Prehľad schválených zákonov v roku 2021

Od začiatku roka 2021 bolo doposiaľ v parlamente schválených 20 návrhov zákonov. V dnešnom článku Vám prinášame prehľad tých najzaujímavejších z nich.

Martina Vanc 01. 03. 2021 3 min.

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

Novela zákona bola predložená v nadväznosti na  Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024, v ktorom sa vláda zaviazala zrušiť doplatky za lieky pre vymedzené skupiny obyvateľov.

Zákon po novom určuje okruh osôb, na ktoré sa bude vzťahovať nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny:

  • deti do 6 rokov,
  • dôchodcovia,
  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Novela tak má zabezpečiť uvedeným skupinám osôb lepší prístup k liekom a ostatným potrebám a skvalitniť životné podmienky.

Novela Civilného mimosporového poriadku (CSP)

Novela CSP bola vypracovaná v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024, v ktorom sa vláda SR zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti a realizovať analýzu občianskeho procesného práva a podľa výsledkov analýzy navrhnúť zmeny právnej úpravy.

Účelom novely je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Pôvodnú formu, kedy vydržania, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu potvrdzovali notári, nahrádza vydanie súdneho rozhodnutia deklarujúce stav o vecných právach. V rámci konania sa zavádza zverejnenie informácie o tomto prebiehajúcom proces za účelom zabezpečenia právnej istoty.

Podrobnejšie informácie o nových pravidlách vydržanie nájdete na https://www.pravnenoviny.sk/novela-cmp-zavadza-nove-konanie-konanie-o-potvrdeni.

Novela Zákonníka práce

Účelom novely bolo reagovať najmä na predpokladaný nárast telepráce z dôvodu meniacich sa pracovných návykov a prehodnocovanie trvalej prítomnosti zamestnancov na pracovisku – zákon tak modernizuje ustanovenia o domáckej práci a telepráci, ktoré zároveň aj definuje.

Ďalšou výraznou zmenou je zavedenie možnosti výberu pre zamestnancov medzi stravovacou poukážkou, t. j. gastrolístkom, a finančným príspevkom na stravovanie. Takéto právo výberu sa vzťahuje na zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení.

Novela Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov

Základným cieľom novely bolo vytvoriť finančný mechanizmus na rozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky a odkaliská takým spôsobom, aby mohli obce, v ktorých existuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, získať príspevok na triedenie a zhodnotenie takéhoto odpadu.

Triedený zber biologického kuchynského odpadu predstavuje zvýšené finančné zaťaženie, nakoľko je potrebné vykonávať ho častejšie. Obce o príspevok budú musieť požiadať každoročne do 30. júna, pričom poskytnutý im bude do 30. septembra.

Novela Zákona o správe daní

Zmena daňového poriadku spočíva v zavedení možnosti pre vládu SR ustanoviť prostredníctvom nariadenia:

  • podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo
  • podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa zákona o správe daní.

Zákon tak reaguje na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla a trvá v súvislosti s pandémiou COVID-19 - cieľom je zavedenie efektívneho a plošného riešenia pre podnikateľov a daňové subjekty. Podrobnejšiu úpravu stanoví vláda SR v nariadení.