Právny štát v Európe: CCBE bije na poplach

Rada advokátskych komôr Európy (CCBE) dňa 15.5. usporiadala svoje zasadnutie po prvýkrát prostredníctvom videokonferencie. Zástupcovia advokátskych komôr schválili viacero iniciatív v reakcii na potrebu obnovenia fungovania justície a posilnenia prístupu k spravodlivosti v čase uvoľňovania preventívnych opatrení v EÚ.

Redakcia 02. 06. 2020 5 min.

CCBE apeluje na inštitúcie EÚ a prostredníctvom nich na členské štáty, aby

· uľahčili úplne obnovenie fungovania justície v Európe za súčasného rešpektovania všetkých opatrení na zachovanie zdravia a bezpečnosti,

· urýchlene vyhradili finančné prostriedky na právnu pomoc,

· podporili prístup k spravodlivosti a garantovali zachovanie základných práv občanov.

Celý dokument čítajte tu. 

CCBE ďalej prijala dokument, v ktorom formuluje 12 princípov a 12 minimálnych štandardov, na ktoré by mali vlády a súkromní aktéri dbať pri využívaní aplikácií na sledovanie kontaktov v kontexte opatrení na zabránenie šíreniu nákazlivej choroby COVID-19. Viaceré štáty v Európe zavádzajú alebo navrhujú zaviesť aplikácie na sledovanie kontaktov. CCBE uznáva, že národné vlády musia naliehavo chrániť zdravie svojich občanov, zároveň  však pripomína, že používanie takýchto aplikácií s najväčšou pravdepodobnosťou bude viesť k porušovaniu základných práv, vrátane práva na súkromie a ochrany osobných údajov. Takéto opatrenia môžu byť prijateľné iba vtedy, ak rešpektujú zásadu proporcionality.

Celý dokument čítajte tu.

Tretím zásadným dokumentom je Stanovisko CCBE k systémovým rizikám pre právny štát v čase pandémie. CCBE upozorňuje, že vyhlásením mimoriadnej situácie vzniká bezprostredné riziko zneužitia koncentrácie moci, najmä v situácii, kedy parlament a súdy nemôžu fyzicky naplno vykonávať kontrolu; a riziko, že občania si „zvyknú“ na nedostatok bŕzd a protiváh v štáte. CCBE apeluje na štáty, EÚ a jednotlivcov, aby koncentráciou moci nebol dlhodobo ohrozený princíp deľby moci, rešpektovanie právneho štátu a ochrana ľudských práv a slobôd v Európe.

Celý dokument čítajte tu.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_RoL_20200515_CCBE-Statement-about-systemic-risks-for-the-Rule-of-Law-in-times-of-the-pandemic.pdf


Vyjadrenie CCBE k systémovým rizikám pre právny štát v čase pandémie

Rada advokátskych komôr Európy (CCBE), uznávaná ako hlas európskych advokátov, zjednocuje advokátske komory zo 45 európskych krajín, vrátane 28 štátov EÚ.  Prostredníctvom nich zastupuje viac ako 1 milión advokátov v Európe. CCBE podporuje prístup k spravodlivosti, rešpektovanie ľudských práv a ochranu právneho štátu.

Pandémia, ktorej v súčasnosti čelíme, viedla mnohé krajiny, vrátane členských štátov EÚ, k vyhláseniu mimoriadneho stavu alebo k udeleniu osobitných právomocí vládam s cieľom potlačiť šírenie nákazy, zvýšiť kapacity v zdravotnom a lekárskom sektore, riešiť devastujúce následky zdravotnej krízy na oblasť hospodárstva, a zároveň prijímať opatrenia týkajúce sa karantény a obmedzenia pohybu.

Deľba moci, garantujúc systém bŕzd a protiváh v demokratickej spoločnosti, je nepochybne v dôsledku koncentrácie moci v rukách vlády podrobená skúške.  

Z aktuálnej situácie vyplývajú dve bezprostredné riziká:

- riziko zneužitia koncentrácie moci, najmä v situácii, kedy parlament a súdy nemôžu fyzicky naplno vykonávať kontrolu;

- riziko, že občania si „zvyknú“ na nedostatok bŕzd a protiváh a tento stav sa stane „novým štandardom“.

