Prehľad neschválených návrhov zákonov v roku 2020

Parlament v roku 2020 neschválil 26 predložených návrhov zákonov. Prinášame Vám prehľad tých najzaujímavejších, obsah ktorých sa dozviete v dnešnom článku.

Martina Vanc 13. 01. 2021 5 min.

Novela Zákonníka práce

Poslanci touto novelou chceli podporiť darovanie krvi a zjednotiť prax pri poskytovaní pracovného voľna pre zamestnancov, ktorí darujú krv. Každému, kto sa zúčastní na darovaní krvi, aferéze alebo na darovaní iných biologických materiálov, prináleží pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas – t. j. za čas cesty na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Vzhľadom na typ odberu a zdravotný stav darcu môže lekár predĺžiť čas na zotavenia na dobu maximálne 96 hodín.

Podľa poslancov však prax tejto právnej úpravy ukázala jej nejednoznačnosť, nakoľko zamestnávatelia pri poskytovaní voľna darcom krvi nepostupujú jednotne a zároveň situácia v darcovstve je nepriaznivá, počet darcov je nízky. Z toho dôvodu navrhovali sprecizovanie úpravy „nevyhnutne potrebného času“ doplnením príslušného ustanovenia nasledovne: „Za nevyhnutne potrebný čas podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň, v ktorom sa uskutočnil odber.“ Návrh zákona neprešiel prvým čítaním, za hlasovalo iba 30 poslancov, zvyšní prítomní sa hlasovania zdržali a jeden poslanec hlasoval proti.

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Účelom predloženého návrhu bolo poskytnúť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla a zároveň aj príspevok na úpravu motorového vozidla. Uvedené malo vyriešiť problém praxe, kedy osoby ZŤP musia čakať na prevod vlastníctva k vozidlu a až potom môžu žiadať o príspevok na jeho úpravu. Následne musia čakať na poskytnutie príspevku a až potom môžu reálne zabezpečiť potrebné úpravy, napr. prestavbu vozidla na ručné ovládanie. Uvedené zapríčiňuje odďaľovanie reálneho využívania motorového vozidla potrebného pre život.

Zároveň sa navrhovalo poskytnutie príspevku na úpravu aj na vozidlo, ktoré si osoba kúpi už upravené a následne ho prevedie do svojho vlastníctva alebo spoluvlastníctva, pričom náklady by museli byť riadne preukázané.

Tento návrh zákona vzal navrhovateľ späť a nebolo o ňom hlasované.

Novela Trestného poriadku

Predložený návrh mal posilniť postavenie poškodeného v konaní o dohode o vine a treste, čím mal byť zabezpečený objektívnejší a spravodlivejší proces. Podľa prekladateľov by uvedené prispelo k nižšej miere kriminality a vyššej bezpečnosti obyvateľov SR.

Trestný poriadok umožňuje uzavrieť dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a obvineným. Navrhovateľ predloženým návrhom rozporoval postavenie poškodeného, ktorý je z tejto dohody vylúčený, nakoľko nemá možnosť sa k nej vyjadriť a jeho súhlas sa v tejto veci nevyžaduje. V návrhu zákona sa preto navrhovalo, aby dohodu o vine a treste bolo možné uzatvoriť len so súhlasom poškodeného.

Zo 124 prítomných hlasovalo za 29 poslancov, proti 27 a zdržalo sa 68 poslancov.

Novela zákona o umelom prerušení tehotenstva

Cieľom návrhu bolo upraviť potratovú politiku na území. Podstatou bolo skrátenie lehoty na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 12 týždňov na 8 týždňov, čo by podľa predkladateľa znamenalo zníženie počtu interrupcií. Dôvodová správa k návrhu zákona uvádza: „Cieľom legislatívneho návrhu je upraviť potratovú politiku na Slovensku v oblasti svojvoľných a neodôvodnených umelých prerušení tehotenstva. Návrh zákona súčasne rieši vágnu situáciu v oblasti potratovej turistiky na Slovensku.“

Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov, za len 38, t. zn. že návrh v prvom čítaní neprešiel a NR SR o ňom nebude ďalej rokovať.

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Návrh zákona mal vytvoriť podporné opatrenia pre ženy, ktoré zvažujú podanie žiadosti o vykonanie interrupcie, aby mali zabezpečené všetky dostupné informácie pre svoje rozhodnutie. Okrem predĺženia lehoty pre ženu na rozmyslenia sa stanovil aj začiatok plynutia lehoty, ktorý sa viaže na splnenie zákonných podmienok pre umelé ukončenie tehotenstva.

Ženám by pri informovanom súhlase mali byť poskytnuté všetky podrobné informácie vrátane informácii o sociálnej politike štátu. Pri ukončení tehotenstva zo zdravotných dôvodov sa podľa návrhu mali vyžadovať 2 nezávislé lekárske správy.

Návrh zákona nebol schválený v treťom čítaní.

Novela zákona ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Poslanci mali predloženým návrhom úmysel vytvoriť podmienky pre slobodné rozhodovanie o očkovaní. V návrhu uviedli, že občania SR sú pod hrozbou sankcií nútení podstupovať očkovanie a rovnako očkovať aj svoje deti, pričom tieto očkovania sa aplikujú na prevažne zdravých ľuďoch ako prevencia, kedy nie je bezprostredne ohrozený život a zdravie. Podstatou novely bola legislatívno-technická úprava zákona, kde by došlo k výmazu slov „povinné“ v spojitosti s povinným očkovaním.

Dôvodová správa dokonca uvádza: „Súčasná legislatíva o povinnom očkovaní nápadne pripomína lekárske experimenty nacistických zločincov.“

Za tento návrh zo 134 hlasujúcich poslancov hlasovalo za len 16 a proti 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov a návrh tak neprešiel ani prvým čítaním.

Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach

Predložený návrh mal znížiť zaťaženie štátneho rozpočtu tým, že by sa zaviedlo zníženie príspevku politickým stranám a hnutiam za hlasy, na činnosť a za mandát, a to až vo výške 50%. Dôvodová správa uvádza, že politické strany za VII. volebné obdobie obdržali až 57 miliónov EUR a v tomto volebnom období to bude až 76 miliónov eur, čo v čase prepadu hospodárstva z dôvodu pandémie COVID-19 nie je žiadúce.

Za tento návrh hlasovalo 17 poslancov, 30 poslancov hlasovali proti. Návrh neprešiel prvým čítaním a NR SR o ňom tak nebude ďalej rokovať.