Predražené právne služby pre štát má vyriešiť nový úrad

Premiér Slovenskej republiky navrhol uznesenie, podľa ktorého budú musieť všetci ministri do 14 dní predložiť Úradu vlády SR všetky zmluvy uzavreté na poskytovanie právnych alebo poradenských služieb za roky 2018 až 2020. Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie má následne vykonať audit všetkých týchto zmlúv.

Martina Vanc 26. 08. 2020 5 min.

Návrh premiéra bol reakciou na ďalšiu kauzu údajne predraženého vyplácania právnikov MH Manažmentom, podľa ktorej mali byť právnikom uhrádzané výdavky vo výške až 582,- EUR za hodinu práce. Podľa šéfa MH Manažmentu Ľ. Lopatku však nie je zverejnená informácia úplnou pravdou. Podľa jeho slov bývalé vedenie MH Manažmentu (po kauze R. Bžán) vysúťažilo 5 právnych firiem, s ktorými uzavrela rámcové dohody. Cenové ponuky týchto firiem sa pohybujú od 70,- EUR/hodina až po 500,- EUR/hodina (uvedené sumy sú bez DPH). Medzi týmito piatimi firmami sa o každú službu súťaží zvlášť, pričom so spoločnosťou, ktorá ponúkla 582,- EUR za hodinu práce bez DPH vraj doteraz nebola uzatvorená žiadna zmluva a tým pádom ani vyplatená odmena v uvedenej výške.

Štátny MH Manažment je nástupcom Fondu národného majetku, ktorý sa neslávne dostal do povedomia vyplácaním vysokých odmien pre právnickú firmu R. Bžána.  R. Bžán zastupoval Fond národného majetku v spore s talianskou firmou Enel o vodnú elektráreň Gabčíkovo a za úspešnú obhajobu mal dostať odmenu vo výške až 77 miliónov eur (t. j. podielovú odmenu 11%). Po zverejnení a medializácii sa následne vyrokovalo zníženie odmeny na sumu 17,5 milióna eur, čo na platové pomery slovenských advokátov stále predstavuje neobvykle vysokú sumu. Pôvodné vedenie MH Manažmentu skončilo a noví nástupcovia sa pokúsili súdnou cestou dosiahnuť zablokovanie tejto odmeny, avšak nepochodili ani na okresnom ani na krajskom súde.

Ďalšou obdobnou kauzou bola zmluva medzi MH Manažment a advokátskou kanceláriou ECKER-KÁN & PARTNERS v sporoch o určenie vlastníckeho práva k akciám spoločnosti Mondi SCP, ktorá bola žalovaná spoločne aj s ružomberskými papierňami. MH Manažment v tomto prípade vyplatila ešte pred ukončením sporu 1,63 milióna eur.

Riešením na tento problém by podľa premiéra a niektorých ďalších predstaviteľov Vlády SR mal byť samostatný Štátny úrad právneho zastupovania, ktorý by zamestnával právnikov. Takýto úrad by priamo zastupoval štát a mal by sa tým pádom okresať počet obstarávaní právnych a poradenských služieb, ktorých cena je často nadhodnotená. Okrem ceny je problémom aj vykazovanie odpracovaných osobohodín, ktorých pravdivosť je ťažké overiť. Údajne by zmenšenie počtu obstarávaní malo priniesť aj elimináciu korupcie a dohadzovanie zákaziek z politickej úrovne pre „kamarátov“, avšak takýto problém sa môže ľahko prejaviť aj pri obsadzovaní konkrétnych miest už na novovzniknutom úrade. Otázkou zároveň je, či by takýto úrad a jeho zamestnanci dokázali pokryť špecializované agendy rezortov, ktoré už teraz majú zriadené napr. sekcie právnych služieb zastupujúce štát v rozsahu kompetencií daného rezortu. Ďalšou neznámou je, či by štát dokázal v štruktúre tabuľkových platov zaplatiť dobrých a kvalitných právnikov v takej miere, aby boli ochotní odísť zo súkromných spoločností a pracovať pre štát.