CCBE preto zdôrazňuje, že je nevyhnutné ostražito sledovať  vývoj situácie a zabrániť zneužitiu týchto právomocí a dôrazne žiada Európsku komisiu, aby zaručila, že tieto právomoci nebudú využívané nad rámec toho, čo je absolútne nevyhnutné a vhodné  na dosiahnutie sledovaného cieľa, ktorým je potlačenie infekcie, zaistenie zdravotníckych kapacít a riešenie poklesu hospodárskej aktivity.

Za žiadnych okolností nesmie byť deľba moci, rešpektovanie právneho štátu a ochrana ľudských práv a slobôd dlhodobo ohrozená.

CCBE ďalej naliehavo žiada o kritické preskúmanie nasledovných možných rizík:

-  nadmerná koncentrácia právomocí na strane orgánov presadzovania práva,

-  ohrozenie práva občanov na prezumpciu neviny pokým o vine nerozhodne nezávislý súd,

-  odopretie prístupu k nezávislému a nestrannému súdu,

-  prenesenie dôkazného bremena, na úkor občanov,

-  obmedzenie procesných záruk v konaní,

-  odopretie prístupu k advokátovi,

-  cielenie na určité menšiny, migrantov alebo zraniteľné osoby,

-  využitie – dočasného – obmedzenia slobody pohybu a slobody zhromažďovania sa na presadenie ďalšej „kontroverznej“ legislatívy,

-  obmedzenie plurality médií prostredníctvom obmedzenia slobody názoru a slobody tlače,

-  vytváranie alebo prehlbovanie nerovnosti v spoločnosti pri prijímaní opatrení na zmiernenie dopadov krízy.

Naše spoločné európske ústavné tradície predpokladajú, že budú stanovené obmedzenia a hranice, ktoré sa vzťahujú na takýto „mimoriadny stav“ a „osobitné právomoci“. V prvom rade ide o nasledovné:

-  rozhodnutie o vyhlásení „mimoriadneho stavu“ a udelení „osobitných právomocí“ musí byť prijaté v podobe zákona schváleného parlamentom,

-  trvanie musí byť časovo obmedzené a o predĺžení môže opäť rozhodnúť len parlament formou zákona,

-  opatrenia prijaté za týchto podmienok musia následne byť v stanovenom čase potvrdené parlamentom, v opačnom prípade automaticky strácajú platnosť,

-  opatrenia musia byť primerané a rešpektovať základné ľudské práva (garantované Chartou základných práv EÚ a inými medzinárodnými dohovormi),

-  možnosť minimálneho parlamentného monitoringu alebo kontroly musí byť zachovaná,

-  možnosť súdneho preskúmania musí zostať nedotknutá (napr. kontrola ústavnosti).

CCBE ďakuje Európskej komisii za monitorovanie krízovej legislatívy a opatrení v členských štátoch a za výzvy adresované členských štátom, ktoré sa svojím konaním približujú k možnému zneužitiu svojich právomocí. Rozpočet EÚ a najmä rozhodnutie poskytnúť finančné zdroje na podporu členských štátov môžu posilniť rešpekt voči európskym hodnotám a štandardom.

CCBE naliehavo žiada Európsku komisiu, aby počas koronakrízy podporila permanentné umožnenie súdneho preskúmania nezávislým, nestranným a odpolitizovaným súdom.

CCBE vyjadruje poľutovanie nad tým, že dosiaľ neexistoval pohotovostný plán pre prípad závažnej krízovej situácie na zabezpečenie neprerušeného a plynulého fungovania súdnictva a vyzýva európske a národné autority, aby sa poučili z tejto krízy a pripravili pohotovostný plán pre prípad budúcich kríz.

CCBE napokon žiada o uznanie dôležitej úlohy, ktorú si plnia európski advokáti tým, že pomáhajú zabezpečiť zákonnosť a poskytujú právnu istotu občanom a spoločnostiam a uľahčujú realizáciu ich základného práva na prístup k spravodlivosti. Z tohto dôvodu by advokáti mali mať možnosť bez ohľadu na okolnosti plniť si svoju úlohu v spoločnosti a poskytovať právne služby nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov.