Prepojenie sveta startupov a budúcich právnikov

Online portál ponúkajúci služby vyznávačom jogy po celom svete. Zariadenie, ktoré má potenciál zachrániť tisícky životov v ďalekej Afrike. Online platforma pre novú generáciu opatrovateľských služieb. Praktické právne problémy rozbehnutého vzdelávacieho projektu, ktorý hravou formou motivuje deti k programovaniu. Ekologický projekt, ktorý ponúka možnosť uzdraviť zelené pľúca našej planéty vysádzaním stromov. Zvyšovanie angažovanosti zamestnancov prostredníctvom jednoducho ovládateľnej aplikácie. Startupy, ktoré rastú na Slovensku.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 04. 11. 2019 9 min.

Mnohých slovenských inovátorov s podnetnými myšlienkami brzdí v rozbehu legislatíva. Niektoré startupy načas zdrží vybavovanie povolení, patentov a hľadanie súladu s aktuálne platnými právnymi predpismi. Pri iných aktivita ustane úplne, pretože legislatíva nedefinuje postupy na ich oficiálnu činnosť. Ďalšie si len ťažko vedia poradiť s obmedzeniami pri nastavovaní právnych vzťahov v rámci firmy medzi zakladateľmi, ale aj pri vzťahu startupu k okolitému prostrediu, najmä dodávateľom, klientom a zamestnancom. Osobitnú oblasť tvorí často skloňované GDPR. Tento rok dostáva šesť slovenských startupov možnosť vyriešiť niektoré z týchto problémov v rámci projektu Právnej kliniky pre startupy.  

Projekt vytvorila Právnická fakulta Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania vedeného JUDr. Zuzanou Mlkvou Illýovou PhD. v spolupráci s JUDr. Alexandrou Andhov, LL.M., S.J.D., doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD. a JUDr. Darinou Parobekovou LL.M. z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS ako partnerom projektu z praxe a s prof. Ing. Annou Pilkovou, PhD., MBA., profesorkou a vedúcou Katedry stratégie a podnikania Fakulty managementu UK v Bratislave, ktorá prepojila právnikov s mladými začínajúcimi podnikateľmi. Projekt predstavuje inovatívny prístup k výučbe, ktorého cieľom je prepojenie teórie a praxe priamo vo vzdelávacom procese. V tomto zimnom semestri sa študenti venujú práve problematike startupov, ktorým pomôžu s riešením rôznych právnych problémov.

Zuzana Mlkvá Illýová, riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania z Právnickej fakulty UK vysvetlila podstatu projektu Právnej kliniky pre startupy: „Študentom sa snažíme poskytnúť čo najlepšie podmienky pre získanie vedomostí potrebných pre vykonávanie právnickej praxe. Predmet Právna klinika pre startupy poskytuje dobrú možnosť získať zaujímavé praktické skúsenosti z korporátneho práva, z oblasti duševného vlastníctva a daňového práva. Získané vedomosti môžu priamo počas semestra pretaviť do pomoci reálnym startupom, možno ich budúcim klientom. Sú teda motivovaní problematike dobre porozumieť nielen z teoretického, ale aj z praktického hľadiska. Svoje postoje si potom musia obhájiť nielen pred vyučujúcimi, ale najmä pri rokovaniach so zástupcami startupov. Práve stretnutia so startupmi dobre simulujú reálne rokovania s klientmi.“

Darina Parobeková z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS k startupom povedala: „Startupy na trh prinášajú konkrétnu inováciu, teda často úplne nový pohľad na aktuálny stav. Novú myšlienku je potrebné z právneho hľadiska ochrániť a tiež dať startupu praktické parametre, aby mohol začať fungovať ako bežná komerčná firma. Veľakrát to nie je jednoduchá cesta. Mnohé startupy svojou myšlienkou doslova predbehnú existujúcu legislatívu a je potom zložité nájsť im správny legálny rámec ochrany. Je potrebné zamerať sa aj na to, čo a akým spôsobom chcú robiť inak a to všetko právne ošetriť. Som presvedčená o tom, že Právna klinika pre startupy je obrovskou pridanou hodnotou pre obe strany – startupy aj študentov práva.“

Právne kliniky zahŕňajú širokú škálu predmetov, na ktorých výučbe sa podieľajú aj advokáti z praxe. Inšpiráciou pre vytvorenie predmetu Právna klinika pre startupy bol obdobný a úspešný formát, ktorý vytvorila Alexandra Andhov a od roku 2016 beží na právnickej fakulte Kodaňskej univerzity. Zmyslom špeciálnej výučby je, aby študenti získali nielen teoretické poznatky z oblasti práva, ale tiež riešili reálne prípadové štúdie, ktoré sa vybranej oblasti týkajú. Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS je partnerom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania už niekoľko rokov.