„Moja predstava je taká, že všetko, čo si môže urobiť štát v týchto službách, nech si ich priamo zabezpečuje svojimi vlastnými, veľmi dobre zaplatenými zamestnancami, s platmi, ktoré budú konkurovať súkromnej sfére,"

dodal premiér Matovič.

Príkladom a inšpiráciou pre vznik takéhoto úradu má byť český Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úrad bol zriadený v roku 2002 ako organizačná zložka štátu, zodpovedá sa priamo Ministerstvu financií. Má zriadených 8 územných a 45 regionálnych pracovísk po celej republike. Hlavnú agendu úradu tvorí:

 1. zastupovanie štátu

 • úrad zastupuje štát v majetkovo-právnych konaniach pred orgánmi (súdy, správne orgány, rozhodcovské súdy a pod.),
 • dlhodobá úspešnosť v konaniach je až 90%,
 • v roku 2019 úrad obhájil skoro 37 miliárd českých korún,
 • najčastejšie zastupovanými subjektami sú Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.
 1. hospodárenie s vymedzeným hnuteľným aj nehnuteľným štátnym majetkom

 • za rok 2019 dosiahli príjmy úradu necelých 1,5 miliardy českých korún (predaj nadbytočného majetku, prenájom majetku a odúmrť),
 • prepis nehnuteľností zapísaných vo vlastníctve neexistujúcich štátnych subjektov na skutočných vlastníkov,
 • zverejňovanie zoznamu nehnuteľností s nedostatočne identifikovanými vlastníkmi, ktorý pomáha občanom dohľadať rodinný majetok. Zoznam obsahuje až 179 tisíc nehnuteľností.
 1. dislokačná agenda,

 • optimalizácia, umiestnenie štátnych úradov a ich premiestnenie zo súkromných nájomných vzťahov do štátnych budov,
 • pre analyzovanie možností šetrenia používajú Centrálny register administratívnych budov, v ktorom je evidovaných 2 180 položiek. Dokážu tak jednoducho porovnať, ktorý rezort využíva koľko budov a akú platí výšku nájomného,
 • pri nadmerných výdavkoch úrad upozorní štátnu inštitúciu a vyzýva ich, aby stav napravili.

K návrhu premiéra zaslal predseda Slovenskej advokátskej komory („SAK“) T. Borec otvorený list, v ktorom nesúhlasí so zriadením takéhoto úradu: „Poskytovanie právnej služby je vždy vyžiadané klientom a je ústavným právom každej osoby (teda aj štátu), aby si v rámci právnej regulácie dohodol podmienky, za ktorých si objednáva právne služby. Advokát nie je tou osobou, ktorá oslovuje klienta a Slovenská republika ako klient má osobitné postavenie a možnosť stanoviť si podmienky poskytovaných služieb.“ Zároveň za SAK ponúkol spoluprácu a návrh vytvoriť zoznam advokátov poskytujúcich pre štát spolu so stanovením regulovanej odmeny za právne služby pre štát.[1]

Za úvahu stojí, či by nepostačovalo zvýšenie transparentnosti uzatvárania zmlúv na právne a poradenské služby a zamedzenie dohadzovania zákaziek, prípadne zanalyzovať návrh SAK o vytvorení zoznamu advokátov, ktorí by mali záujem pracovať pre štát. Vytvorenie samostatného úradu nemusí byť zlý nápad, avšak pri nedostatočnom odbornom, personálnom a finančnom zabezpečení môže vzniknúť zbytočný a nefunkčný úrad, ktorého výstupy budú neodborné a v praxi nevyužiteľné. Na druhej strane a vzhľadom na skúsenosti zo susedného Česka nie je vylúčené, že kvalitným zmanažovaním takéhoto úradu a správne nastavenými kompetenciami by mohla Slovenská republika v budúcnosti ušetriť až stovky miliónov eur.