Predseda Súdnej rady SR reagoval na otvorený list nadácie Zastavme korupciu

Nadácia v liste zaslanom predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi vyjadrila prosbu o zabezpečenie zmeny spôsobu výberu budúcich sudcov a požiadala predsedu o prehodnotenie zoznamu kandidátov na členov výberových komisií. Upozornila tak na informácie, že medzi kandidátmi na členov výberových komisií za Súdnu radu SR sa nachádzajú aj osoby,  ktorým hrozí trestné alebo disciplinárne konanie.

Martina Vanc 09. 11. 2020 3 min.

Predseda Súdnej rady SR v úvode svojej reakcie uviedol, že si váži starostlivosť a pozornosť nadácie, ktorou sa zasadzujú o obsadenie kvalitných členov do výberových komisií. Upozornil však, že procesy začali už v septembri 2020, kedy sa sám začal podrobne zaoberať členmi výberových komisií. V prvom kole vyradil tých, ktorí boli toho času trestne stíhaní alebo im už skončili funkcie sudcov. Následne na októbrom zasadnutí bola do programu zaradená aj problematika výberu členov komisií s návrhom, aby sa prijali rámcové kritéria na členstvo v komisiách, podľa ktorých by boli noví členovia volení.

Na novembrovom zasadnutí sa bude Súdna rada SR zaoberať touto problematikou podrobnejšie. Ako však sám predseda uviedol vo svojom liste

„Predpokladom je, že nájdeme dostatok spôsobilých a ochotných členiek a členov výberových komisií. Nie je to jednoduchá úloha. Medzi tými, ktorí môže pôsobiť v takých pozíciách nie je veľa takých, ktorí súhlasia venovať dvakrát do roka tri dni výberovým konaniam. Sú to bezplatné funkcie, na úkor práce alebo povolania.“

V septembri toho roku bol problém zložiť výberové komisie, nakoľko množstvo ľudí odmietlo tráviť na výberových komisiách tri dni a hrozilo, že výberové konania budú zmarené. Zároveň spresnil, že účasť sudkyne D. W. v komisii v mesiaci september nebolo pochybné, nakoľko v tej dobe sa nevedelo o jej možnom disciplinárnom previnení.

„Proces voľby nových členiek a členov výberových komisií je pritom  náročný, nemal by sa uponáhľať a tak rátam s tým, že nové tváre v nich budeme mať, spolu s vyradením tých, ktorí na to už nestačia, niekedy až začiatkom budúceho roka. Úspech takej obnovy však absolútne závisí od ochoty vykonávať funkciu členky či člena výberovej komisie,“

vyjadril sa v závere listu predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

V nadväznosti na reakciu predsedu Súdnej rady SR poskytla pre našu redakciu stanovisko spolupracujúca advokátka Nadácie Zastavme korupciu Mgr. Marianna Leontiev. V úvode vyzdvihla doterajšie pôsobenie prof. Mazáka a ocenila jeho snahu upraviť zoznam kandidátov členov komisií. Uvedené považuje za dôležité z pohľadu informovanosti verejnosti vzhľadom na množstvo policajných akcií v slovenskom súdnictve.

„Verím pánovi Prof. Mazákovi, že obsadzovanie výberových komisií v septembri 2020 vzhľadom na kandidátov, ktorých mal k dispozícií mohlo byť veľmi zložité. A práve obava, že by sa s neprimeranými ústupkami kreovali výberové komisie na blížiace sa decembrové hromadné výberové konanie, bola dôvodom nášho otvoreného listu,“

vyjadrila sa Mgr. Marianna Leontiev. Zároveň dodala, že v septembri 2020 sa sama ocitla vo výberovej komisii, ktorej predsedala spominaná sudkyňa D. W. -

„Bol to pre mňa natoľko demotivujúci zážitok, že som sa hneď po jeho skončení rozhodla ďalších výberových konaní ako člen komisie nezúčastniť. Vzhľadom na nasledujúce medializované informácie som však svoj postoj prehodnotila a rada ako člen výberovej komisie skúsim priložiť ruku k dielu. Považujem to za česť a možnosť reálne ovplyvniť výber nových sudcov so správnymi hodnotami, ktorých slovenské súdnictvo nepochybne potrebuje.“

Záverom stanoviska vyjadrila vieru v to, aby Nadácia Zastavme korupciu dostala príležitosť byť účastníkom stretnutí, na ktorých sa budú riešiť zmeny výberových konaní.