Zodpovednosť za zverejňovanie komentárov na internete

Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva rozhodla v prípade Delfi AS proti Estónsku. Ústrednou otázkou vo veci bolo, či prevádzkovateľ spravodajského portálu nesie zodpovednosť za vyjadrenia tretích osôb, ktoré sa zúčastnia diskusie pod článkom.

 

Redakcia 30. 08. 2017 3 min.

V skratke k prípadu

Skutkový stav

Sťažujúca sa spoločnosť Delfi AS je prevádzkovateľ internetového spravodajského portálu v Estónsku. V januári 2006 spoločnosť zverejnila na svojom webe článok o lodnej spoločnosti a jej rozhodnutí zmeniť trasy trajektov. Pod článkom mali čitatelia možnosť čítať komentáre a takisto aj prispievať svojim komentárom. Niektoré komentáre obsahovali hanlivé a výhražné texty voči lodnej spoločnosti a jej vlastníkovi. Až na žiadosť majiteľa lodnej spoločnosti, Delfi AS komentáre odstránila - šesť týždňov po ich zverejnení.

Súdny proces

Prípad mal súdnu dohru primárne na rovine vnútroštátnej. Lodná spoločnosť úspešne zažalovala Delfi AS. Súd konštatoval, že internetový spravodajský portál zodpovedá za urážlivé komentáre a uložil povinnosť zaplatiť 5 000 korún, čo je približne 320 eur, ako náhradu škody.

Kedže Delfi AS považovala rozsudok za zásah do slobody prejavu, obrátila sa na Európsky súdu pre ľudské práva (ďalej “ESĽP”). V rozsudku z 10. októbra 2013 ESĽP konštatoval, že právo na slobodu prejavu (chránené čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) spoločnosti Delfi AS porušené nebolo. Vzhľadom na skutočnosť, že tento prípad z Estónska vzbudil závažné otázky interpretácie samotného Dohovoru, bol prípad na základe žiadosti spoločnosti predložený veľkej komore ESĽP .

5 faktov o zodpovednosti za zverejňovanie komentárov na internete

Európsky súd pre ľudské práva považoval za podstatné posúdiť päť aspektov prípadu:

  1. kontext komentárov: veľká komora považovala za kľúčový extrémny charakter komentárov. Dôležitý pre rozhodnutie bol aj fakt, že Delfi AS je profesionálny spravodajský portál prevádzkovaný komerčne, ktorý ekonomicky profituje z množstva komentárov;

  2. možnosť vyvodenia priamej zodpovednosti komentujúcich: komentujúci ľudia nemali možnosť stiahnuť už raz zverejnené príspevky. Delfi AS navyše umožňovala pod článkami diskutovať čitateľom anonymne a to bez povinnosti registrovať sa. Takisto neexistoval žiadny systém umožňujúci spätnú identifikáciu autora prejavu. Obeť (poškodený) takýchto prejavov tak nemala žiadnu možnosť vyvodiť priamu zodpovednosť pôvodcu vyjadrení;

  3. jednotlivé kroky, ktorými Delfi AS predchádzala urážlivým komentárom: samotný mechanizmus filtrovania urážlivých komentárov spočíval v automatickom systéme vymazávania vulgarizmov, upozornení, že autori komentárov nesú plnú zodpovednosť za ich obsah a možnosti nahlásenia nevhodných vyjadrení administrátorovi. Tieto opatrenia však podľa súdu nedokázali zabrániť zverejneniu nenávistných prejavov a vyhrážok voči majiteľovi lodnej spoločnosti, ktoré zostali verejne dostupné počas šiestich týždňov;

  4. následky: následky pre spoločnosť Delfi AS však neboli významné – súdom uložená pokuta bola nízka a čítanosť jej stránky zostala zachovaná;

  5. záver veľkej komory ESĽP: na základe uvedeného veľká komora dospela k záveru, že zásah do slobody prejavu spoločnosti Delfi AS bol nevyhnutný v demokratickej spoločnosti na ochranu práv iných osôb a to práva na rešpektovanie súkromného života. Z rozhodnutia ESĽP vyplýva, že závery prípadu sa vzťahujú výlučne na prevádzkovanie spravodajských portálov, nie na ostatné internetové diskusné fóra, blogy, ani sociálne siete, kde diskutujúci zdieľajú svoje osobné názory bez toho, aby boli spravované prevádzkovateľom fóra.

Celé znenie rozhodnutia ESĽP si môžete prečítať - TU.

Záver

Na záver samozrejme zopakujeme, že samotné rozsudky ESĽP sú záväzné len pre strany sporu, avšak (okrem iného) v judikatúre nášho ústavného súdu k výkladovým pravidlám čl. 154c ústavy predstavujú Dohovor a judikatúra naň sa vzťahujúca pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice na výklad a uplatňovanie zákonnej úpravy základných práv a slobôd.

  • Súvisiace právne predpisy