Práca v inštitúciách EÚ: Aké existujú pozície?

V našom seriály o možnostiach práce v inštitúciách EÚ sme sa už venovali základným predpokladom ako sa o prácu uchádzať. V tomto článku sa pozrieme na jednotlivé typy pracovných pozícií, ktoré v inštitúciách existujú a na aktuálne výberové konania.

Redakcia 13. 09. 2017 5 min.
Stáli zamestnanci
Administrátori

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík, uplatňovania právnych predpisov EÚ, analýz alebo poradenstva. Medzi odvetvia politiky patrí verejná správa, právo, financie, ekonómia, komunikácia a veda. Prekladatelia a tlmočníci sú takisto prijímaní ako administrátori.

Asistenti

Asistenti v inštitúciách EÚ majú zvyčajne výkonné alebo technické úlohy v oblasti administratívy, financií, komunikácie, výskumu alebo vypracovávania a vykonávania politík.

Sekretári/administratívni pracovníci

Sekretári/administratívni pracovníci v inštitúciách EÚ vo všeobecnosti plnia podporné administratívne úlohy a úlohy vedenia kancelárií. Odborná príprava a prax musia priamo súvisieť s uvedenou náplňou práce.

Príspevky a mzda

Základná mesačná mzda úradníkov sa pohybuje v rozmedzí približne od 2 300 EUR mesačne pre novoprijatého sekretára/administratívneho pracovníka (AST/SC 1) do približne 16 000 EUR mesačne v prípade vysoko postaveného úradníka (AD 16), ktorého služobná prax v rámci danej platovej triedy je dlhšia ako 4 roky. Každá platová trieda je rozdelená na päť platových stupňov s príslušným nárastom mzdy. Základná mzda sa každoročne upravuje v súlade s infláciou a kúpnou silou v krajinách EÚ.Okrem toho, ak ste opustili svoju domovskú krajinu, aby ste prišli pracovať pre inštitúciu EÚ, máte nárok na príspevok na expatriáciu vo výške 16 % z vášho základného platu.Stáli úradníci majú nárok aj na príspevky súvisiace s rodinou v závislosti od ich rodinnej situácie. Patrí sem príspevok na domácnosť, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na vzdelávanie a predškolský príspevok.Keďže ste zamestnanec európskej verejnej správy, vaša mzda nepodlieha vnútroštátnej dani z príjmu. Mzdy namiesto toho priamo podliehajú dani Spoločenstva, ktorá sa odvádza späť do rozpočtu EÚ, a to vo výške medzi 8 % až 45 % zo zdaniteľnej časti vašej mzdy. Od roku 2014 do roku 2023 sa uplatňuje aj doplnková solidárna daň.

Ako sa môžete prihlásiť?

Inštitúcie EÚ vyberajú kandidátov do stáleho služobného pomeru na základe verejných výberových konaní. V prvom kole výberového konania budete musieť absolvovať počítačové testy, ktorých súčasťou budú psychometrické cvičenia na overenie vašej spôsobilosti a schopnosti. Úspešní uchádzači budú v nasledujúcom kroku pozvaní do hodnotiaceho centra, kde budú hodnotení na základe súboru pracovných cvičení v skupine za účasti aspoň dvoch hodnotiteľov. Hodnotené zručnosti vo veľkej miere pokrývajú kľúčové schopnosti, ktoré požadujú inštitúcie EÚ: analýza a riešenie problémov, komunikácia, orientácia na kvalitu a výsledky, vzdelávanie a rozvoj, stanovovanie priorít a organizácia práce, odolnosť, práca v kolektíve a vedenie (v prípade absolventov vysokých škôl).Uchádzači, ktorí uspejú vo výberovom konaní, sú zapísaní do rezervného zoznamu, z ktorého si ich inštitúcie vyberajú na základe svojich potrieb. Cieľom výberového konania teda nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť rezervnú skupinu kandidátov, ktorých je možné podľa potreby zamestnať.Forma týchto výberových konaní sa líši v závislosti od požadovaného profilu.Každé výberové konanie sa vyhlási oznámením o výberovom konaní, v ktorom sa uvedú údaje o profile, kritériá prihlásenia sa a postup výberu.Vo všeobecnosti môže od uverejnenia oznámenia o výberovom konaní až po jeho ukončenie uplynúť 5 až 9 mesiacov.Ak vo fáze hodnotenia patríte do skupiny uchádzačov s najvyšším skóre, budete zaradený do rezervného zoznamu. To znamená, že vás môžu pozvať na pracovný pohovor do niektorej inštitúcie EÚ.Rezervné zoznamy sú v prípade všeobecných výberových konaní platné 1 rok. Pri iných profiloch môže byť dĺžka platnosti rôzna. Platnosť rezervných zoznamov je možné predĺžiť.

