Čaká Slovenskú republiku súd pre nedodržanie smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v samotnej právnej úprave predstavuje najrozsiahlejšiu súčasť pracovného práva Európskej únie. Európska komisia obdržala viacero sťažností a následne Slovenskej republike zaslala stanovisko, v ktorom poukazuje na rozpor slovenskej právnej úpravy so smernicou o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci.

Redakcia 27. 02. 2014 2 min.
smernica o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci smernica o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci Yellow crane from 4freephotos.com

Právna úprava a Európska únia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v smerniciach Rady ES

Samotná harmonizácia predpisov v rámci Európskej únie zohľadňuje najmä technickú stránku ochrany práce. Pokiaľ ide o konkrétne smernice, ktoré zastrešujú danú problematiku je možné konštatovať, že pred rokom 1980 tieto smernice predstavovali len čiastkové opatrenia, avšak po roku 1980 sa základom stalo prijímanie tzv. rámcových smerníc. Tieto smernice obsahujú zásadné ustanovenia, pričom na ich vykonanie sú prijímané individuálne/čiastkové smernice.

Prvá rámcová smernica

Ide o smernicu Rady ES 80/1107/EHS (27.11,1980) o ochrane pracovníkov pred ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými látkami pri práci. Následne boli prijaté čiastkové smernice, ktoré upravujú individuálne otázky (najmä otázky ochrany pred olovom, azbestom, hlukom a pod.).

Druhá rámcová smernica

Druhou smernicou je smernica Rady ES 89/391/EHS (12.6.1989) na vykonanie opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto smernica patri k pomerne rozsiahlym, pričom na jej vykonanie bolo prijatých už takmer 20 čiastkových smerníc a zastrešuje najmä: zásady prevencie, povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnancov a pod.

Čo sa nepozdáva Európskej komisii?

Na Slovensku podľa platného právneho stavu pracovníkom, ktorí nepodstupujú výslovne zdravotné riziko, nemusia zamestnávatelia poskytovať bezpečnostné opatrenia a práve v tomto vidí Európska komisia problém, pretože to považuje za rozpor so  smernicou EÚ.

Sťažnosti

V tejto súvislosti Európska komisia obdržala viacero sťažností namietajúc to, že zamestnávatelia na Slovensku nie sú povinní zaviesť tieto bezpečnostné opatrenia pre pracovníkov, ktorých pracovná náplň nezahŕňa výrazné zdravotné riziko.

Stanovisko EK

Európska komisia zaslala SR odôvodnené stanovisko v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, kde žiada SR, aby zabezpečila, že všetci zamestnávatelia budú mať povinnosť určiť pracovníkov zodpovedných za vykonávanie preventívnych a ochranných činností v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov. Samotné odôvodnené stanovisko predstavuje jednou z fáz predsúdneho konania Európskej komisie.  Dva mesiace má SR na to, aby Európska komisia oznámilo opatrenia na dosiahnutie súladu s predmetnou smernicou. V opačnom prípade bude vec posunutá Súdnemu dvoru Európskej únie.