Poskytovanie právnych služieb advokátom na základe dohody o vykonaní práce?

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokáci je advokátske povolanie slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa uvedeného zákona. Disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory sa zaoberal prípadom, keď advokát poskytoval klientovi právne služby na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Je takéto konanie advokáta porušením § 2 ods. 3 zákona o advokácii?

Redakcia 27. 05. 2014 3 min.
Právne služby na základe dohody o vykonaní práce Právne služby na základe dohody o vykonaní práce 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Disciplinárne konanie

Predseda Revíznej komisie SAK podal proti disciplinárne obvinenému advokátovi návrh na začatie disciplinárneho konania. Navrhovateľ považoval za preukázané, že disciplinárne obvinený advokát poskytoval svojmu klientovi (sťažovateľovi) právne služby na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce.

Disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory („SAK“) zistil, že z vyššie spomínanej dohody o vykonaní práce vyplýva, že advokát sa podpisom dohody zaviazal pre klienta vykonať majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v zmysle zákona č. 64/1997 Zb. Majetkovopráve vyporiadanie pozemkov je pritom činnosťou, ktorá má povahu právnych služieb. Takéto poskytovanie právnych služieb však nebolo na základe zákona o advokácii (na báze slobodného povolania), ale mimo vlastnej advokátskej praxe disciplinárne obvineného advokáta, t. j. v rámci dohody o vykonaní práce. DS SAK ďalej podotýka, že zrejmým účelom § 3 ods. 1 písm. i) zákona o advokácii.[1] je zabrániť poskytovaniu právnych služieb advokátmi mimo výkonu advokácie ako slobodného povolania.

Rozhodnutie DS SAK

Preto Disciplinárny senát SAK rozhodol nasledovne: „Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta vykonáva úkony, ktoré sú podľa svojej povahy úkonmi právnych služieb na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka práce, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 2 ods. 3 v spojení s § 3 ods. 1 písm. i) zákona o advokácii; poskytovanie právnych služieb na základe dohody o vykonaní práce advokátom počas vykonávania advokátskej praxe je neprípustné.“

Uložený trest

Za uvedené konanie bola advokátovi uložená peňažná pokuta vo výške 981,60 EUR, ako aj povinnosť nahradiť paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 327,20 EUR. [2]

Poznámky pod čiarou:

[1] „Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,“

[2] Rozhodnutie V. disciplinárneho senátu SAK z 20. júna 2012 ako aj rozhodnutie II. odvolacieho disciplinárneho senátu SAK z 4. apríla 2013 In Frištiková, Tatiana. Poskytovanie právnych služieb advokátom mimo výkonu slobodného advokátskeho povolania. Bulletin Slovenskej advokácie , 2014, ročník XX., č. 3, s. 46 – 48. ISSN: 1335-1079.