Prehľad zmien v Sociálnej poisťovni od nového roku

Zvýšenie dôchodkov, úrazových dávok, či nové vymeriavacie základy pre platenie poistného. Aj toto sú zmeny, ktoré v Sociálnej poisťovni platia príchodom nového roka 2021. Prečítajte si prehľad niektorých z nich v dnešnom článku. 

Martina Beňovská 07. 12. 2020 4 min.

V uplynulom období Sociálna poisťovňa informovala o zvýšení dôchodkov v roku 2021 o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30.06.2020.

Ako sa zvýšia dôchodky od roku 2021

Pre bližšie priblíženie uvádzame konkrétne sumy zvýšenia:

 • Starobný dôchodok vyplácaný v plnej sume bude zvýšený najmenej o 9,40 eura, v polovičnej sume o 2,90 eura.
 • Predčasný starobný dôchodok vyplácaný v plnej sume bude zvýšený najmenej o 9,10 eura, v polovičnej sume o 3,30 eura.
 • Invalidný dôchodok s mierou poklesu do 70 % vyplácaný v plnej sume bude zvýšený najmenej o 4,40 eura, v polovičnej sume o 1,90 eura.
 • Invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 % vyplácaný v plnej sume bude zvýšený najmenej o 7,80 eura, v polovičnej sume o 3,00 eura.
 • Vdovský a vdovecký dôchodok vyplácaný v plnej sume bude zvýšený najmenej o 6,00 eura, v polovičnej sume o 2,60 eura.
 • Sirotský dôchodok vyplácaný v plnej sume bude zvýšený najmenej o 2,80 eura, v polovičnej sume o 1,40 eura.

Sociálna poisťovňa zároveň upozornila, že o zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie. Takto zvýšené dôchodky budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 01.01.2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Ako sa zvýšia úrazové dávky od roku 2021

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od roku 2021 zvýšia o 2,3 %. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou.

 • Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2021 bude predstavovať 58 712,30 eura.
 • Maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2021 zvyšuje na 58 712,30 eura.
 • Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2021 bude predstavovať 29 356,50 eura.
 • Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2021 bude vo výške 2 936,50 eura.

Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných

Aj v roku 2021 si zamestnávatelia budú môcť uplatniť odvodovú úľavu pri platení poistného. Platí to v prípade, že zamestnajú osobu v riadnom pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, v dôsledku čoho bude vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Zamestnať môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

Jednou z podmienok odvodovej úľavy je dodržanie hraničnej výšky príjmu. Hraničná suma mesačného príjmu takéhoto zamestnanca, je pre rok 2021 určená vo výške 731,64 eur. Pre zamestnancov, ktorých pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer sa začal ešte v roku 2020, platí hranica príjmu 678,71 eur. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou pritom platí aj pri skrátenom pracovnom čase. Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 kalendárnych mesiacov trvania tohto pracovného vzťahu. K ďalším podmienkam uplatnenia odvodovej úľavy patrí aj to, že Sociálna poisťovňa voči zamestnávateľovi neeviduje pohľadávku, a že z dôvodu prijatia odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov.

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od roku 2021

Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2021 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 01.01.2021 zvyšuje nasledovne:

 • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 506,50 eur, sa zvyšuje na 546 eur,
 • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 091 eur, sa zvyšuje na 7 644 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 01.01.2021 bude 180,99 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, predstavuje výšku 191,91 eur.

Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2021 zo Sociálnej poisťovne aj písomne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 08.02.2021 (za január 2021).

Zároveň Sociálna poisťovňa pripomenula  SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31.03.2020, najneskôr do 02.11.2020, že vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia sa im bude posudzovať k 01.02.2021. Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 01.02.2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa písomne oznámi do 22.02.2021.

Zdroj: tlačové správy SP