Práca v inštitúciách EÚ: Vyskúšajte vzorový test!

European Personnel Selection Office alebo Európsky Úrad pre Výber Zamestnancov. Toto je vstupná brána pre prácu v inštitúciách Európskej únie. Ak vás zaujíma ako v praxi prebieha výberové konanie, začnine vzorovými testami a premerajte si svoje sily!

Redakcia 19. 09. 2017 7 min.

Súčasťou každého verejného výberového konania zverejneného na webovej stránke úradu EPSO je séria testov, na základe ktorých sa posúdia všeobecné a profesionálne zručnosti a spôsobilosť uchádzačov. Prvé kolo, ktorého sa väčšina uchádzačov musí zúčastniť, pozostáva z počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výnimkou je prípad, ak sa uchádzajú o miesto odborníka. V takom prípade sa v počiatočnej fáze výberového konania posudzuje len kvalifikácia.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami alebo výberom na základe kvalifikácie a ktorých online prihlasovací formulár preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti na výberovom konaní, dostanú pozvánku do hodnotiaceho centra.

Kolo v hodnotiacom centre prebieha spravidla v Bruseli alebo Luxemburgu, a to počas jedného či viacerých dní. Spočíva v preverení všeobecnej spôsobilosti uchádzačov, ako aj ich konkrétnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádzajú.

Nasledujúce linky ponúkajú vzorové testy týchto dvoch kôl. Sú určené na to, aby uchádzači získali predstavu o tom, aké typy otázok budú musieť zodpovedať. Radi by sme vás upozornili na to, že počet a typ testov v jednotlivých konaniach závisí od typu a úrovne výberového konania. Viac informácií o testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v oznámení o danom výberovom konaní (alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Úrad EPSO neorganizuje žiadne prípravné kurzy a okrem týchto vzorových testov neposkytuje žiadne materiály, ani nepodporuje žiadne iné organizácie vo vydávaní publikácií či organizovaní kurzov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú občanom Únie podporu a kurzy prostredníctvom týchto kontaktov alebo stáleho zastúpenia pri EÚ.

Vyberte si pracovnú pozíciu, o ktorú máte záujem a otestujte svoje schopnosti!

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC) 

 • Test schopností uvažovania: verbálne, numerické a abstraktné interaktívne testy
 • Test odborných schopností:  
 • Cvičenie e-tray: vzor otázky v cvičení e-tray: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Test jazykového porozumenia: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Test kancelárskych schopností: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Test finančných schopností: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Test ovládania MS Word a Excel: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Simulačná hra (role-play):

  Uchádzač tesne pred hrou dostane písomné podklady, na základe ktorých sa má pripraviť na stretnutie so „zákazníkom“. Čas vyhradený na štúdium podkladov je približne 5 – 10 minút. Uchádzač musí konať, ako by bol na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádza. V podkladoch je vysvetlená aj úloha „zákazníka“ a opis problému.

  Simulačná hra trvá asi 15 minút a slúži na testovanie viacerých všeobecných kompetencií. Pozostáva zo stretnutia so „zákazníkom“, na ktorom sa má vyriešiť daný problém. „Zákazník“, ktorým je vyškolený zamestnanec, poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa pološtruktúrovaného scenára. Stretnutie sa uskutoční v prítomnosti dvoch členov výberovej komisie. Členovia výberovej komisie do priebehu skúšky nezasahujú, iba si robia poznámky. Na konci cvičenia členovia výberovej komisie udeľujú hodnotenie. 

Asistenti (AST)

Test úpravy dokumentu: ide o opravu jazykových a formátovacích chýb v preklade.

Východiskový text v jazyku 2 sa zobrazí na obrazovke. Preklad tohto textu do jazyka 1 v súbore MS Word, ktorý možno upravovať, obsahuje jazykové a formátovacie chyby v porovnaní s východiskovým textom. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu.

Tento test trvá približne hodinu.

Administrátor (AD – všeobecné pozície)

Administrátori (AD – odborné pozície) 

Právnici-lingvisti (AD) 

Prekladatelia (AD) 

Test hlavných jazykových zručností je skúšobný. V roku 2017 nie je vyraďovacím testom a body získané uchádzačmi sa nebudú zohľadňovať v priebehu tohto výberového konania. Výsledky sa budú posudzovať na anonymnej báze výlučne na analytické účely z pohľadu organizovania budúcich výberových konaní. Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 od seba nezávislých otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút.

Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu

Tlmočníci (AD)

Zmluvní zamestnanci 

 • Test schopností uvažovania:
  V prípade FS II si pozrite časť Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC).
  V prípade FS III si pozrite časť Asistenti (AST).
  V prípade FS IV si pozrite časť Administrátori (AD – všeobecné pozície).
   
 • Test na základe schopností: Toto je test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti v oblasti konkrétneho profilu. Podrobnosti nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

  Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Test na základe schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy na základe schopností sú v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači FS IV musia dosiahnuť 16 z 25 bodov, aby v teste uspeli.
   
 • Test úpravy dokumentu:

  ide o opravu jazykových a formátovacích chýb v preklade.

  Východiskový text v jazyku 2 sa zobrazí na obrazovke. Preklad tohto textu do jazyka 1 v súbore MS Word, ktorý možno upravovať, obsahuje jazykové a formátovacie chyby v porovnaní s východiskovým textom. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu.

  Tento test trvá približne hodinu.