Právo vrátiť a vymeniť tovar v praxi

Dostali ste nevhodný darček, ktorý nevyužijete? Prípadne Vám nesedí veľkosť oblečenia? Nebojte sa, aj pri takto nevydarenom nákupe existujú možnosti kedy môžete tovar vrátiť. Bližší postup akým spôsobom je možné zakúpený tovar vrátiť Vám zhrnieme v tomto článku.

Redakcia 16. 01. 2020 5 min.

Máte štrnásťdňovú lehotu na zváženie...

V rámci Európskej únie platí možnosť vrátenia tovaru, ktorý bol zakúpený online alebo prostredníctvom iného typu predaja na diaľku uskutočnený napríklad cez internet, pomocou podomového obchodníka alebo zásielkového predaja. V takom prípade má právo spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a to do 14 dní odo dňa :

a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči

Proces pri vrátení tovaru :

  1. Najskôr je potrebné informovať predávajúceho o skutočnosti, že chcete zakúpený tovar vrátiť. Nestačí teda, že Vami zakúpený tovar odošlete naspäť, ale je potrebné, aby ste spolu s tovarom doložili vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je povinný Vám poskytnúť predávajúci. Vzorový formulár však môžete zaslať samostatne aj formou e-mailu, prípadne vyplnením online návratného formuláru nachádzajúceho sa na webovom sídle predávajúceho. Urobiť tak môžete do 14 dní od prevzatia tovaru. Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za zachovanú, pokiaľ oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty
  2. Tovar musíte zaslať alebo vrátiť obchodníkovi do 14 dní, od kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy
  3. Po tom ako sa doručí oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v jej súvislosti zahŕňajúc náklady na dopravu, dodanie a poštovné. Spôsob, akým vráti predávajúci peniaze je rovnaký, ako spôsob ktorým prijal peniaze od spotrebiteľa. Vrátenie peňazí iným spôsobom je možné iba v takom prípade pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí

Tip pre Vás: Dobre si prečítajte obchodné podmienky predajcu - mnohí z nich totiž zákonnú 14- dňovú lehotu ešte predĺžia, čím predĺžia aj Vaše právo na bezdôvodné vrátenie tovaru. Táto 14, alebo u niektorých predajcov aj viacdňová, lehota sa nazýva aj tzv. cooling-off period - doba, počas ktorej máte čas s chladnou hlavou premyslieť a zvážiť svoju kúpu.

Kedy už nie je možné tovar vrátiť?

Dôležité je v tomto prípade dbať na dodržanie lehoty, dokedy je možné odstúpiť od zmluvy. Lehota na zváženie končí uplynutím 14 dňa od prevzatia tovaru. Pri zmluvách o poskytnutí služby dochádza k uplynutiu lehoty na zváženie po 14 dňoch od uzavretia danej zmluvy. Pokiaľ lehota na zváženie končí v deň pracovného pokoja, koniec lehoty sa presúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Uplynutím tzv. cooling-off lehoty sa Vaše právo vrátiť tovar aj bez uvedenia dôvodu stáva preklúdovaným.

Existujú však tovary alebo služby pri ktorých odstúpenie od zmluvy nie je možné. Tieto výnimky sú vymedzené zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v § 7 ods. 6 :

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

Pozor! V kamenných predajniach môžete za neuvážené nakupovanie doplatiť.

V kamenných predajniach je situácia iná nakoľko žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi právo na bezdôvodné vrátenie alebo výmeny tovaru zakúpeného v kamenných predajniach. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. Mnohí z predajcov však dobrovoľne umožňujú spotrebiteľovi vrátiť, alebo vymeniť tovar za iný pokiaľ splní podmienky uvádzané predajcom . Jednou z takýchto podmienok, aby bolo vrátenie tovaru úspešné je dodržanie lehoty dokedy je možné tovar vrátiť. V tomto prípade si však treba dávať pozor, nakoľko u každého z predajcov sa môže lehota líšiť. Ďalšou nevyhnutnosťou je predloženie originálneho predajného dokladu. Niektorí z predajcov však môžu trvať na tom aby bol tovar, ktorý chcete vrátiť nepoškodený, funkčný, kompletný, čistý a nesmie niesť známky nadmerného opotrebenia.

Odstúpenie od zmluvy nie je reklamácia

Reklamácia a vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu predstavujú dva rozličné pojmy. Pri vrátení tovaru dochádza k odstúpeniu zmluvnej strany od kúpnej zmluvy a k jej zániku. Zakúpený tovar sa vráti naspäť predajcovi pričom zákazník obdrží naspäť svoje peniaze. Pri reklamácií zákazník žiada odstránenie vady tovaru pričom mu nevzniká automaticky v danom momente nárok na vrátenie peňazí. Povinnosťou predávajúceho je vyriešiť danú reklamáciu opravou výrobku alebo jeho výmenou za funkčný kus bez vád. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Autor: Bc. Natália Šupová, redaktor Právnych Novín