Zmluvní zamestnanci

Pre inštitúcie EÚ je možné pracovať na základe zmluvy na dobu určitú. Náplňou práce zmluvných zamestnancov (tzv. CAST) sú manuálne a administratívne podporné úlohy. V prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok úradníkov s požadovanými zručnosťami. Zmluvní zamestnanci sú zamestnaní na stanovené minimálne obdobie, obvykle na základe kratšej prvej zmluvy na 6 – 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce. Niektoré orgány EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na neurčité obdobie.

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Prihlásiť sa môžete, ak vaše zručnosti zodpovedajú niektorej z týchto oblastí: manuálne a administratívne úlohy, kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie, výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo alebo rovnocenné technické úlohy, administratívne, poradenské, jazykové a ekvivalentné technické úlohy.

Ako sa môžem prihlásiť? 

Nábor zmluvných zamestnancov sa robí zo skupiny uchádzačov (vedených v databáze), ktorí boli vybraní na základe výberového konania zvyčajne organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO). Súčasťou výberového konania môže byť preskúmanie životopisov, testy schopností v oblasti uvažovania a/alebo testy schopností, ktoré môžu byť písomné, ústne alebo mať inú formu praktického testu v danej oblasti.

Dočasní zamestnanci

V inštitúciách EÚ sa môžete zamestnať ako dočasný zamestnanec. Dočasné pracovné miesta sú zvyčajne dostupné vo vysoko špecializovaných oblastiach, ako je napr. vedecký výskum.

Ako sa môžem prihlásiť?

Výberové konania a nábor dočasných zamestnancov väčšinou organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Svoje údaje môžete uviesť aj v databáze európskych životopisov online (EU CV online).

Vyslaní národní experti

Vyslaní národní experti sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ alebo medzinárodnej organizácie, ktorí na určitý čas pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií.Väčšina VNE sú štátni príslušníci krajín EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, vo výnimočných prípadoch však môžu byť do Komisie vyslaní aj štátni príslušníci z krajiny, ktoré nepatria do EÚ/EHP. Musíte mať aspoň trojročnú prax na primeranej úrovni a váš zamestnávateľ bude musieť Komisii doručiť vyhlásenie o povahe vášho zamestnania v predchádzajúcom roku.V zásade môže vyslanie trvať najmenej šesť mesiacov a najviac štyri roky. Na druhé obdobie vyslania sa môžete vrátiť až po uplynutí 6 rokov.

Ako sa môžem prihlásiť?

Pre viac informácií o aktuálnych príležitostiach kontaktujte stále zastúpenie svojej krajiny pri EÚ. Viac informácií o povahe práce vyslaného národného experta nájdete na osobitných stránkach venovaných VNE.

Dočasný personál

Ak máte záujem o prácu na krátke obdobie, kontaktujte naše odporúčané pracovné agentúry, ktoré vám poskytnú viac informácií o možnostiach krátkodobého zamestnania v inštitúciách EÚ v Bruseli a Luxemburgu. Dočasní zamestnanci sú často žiadaní na výkon sekretárskych úloh. Obdobie zamestnania je málokedy dlhšie ako 6 mesiacov. Komisia zamestnáva dočasných zamestnancov na krátkodobé zmluvy, najmä na administratívnu prácu, prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.

Aktuálne výberové konania na pracovné pozície  nájdete na tomto linku: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en

Ak ste hľadali v tomto článku šiesty typ pozície, ktorou je stáž v inštitúciách EÚ, sledujte aj ďalšiu časť nášho seriálu o možnostiach práce v inštitúciách EÚ.