Na prvom tohtoročnom stretnutí študentov so startupmi v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského zúčastnení zástupcovia startupov odprezentovali svoje podnikateľské zámery a najvážnejšie právne problémy, s ktorými by potrebovali pomôcť. Študenti teraz majú možnosť komunikovať o právnych otázkach so startupmi online, ale aj počas ďalších stretnutí v priebehu zimného semestra. Finálne stanovisko s právnym odporúčaním odovzdajú startupom do konca januára 2020. V rámci projektu mladí právnici pomôžu šiestim zúčastneným startupom – QUDO, GreenAgain, Zenbooking, POTO.TO, Hemisféra a S-Case.

Trh opatrovateliek možno už onedlho čaká revolúcia

Projekt pod názvom QUDO pripravuje online platformu, ktorá bude ponúkať novú generáciu opatrovateľských služieb. Jakub Mana, zakladateľ startupu vysvetľuje podstatu novej myšlienky: „Každý rodič najradšej zverí svoje dieťa do opatery niekoho, komu dokáže dôverovať. Čo ale robiť, keď v najbližšom okolí nikoho takého nemáte? Môžete využiť QUDO. Naša mobilná aplikácia prináša do vzťahu opatrovateľka-rodič dôveru, transparentnosť a manažment očakávaní. Opatrovateľky majú možnosť získať certifikáciu a rodičia si môžu overiť aj skúsenosti ostatných rodičov. Konkrétnu osobu si preto môžu dopredu „preklepnúť“. Opatrovateľky na strane druhej si rovnako budú môcť pozrieť hodnotenie skúsenosti s opatrovaním detí v danej rodine. Obe strany si tak už pred dohodnutím služby budú môcť overiť, či je to pre nich to pravé.“ Projekt je momentálne v úvodnej fáze, takže mladí právnici si budú môcť vybrať zo širokého spektra právnych otázok od výberu vhodnej formy podnikania, cez zmluvné zabezpečenie vzťahov až po GDPR.

Dá trh zelenú zelenému nápadu?

Sociálny projekt GreenAgain, ktorý dvojica mladých startupistov René Magerčiak a Filip Fandel pripravujú v rámci Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, spája viaceré oblasti spoločenskej zodpovednosti a plánuje v rámci prednášok a workshopov edukovať o tejto problematike. „Dobrovoľníckymi aktivitami zameranými na výsadbu stromov a čistenia prostredia okolo nás chceme prispieť k tomu, aby aj budúce generácie mohli žiť na zelenej planéte. Financie na sadenice stromčekov aj na rozbeh celého projektu chceme získať spoluprácou na CSR projektoch veľkých slovenských i globálnych spoločností a rovnako aj predajom oblečenia z eco bavlny, produkovaného s rešpektom k životnému prostrediu,“ povedal René Magerčiak.

Spoločnosť s globálnymi ambíciami vyvíja svoj koncept na Slovensku

Katarína Adamec, majiteľka spoločnosti Zenbooking uviedla: „Spoločnosť sme založili vo Švajčiarsku, kde aktuálne spolu s mojou rodinou žijeme. Keďže však s manželom pochádzame zo Slovenska, rozhodli sme sa vývoj zveriť do rúk slovenských programátorov. Zámerom našej spoločnosti je už od začiatku poskytovať služby na globálnom trhu, nielen v rámci EÚ, ale aj v ďalších krajinách sveta. Takže praktických právnych otázok na riešenie máme skutočne veľké množstvo. V rámci Právnej kliniky pre startupy sa budeme môcť venovať len niektorým, ale na spoluprácu so študentmi práva sa veľmi teším a rada si nechám poradiť.“ 

Mobilné riešenia zamerané na diagnostiku niektorých chorôb

Martin Pekarčík, zakladateľ spoločnosti S-Case, pracuje spolu so svojím tímom na vývoji zariadenia, ktoré by mohlo zvýšiť prevenciu u ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach v krajinách s nižšou životnou úrovňou. „Hlavným cieľom S-Case je napomôcť tomu, aby bolo zdravotníctvo dostupné pre všetkých. Zariadenie je určené najmä pre nízko trénovaný personál, zdravotné sestry a lekárov pôsobiacich v daných odľahlých oblastiach, kde je dostupnosť zdravotnej starostlivosti najnižšia. S-Case je prenosné, medicínske point of care zariadenie kombinujúce smart senzory (IR a kontaktný teplomer, Pulznyoximeter, Glukomer, Tlakomer), prenosnú pacientsku databázu a prediktívnu analytiku pre predpovedanie blížiacich sa alebo aktuálnych ochorení pacienta. Zariadenie je aktuálne vo vývoji, ale už teraz sa snažíme pripraviť na jeho uvedenie na trh. Uvítali by sme pomoc tímu právnikov najmä v oblasti certifikácií, legislatívy pre využívanie medicínskych zariadení v afrických krajinách, primárne v Ugande, Keni a Rwande. Rovnako aj v oblasti GDPR alebo osobných údajov, pretože aj keď plánujeme náš produkt najmä pre africké krajiny, sme spoločnosť sídliaca na Slovensku.“

