Právo na účinné vyšetrovanie

Každému z nás garantuje ústava právo na účinné vyšetrovanie, ktoré nám vyplýva zo zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Nie v každom jednotlivom prípade je ale toto naše právo dodržiavané.

JUDr. Alexandra Podivinská 26. 08. 2017 3 min.

Skutkový stav

Sťažovateľ sa v roku 2011 zúčastnil protestu proti vyrubovaniu stromov v Národnom parku Šumava. V rámci prejavenia svojho nesúhlasu sa pomocou trubky a karabín pripútal k stromu, ktorý bol určený na výrub. Polícia ho ale z tohto miesta odstránila a odviezla na policajnú stanicu. Proti týmto policajtom podal neskôr trestné oznámenie. V tomto uvádzal, že zasahujúci policajti mu v dobe, kedy bol pripútaný k stromu, sypali lesných mravcov za krk, opakovane ho škrtili a dusili, stláčali body na krku, stúpili mu celou váhou svojho tela na lýtko a v blízkosti jeho hlavy naštartovali motorovú pílu. Pri prevoze na policajnú stanicu dvaja svedkovia potvrdili, že na sťažovateľovi videli predmetné zranenia, pričom popis ich situácie sa zhodoval. Z lekárskej správy bolo zrejmé, že lekár nemohol zistiť u sťažovateľa známky hrubého násilia, zistil iba povrchné odreniny na rukách. K tomuto sťažovateľ dodal, že lekár ho vyšetroval a prehliadal zo vzdialenosti približne jedného metra.

Sťažnosť

Proti postupom orgánov vo veci šetrenia zásahu polície proti sťažovateľovi podal sťažovateľ sťažnosť, v ktorej namietal porušenie jeho základného práva spočívajúceho v nevykonaní účinného vyšetrovania neľudského zaobchádzania policajtov so sťažovateľom. Okrem toho, že príslušné orgány neykonávali prešetrovanie podaného trestného oznámenia sťažovateľa, nedovolili mu nahliadnuť do spisu. Neskôr v náleze Ústavný súd ČR uviedol, že právo nahliaduť do spisu vyplýva priamo z jeho ústavného práva na účinné vyšetrovanie.

Ústavný súd ČR

Ústavný súd vyhodnotil, že sťažovateľ podal nové trestné oznámenie so žiadosťou o riadne prešetrenie policajného zásahu po viac ako dvoch rokoch. Ústavnú sťažnosť podal po uplynutí dvoch mesiacov od posledného vyrozumenia orgánom, prečo považoval sťažnosť za včasne podanú. Ústavný súd doplnil, že povinnosť účinného vyšetrovania je trvajúca povinnosť orgánov činných v trestnom konaní (Nález Ústavného súdu ČR, sp.zn. I. ÚS 1042/15, zo dňa 24. apríl 2016,). Podľa judikatúry ESĽP nemožno od oprávnenej osoby očakávať, že bude čakať na prešetrenie večne, pretože po uplynutí určitého času by sa na podanú sťažnosť muselo prihliadať ako na podanú oneskorene.

Po prešetrení sťažnosti Ústavný súd konštatoval, že príslušné orgány nevykonali účinné vyšetrovanie, ani neboli vo vyšetrovaní nestranné. Kritizoval aj skutočnosť, že polícia si zásah proti sťažovateľovi natáčala na videokameru, avšak tento záznam sa ukončil v momente, kedy začali príslušníci policajného zboru používať voči sťažovateľovi donucovacie prostriedky. Z uvedených dôvodov sťažnosti sťažovateľa vyhovel. Uviedol aj nasledovné:

  • „V demokratické společnosti je nepřípustné, aby případy nelidského a ponižujícího zacházení zůstaly nepotrestány, tím spíše, pokud se jich dopustí bezpečnostní složky státu. Proto je dle Ústavního soudu nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení věnovaly šetření namítaného špatného zacházení zvláštní pozornost, aby bylo skutečně důkladné a splňovalo i další požadavky na účinné vyšetřování, a to v každém jednotlivém případě.“ (Nález Ústavného súdu ČR, sp.zn. I. ÚS 1042/15, zo dňa 24. apríl 2016,).