Práca v inštitúciách EÚ: Stážisti hláste sa!

Študenti pozor! Každý rok sa môže približne 1 200 mladých ľudí zúčastniť stáží ponúkaných EÚ a zlepšiť si tak svoje odborné zručnosti, osobnostné schopnosti a znalosti o Únii. Európsky parlament, Rada, Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Súdny dvor, Dvor audítorov, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a Európsky ombudsman organizujú pre mladých vysokoškolských absolventov stáže v trvaní troch až piatich mesiacov.

Redakcia 27. 09. 2017 4 min.
Podmienkou účasti na stáži je ukončenie prvého stupňa vysokoškolského štúdia, na základe čoho dostávajú stážisti podobné úlohy ako služobne nižšie postavení administrátori.Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú skvelú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať.
Príležitosti pre stážistov ponúkajú útvary, ktoré sa zaoberajú napr. právom hospodárskej súťaže, ľudskými zdrojmi, environmentálnou politikou, komunikáciou atď.Väčšina stáží je platených. Stážisti dostávajú mesačne približne 1 000 EUR a pôsobia v Bruseli alebo Luxemburgu.

Platenú stáž v Európskej komisii 5 mesiacov od 1. marca alebo 1. októbra.

Dostanete od 1. marca 2017 mesačnú dotáciu vo výške 1.159,40 € a úhradu cestovných výdavkov. Môžu sa tiež poskytnúť úrazové a zdravotné poistenie. Každý rok je k dispozícii približne 1300 miest. Ak ste jedným z vybraných kandidátov, získate praktické skúsenosti v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí. To môže byť dôležité obohatenie vašej ďalšej kariéry.

Aká je práca?

Stážisti pracujú po celej Európskej komisii. Obsah práce závisí vo veľkej miere od služby, ktorú ste priradili. Môžete napríklad pracovať v oblasti práva hospodárskej súťaže, ľudských zdrojov, environmentálnej politiky ...

Typická denná práca praktikanta pozostáva hlavne z:

 • Zúčastňovanie a organizovanie stretnutí, pracovných skupín, fór, verejných vypočutí
 • Výskum a zostavovanie dokumentácie, správ, konzultácií, odpovedaní na otázky
 • Bežné projekty
Čo ponúka stáž?
 • Znalosti EÚ - prehľad o procesoch a politikách európskych inštitúcií
 • Praktické skúsenosti - príležitosť zúčastniť sa každodennej činnosti Komisie
 • Príležitosť zaviesť akademickú teóriu do praxe
 • Čo očakávame od vás?
 • Otvorenosť voči európskym záležitostiam
 • Ochota dozvedieť sa o pracovných metódach Komisie
 • Príspevok k našej každodennej práci s novým pohľadom
 • Proaktívny postoj
Ako sa môžem prihlásiť?
Výberové konania pre stáže organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Prihlasovanie na stáž prebieha zvyčajne online, ale v niektorých prípadoch od vás môžu požadovať zaslanie kópie prihlášky v papierovej forme. Výber záujemcov prebieha vo všeobecnosti 4 až 9 mesiacov pred plánovaným začiatkom stáže, preto je potrebné poslať prihlášku v dostatočnom predstihu.

Prihláste sa tu: https://ec.europa.eu/stages/home_en

Kto sa môže prihlásiť?


Program stáží je určený absolventom vysokých škôl z celého sveta, ktorí majú:

 • Minimálne 3 roky štúdia (minimálne bakalársky);
 • Veľmi dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny alebo nemčiny (úroveň C1 / C2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky);
 • Veľmi dobrá znalosť druhého úradného jazyka EÚ (vyžaduje sa pre štátnych príslušníkov krajín EÚ).
 • Musíte absolvovať minimálne 3-ročné štúdium so stupňom, v ktorom môžete požiadať o stáž Blue Book. Len ak máte certifikát alebo oficiálne potvrdenie od vašej univerzity, že máte minimálne 3-ročný titul, budete môcť požiadať.

Môžete sa aplikovať raz za reláciu, ale toľkokrát, koľkokrát chcete, kým nebudete konečne vybraní. Ak nepredložíte predvoľbu, alebo ste v modrej knihe, ale ste nevybrali na stáž, budete musieť svoju žiadosť znova odoslať. Opätovne prejde predvoľbou bez záruky, že ju úspešne prenesiete a znovu sa vrátite do modrej knihy.

Článok 2.2.2 pravidiel, ktorými sa riadi systém oficiálnych stáží Európskej komisie, sa musí vykladať tak, že vylučuje materinský jazyk / jazyky, ktorý sa nehodnotí bodmi v prvej fáze predbežného výberu. Body sa udeľujú na základe zásluh. Preto ak máte angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu svoj materinský jazyk (aj ako občan, ktorý nie je občanom EÚ), musíte mať veľmi dobré a certifikované vedomosti aspoň z jedného z ďalších dvoch pracovných / procedurálnych jazykov Komisie.

Ak nemáte angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu, ktorý je rodným hovorcom ako občan EÚ, musíte mať okrem svojho materinského jazyka veľmi dobré znalosti angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny. Úroveň jazykových znalostí sa musí kvalifikovať ako "veľmi dobrá znalosť", musí byť sprevádzaná riadne overeným dokladom a zodpovedá úrovni C1 / C2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

Prekladateľské stáže

Ak žiadate o prekladateľské stáže (v Generálnom riaditeľstve pre preklad), musíte byť schopní preložiť do svojho hlavného jazyka (zvyčajne svojho materinského jazyka) z 2 ďalších úradných jazykov EÚ (zdrojové jazyky):

 • Váš hlavný jazyk musí byť jedným z úradných jazykov EÚ.
 • Váš prvý zdrojový jazyk musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina.
 • Váš druhý zdrojový jazyk môže byť ktorýkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ.