Work-life balance v Európskej únii (časť II.)

V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Kratšia celková dĺžka pracovného času sa uplatňuje vo viacerých členských štátoch EÚ. V rámci európskeho priestoru sú známe viaceré systémy organizácie práce a pracovného času. V článku vám bližšie predstavíme compressed working hours, v-time working a pod.

Redakcia 16. 04. 2015 2 min.
work-life balance work-life balance 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

V-time working

Predstavuje skrátenie pracovného času na určité obdobie so súhlasom zamestnanca a so zárukou, že zamestnanec bude pracovať na plný úväzok, ak táto doba skončí. V-time working môže nájsť uplatnenie v prípadoch krátkodobých ťažkostí v podnikoch, napríklad v súvislosti s dočasným úbytkom zákaziek.

Compressed working hours (tzv. stlačené pracovné hodiny)

V rámci stlačených pracovných hodín si zamestnanec odpracuje svoj pracovný čas za menej pracovných dní než je obvyklé. Najčastejšie zaužívaná forma je stlačený pracovný týždeň. Na jednej strane je pracovný týždeň kratší, čo sa týka počtu dní, na druhej strane sa predlžuje pracovná doba v hodinách v rámci jedného dňa.

Straggered working hours (tzv. kolísavé pracovné hodiny)

Pri takejto úprave pracovného času zamestnanec začína, končí a tiež prestávku v práci má vždy v rozličnom čase. Uplatňovanie kolísavých pracovných hodín v praxi umožňuje napríklad mať predĺžené otváracie hodiny, pokiaľ týmto spôsobom pracuje viac zamestnancov.

Term-time working

Pri term-time working pracovný pomer zamestnanca trvá i vtedy, keď má počas školských prázdnin, či už platené alebo neplatené pracovné voľno.

Sabbatical leave (career break)

Reprezentuje voľno určené na vzdelávanie, zlepšovanie pracovných schopností. Zamestnanec si môže vziať dlhšie platené alebo neplatené pracovné voľno. Ide o inštitút tzv. dlhodobejšej prestávky v práci, zvyčajne nebýva konkrétne upravený právnymi predpismi, ale prevažne internými predpismi alebo kolektívnymi zmluvami.

Projektové zamestnanie

Ide o zamestnanie viazané na vypracovanie a ukončenie určitého projektu. Môže ísť napríklad o zmluvu o dielo, ktorá obsahuje vymedzenie projektu, činností, lehôt a pod.

Job-sharing (delené pracovné miesto)

Pri uplatňovaní inštitútu job-sharing je jeden pracovný pomer na plný úväzok obsadený dvomi zamestnancami, pričom pracovný čas si zamestnanci medzi sebou dohodnú. Zväčša ide o dva čiastočné pracovné úväzky a v podstate o obdobu ,,slovenského“ deleného pracovného miesta.

Job-splitting

Predstavuje obmenu inštitútu job-sharing, od ktorého sa odlišuje tým, že pracovné úlohy v rámci jedného pracovného miesta sa delia medzi dvoch ľudí tak, že každý zodpovedá len za jemu pridelené úlohy.

Shift-swapping

Je forma organizácie práce, pri ktorej si zamestnanci rozvrhujú pracovné zmeny medzi sebou tak, aby všetky zmeny boli pokryté. Takýto spôsob úpravy organizácie práce je výhodný najmä pre zamestnancov, ktorí si pracovné zmeny môžu prispôsobiť svojim osobným potrebám.