Relatívna neplatnosť v judikatúre

V článku vám prinášame judikatúru slovenských a českých súdov v oblasti problematiky týkajúcej sa relatívnej neplatnosti. Samotné rozhodnutia súdov tento inštitút často dotvárajú a pre mnohých posúvajú do inej roviny vnímania. Prečítajte si akými kvalifikovanými prejavmi sa môžete dovolať relatívnej neplatnosti.

Redakcia 18. 08. 2017 2 min.
relatívna neplatnosť relatívna neplatnosť 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 151/2005

Relatívnej neplatnosti v zmysle ustanovenia § 40a OZ sa možno dovolať rôznymi kvalifikovanými prejavmi adresovanými účastníkom právneho vzťahu. Možno tak urobiť kvalifikovanými prejavmi napr. adresovanými účastníkom právneho vzťahu alebo v občianskom súdnom konaní na návrh, prípadne na námietku, kedy súd platnosť právneho úkonu posúdi ako prejudiciálnu otázku.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 19. 4. 2006, sp. zn. 32 Odo 1650/2005

Súdna prax nijako nevylučuje, že za dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu možno považovať tvrdenie oprávneného subjektu v žalobe, z ktorého možno vyvodiť jeho vôľu, že nechce byť právnym úkonom (dohodou) viazaný.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 5. 10. 2006, sp. zn. 3 Sž-o-KS 84/2006

Podľa názoru súdnej praxe sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a OZ možno dovolať i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu doručenou správe katastra. Správa katastra by následne mala povinnosť vznesenú námietku doručiť účastníkom konania a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia (pozri Ro NS SR z 5. 10. 2006, sp. zn. 3 Sž-o-KS 84/2006).

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 28. 11. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1669/2000

Dovolať sa relatívnej neplatnosti je potrebné voči všetkým účastníkom právneho úkonu. V prípade uplatnenia námietky premlčania v súdnom konaní platí, že námietka premlčania vznesená ktorýmkoľvek zo žalovaných má účinky aj pre ostatných žalovaných.

Rozhodnutie: R 45/1986

Forma dovolania sa relatívnej neplatnosti nie je zásadne stanovená; preto tak možno urobiť akýmkoľvek spôsobom. Možno tak urobiť aj v konaní pred súdom v návrhu na začatie konania a dovolaním neplatnosti právneho úkonu sa možno brániť aj v konaní proti návrhu.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 3/2005

Zastretým právnym úkonom môže byť zmluva rovnakého typu ako simulovaná zmluva, ktorej podmienky sú rozdielne od podmienok uvedených v simulovanej zmluve. Niet žiadneho dôvodu vylúčiť aplikáciu ustanovenia § 41a ods. 2 OZ aj na taký prípad. Ak vôľa účastníkov zmluvy smerovala k jej uzavretiu za iných podmienok (napr. za inú cenu), než je uvedené v zmluve, je uzavretá zmluva simulovaným úkonom a zastretým úkonom je zmluva uzatváraná za cenu, ktorú účastníci medzi sebou skutočne dohodli.