Predaj zabehnutej firmy – ako je na tom Slovensko a ako postupovať?

Predaj zabehnutej firmy (tzv. exit) je v našich zemepisných šírkach ešte stále niečím novým. Súvisí to nielen s históriou, kedy u nás bolo na niekoľko dekád obmedzené súkromné vlastníctvo a takmer vyhynul podnikateľský duch, ale aj s konzervatívnym prístupom postkomunistických podnikateľov. Predaj firmy je však bežnou súčasťou biznisového cyklu a netreba sa ho obávať.

Lukáš Steiniger 25. 03. 2018 5 min.

Rozhodnutie predať firmu

Rozhodnutiu zvyčajne predchádza dlhšia úvaha. K najčastejším dôvodom pre ukončenie podnikateľskej činnosti patrí potreba zmeny životného štýlu. Či už sa jedná o výber investovaného kapitálu, odchod na dôchodok, vyhorenie, či iné zdravotné alebo rodinné dôvody, výsledkom je hľadanie najvhodnejšej metódy ako firmu posunúť niekomu inému. Pri predaji samozrejme veľa závisí od stavu, v akom sa firma nachádza. Najľahšie sa predáva firma, ktorej sa darí a ktorá generuje stabilný profit z diverzifikovaného portfólia služieb a produktov. Na opačnom konci spektra máme stratové firmy, ktorých najcennejším a často jediným aktívom sú buď zamestnanci, duševné vlastníctvo alebo majetok. Škála predávaných firiem je veľmi pestrá. Ako pri väčšine predajov, aj pri tomto hrá kľúčovú rolu nájdenie vhodného kupca.

 

Kroky vedúce k predaju firmy

Čo bude predmetom predaja?

Ak sa podnikateľ rozhodne pre predaj firmy je dobré vedieť čo bude predmetom predaja. Predať sa dá celá s.r.o. ako súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ale aj časť podniku o ktorej sa vedie oddelené účtovníctvo tak, aby bolo jasné aké zložky budú predmetom predaja. Z obchodného zákonníka síce vyplýva, že predaj časti podniku je možný len v prípade ak sa jedná o organizačnú zložku podniku, aplikačná prax však ukazuje, že jasné oddelenie účtovníctva je postačujúce. V každom prípade je pri predaji vhodné poradiť sa s právnym a daňovým poradcom.

K podniku alebo jeho predávanej časti patrí všetko čo počas svojej pôsobnosti vyprodukoval. Jedná sa teda nielen o hnuteľný a nehnuteľný hmotný majetok, ale aj pohľadávky, duševné vlastníctvo, ako aj iné oceniteľné práva právnickej osoby. Pri predaji určite netreba zabúdať na aktíva akými môžu byť zákaznícky kmeň, know-how alebo ľudské zdroje. Po dôkladnej analýze je na mieste oceniť predávaný podnik. Pri menších spoločnostiach je ocenenie jednoduché a dá sa urobiť s pomocou účtovníka. Pri väčších transakciách je určite dobré zveriť tento proces do rúk profesionálom. V súčasnosti je na trhu niekoľko firiem, ktoré sa danou problematikou zaoberajú.

 

Forma predaja zabehnutej firmy

Pri predaji firmy rozlišujeme dve hlavné formy predaja - Asset Deal a Share Deal. Detaily a úskalia týchto transakcií sú komplikované, a preto sa nimi budeme zaoberať v separátnom článku. Pre potreby nášho prehľadu však stačí nasledovné. Pri takzvanom Share Deal sa jedná o transakciu, kedy kupujúci preberá celú právnickú osobu (s.r.o.), vrátane všetkých jej práv a záväzkov, a to vrátane tých daňových. Pri Asset Deal kupujúci preberá len niektoré aktíva a vybrané práva a záväzky, na ktorých sa strany explicitne dohodnú. Asset Deal a Share Deal majú teda nielen rôzne právne, ale aj daňové implikácie. Pred predajom je určite dobré poznať svoje možnosti.

 

Marketing predaja

Marketing predaja je asi najchúlostivejšia časť celej transakcie. Mnoho podnikateľov sa obáva jednak konkurencie, jednak reakcie zamestnancov na celú záležitosť. Logika tu však nepustí a ak chcete firmu predať, musíte s ňou ísť na trh.

Existujú viaceré možnosti - niektoré viac, niektoré menej diskrétne. Tou najčastejšou je okruh známych. Hľadanie kupca v tomto okruhu však nemusí byť tou najšťastnejšou voľbou ak nechcete v okolí vzbudzovať rozruch. Druhou možnosťou je kontaktovanie profesionálnej brokerskej firmy, ktorá má prístup k databázam investorov a vie vystupovať vo Vašom mene, a teda ochrániť Vaše súkromie. Tu však počítajte aj s prémiovou cenou za ich služby. Treťou a najnovšou možnosťou je predaj pomocou internetových portálov, ktoré sa venujú exkluzívne predaju zabehnutých firiem. Vo svete je takýto spôsob značne rozšírený nielen vďaka svojej výhodnosti, ale aj vďaka svojej efektivite. Našťastie už aj na Slovensku máme podobnú službu v podobe portálu PredajFirmu.sk.

 

Memorandum pre kupujúceho

Po nájdení nádejného kupcu je firmu potrebné patrične odprezentovať. Memorandum pre kupujúceho je dokument, kde predávajúci zhrnie najdôležitejšie informácie ohľadom predávanej firmy. Memorandum sa väčšinou nikde nezverejňuje. Jedná sa totiž o detailnejší dokument obsahujúci často aj citlivé údaje ohľadom predávanej firmy. Poskytnutie memoranda je vhodné podmieniť podpisom NDA (Non-Disclosure Agreement), prípadne aj zálohou vratnej zábezpeky.

Neexistuje preddefinovaná štruktúra. Každá firma je iná a memorandum má jasne odrážať špecifiká predávaného podniku. V memorande je dobré oboznámiť potenciálneho kupujúceho s históriou firmy, činnosťami podniku, štruktúrou riadenia, ľudským kapitálom, profilom zákazníkov, trhmi na ktorých spoločnosť pôsobí, konkurenciou a finančnými ukazovateľmi z posledných rokov. Netreba zabúdať, že kupujúci sú často zvedaví na dôvod predaja, a tak je vhodné, aby bol v memorande jasne napísaný.

Po opísaní podniku prichádza na rad popis budúceho potenciálu spoločnosti. Aký je očakávaný vývoj spoločnosti? Má spoločnosť možnosti na expanziu? Aké sú riziká? Kupujúcemu treba načrtnúť ako predávajúci vníma firmu z hľadiska je potenciálneho rozvoja, ale aj prípadného neúspechu.

V závere memoranda je potrebné uviesť údaje o podmienkach predaja. Je dobré pokryť nasledovné:

  • cena a podmienky jej splatnosti;
  • forma transakcie (väčšinou Asset Deal vs. Share Deal);
  • požadovaná kvalifikácia kupcu;
  • podmienky prechodu vlastníckeho podielu;
  • pomoc zo strany predávajúceho pri preberaní firmy kupujúcim.

 

Trvanie predaja firmy

Pre správnosť je potrebné uviesť, že predaj zabehnutej firmy môže trvať aj viac ako rok. Pozháňanie vhodného kupca môže byť časovo náročné a celá transakcia musí byť dobre pripravená. Ak teda uvažujete o predaji odporúčame začať s marketingom čo najskôr.

 

Užitočné linky

Poradenstvo pri predaji firmy:

Inzertný portál pre predaj zabehnutých firiem: PredajFirmu.sk.