto poistenie mu zaniká.