Spätná väzba trochu inak

Patrik Ondrejech, jeden zo zakladateľov startupu POTO.TO predstavil projekt: „Aplikácia POTO.TO slúži na prijímanie a dávanie spätnej väzby medzi zamestnancami v spoločnosti. Namiesto klasického a zaužívaného hodnotenia výkonov cez stupnicu či percentá sa u členov tímu hodnotia pozitívne hodnoty nastavené nadriadenými alebo HR manažérom. Zamestnanci tak hodnotia v aplikácii cez superlatívy, rovnako ako si na to už zvykli v online prostredí pri iných platformách. Aplikácia samozrejme ponúka aj možnosť individuálneho textového feedbacku, prípadne bude možné cez ňu vyzvať kolegu na osobné stretnutie a doriešenie problému. To je pre firmy jednou z najdôležitejších funkcií, pretože práve cez osobný kontakt sa najlepšie buduje otvorená firemná kultúra. Pridanou hodnotou sú aj dynamické edukatívne prvky, ktoré radia zamestnancom, ako lepšie k feedbacku pristupovať. Potenciálnych klientov na HR oddeleniach sme oslovili najmä možnosťou pokročilej individualizácie celého riešenia – akákoľvek spoločnosť si môže prispôsobiť vizuálnu stránku aplikácie podľa seba.“ Spoločnosť bude potrebovať rovnako pomôcť so širokou škálou právnych otázok počnúc nastavením právnej formy cez zmluvné vzťahy až po GDPR.

Projekt, kde sa učia deti programovať zábavnou formou

Matej Held, zakladateľ projektu Hemisféra popísal projekt aj aktuálne právne otázky, s ktorými by mohli študenti pomôcť: „Projekt sme rozbehli pred 5 rokmi. Naším cieľom je vytvoriť komplexný systém vzdelávania pre deti a mladých ľudí od 5 do 26 rokov. Už teraz sa nám podarilo rozšíriť program Gamecraft na viacero škôl, zatiaľ v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V rámci projektu vytvárajú deti digitálne projekty, spolupracujú na tvorbe hier a ich grafiky. Okrem toho projekt dáva príležitosť privyrobiť si a získať skúsenosti mnohým študentom vysokých škôl. Pre mladých právnikov máme pripravených hneď niekoľko oblastí, ktoré by sme potrebovali overiť, aby sme sa vedeli sústrediť na ďalšie zlepšovanie našich služieb.“

Ako vidí prezentované problémy startupov advokátka z praxe

Darina Parobeková z kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS je jednou z mála expertov na oblasť práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Slovensku. Vedie program spolu s kolegami z fakulty: „Právne problémy, ktoré startupy prezentujú, sú z pohľadu praxe veľmi zaujímavé. Mnohé z nich sú v kategórii tzv. chronických problémov, s ktorými sa stretávajú všetky startupy a súvisia so základnou ochranou ich inovatívnej myšlienky. A potom je tu skupina problémov, ktoré sú naopak veľmi špecifické, priam unikátne, vždy úmerne k oblasti, v ktorej sa startup pohybuje. To obohatí nielen študentov, ale aj nás právnikov s dlhodobou praxou. Startupom spolu so študentmi pomôžeme teraz nielen s vyriešením ich akútnych problémov, ale upozorníme ich aj na to, čo je potrebné z právneho hľadiska riešiť v ďalších fázach ich fungovania.“

Startupom pomáha aj Vedecký park Univerzity Komenského

S prepojením startupov s mladými právnikmi pomohol aj podnikateľský Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho zameranie a aktivity viac približuje prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA: „Vedecký park ako taký sa prioritne zameriava na výskum a vývoj v oblasti biomedicíny, enviro-medicíny, bioinformatiky, biotechnológií a súvisiacich ekologických inovácií. Inkubátor, ktorý je súčasťou Vedeckého parku od roku 2017, sa špecializuje predovšetkým na podporu inovatívnych startupov a spin-offov v uvedených oblastiach. Platformu Inkubátora sme však na základe záujmu zo strany študentov rozšírili aj o ďalšie aktivity. Študentom všetkých fakúlt UK ponúkame viacero formátov, v rámci ktorých riešime komplexné podnikateľské témy. Našim cieľom je, aby študenti získali čo najviac správnych podnetov na to, aby boli sami schopní generovať vlastné nápady a rozvinúť ich do reálnej a inovatívnej podnikateľskej príležitosti.“