Praxou k zamestnaniu 2 - pomoc absolventom aj zamestnávateľom

Zamestnať absolventa je večná dilema pre obe strany. Zamestnávateľ poukazuje na absenciu pracovných návykov a skúseností a absolvent zase na to, že ich nemá kde získať. Práve s tým chce pomôcť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, a to programom Praxou k zamestnaniu 2, ktorý by mal uvedené nedostatky aspoň čiastočne odstrániť.

Redakcia 30. 07. 2020 4 min.

Projekt ministerstva v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa zameriava tak na podporu zamestnávateľov ako aj absolventov. Ak patríte do prvej skupiny a ste ochotní zamestnať nezamestnaného človeka do 29 rokov a poskytnúť mu prax, môžete požiadať o finančný príspevok na príslušnom úrade práce. Podmienkou je, aby takýto uchádzač o zamestnanie bol v evidencii úradu práce aspoň 1 mesiac. Predmetom  žiadosti môže byť finančná podpora v oblasti mzdy, ale aj mentorovania. Podmienkou je tvorba nového pracovného miesta pre tohto zamestnanca, a to minimálne na 6 mesiacov alebo na dobu neurčitú. Finančnú podporu tak môžete získavať maximálne po dobu 9 mesiacov, pričom zamestnávať nového uchádzača môžete na plný ako aj polovičný pracovný úväzok. Samotná výška príspevku môže byť maximálne 95% celkovej ceny práce, čo zároveň neprekračuje sumu 784,16 €.

Polepšiť si však môžu aj súčasní zamestnanci, ktorí sa na mentorovanie, teda na zaúčanie nových spolupracovníkov podujmú. Štát vám na nich prispeje sumou až do výšky 98,02 €. Do finančnej pomoci sú zahrnuté aj nové pracovné pomôcky, náradie alebo ochranné pracovné prostriedky, ktoré bude váš nový zamestnanec potrebovať. Na tento účel môžete získať finančný príspevok do výšky 71,92€.

Žiadosť sa podáva na príslušný úrad práce, pričom sa nemusíte báť, že budete musieť finančný príspevok vracať v prípade, ak  pracovné miesto predčasne zanikne. Môže k tomu dôjsť ak si zamestnanec nájde inú prácu, odsťahuje sa, je práce neschopný alebo s ním zamestnávateľ ukončí pracovný pomer v skúšobnej dobe. Výnimku tvorí iba dočasné pridelenie takéhoto zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi podľa §58 Zákonníka práce. V takom prípade vám vzniká povinnosť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa dočasného pridelenia nahradiť, a to bez vyzvania úradu práce. Zaniknuté pracovné miesto nie je potrebné nanovo obsadzovať, pretože podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny trvalo zaniká.

Obmedzenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí už u vás minimálne 6 mesiacov pracujú, a to na celý alebo polovičný úväzok. Tých sa finančný príspevok netýka. Výnimku však tvoria zamestnanci, ktorí svoju činnosť u vás vykonávajú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223-225 Zákonníka práce alebo na základe iných finančných príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti. Pracovné miesto, ktoré im pomocou programu vytvoríte však musí byť zamerané na inú činnosť, než akú u vás títo zamestnanci vykonávali doteraz.

Pozor je potrebné si dať aj na podmienky príspevku na mentoring, keďže jeden mentor môže mentorovať maximálne troch zamestnancov, pričom v prípade jeho neprítomnosti musí byť jeho činnosť nahradená iným zamestnancom. Jedného absolventa  tak môžu mentorovať viacerí mentori avšak nie súčasne, pričom zamestnávateľ predkladá mesačne žiadosť o úhradu platby jednorazového príspevku na mentorovanie za každého mentora osobitne, to znamená že nie po ukončení celého obdobia mentorovania. Mentorovať môže aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nemá iných zamestnancov, avšak v tomto prípade je výkon mentoringu obmedzený na maximálne dvoch zamestnancov.

O príspevky z úradu práce tak môžu okrem mikro, malých alebo stredných podnikov žiadať aj veľké podniky, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi a ktoré chcú prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru, ako aj zamestnávatelia, ktorých zriaďuje zákon, orgány štátnej a verejnej správy, obce, VUC a dokonca aj samotný absolvent. Ten môže požiadať o extra finančný príspevok úrad práce v prípade, ak si zamestnanie našiel sám. V takom prípade mu bude prvých 6 mesiacov v zamestnaní úrad vyplácať 126,14€ k mzde od zamestnávateľa  a ďalších 6 mesiacov 63,07€ k mzde od zamestnávateľa, čo má zvýšiť motiváciu nadobúdať pracovné návyky a skúsenosti aj pri menej platených pracovných miestach.

Uvedená pomoc však nie je neobmedzená, keďže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo trvanie projektu do augusta 2023. Preto je potrebné nečakať a podať žiadosť na príslušný úrad práce čím skôr.