Prevod licencie na prevádzkovanie internetovej stránky do krajiny s nižšou DPH

Prevod licencií ako aj samotného know-how medzi krajinami Európskej únie je súčasť samotného vnútorného trhu. Obzvlášť zaujímavé sú prevody takýchto práv do krajín s nižším daňovým zaťažením. Ide automaticky o prípad zneužitia práva, ak majiteľ internetovej stránky prevedie know-how k tejto stránke do krajiny s nižšou DPH? Súdny dvor Európskej únie pozná odpoveď.

Martina Rievajová 22. 05. 2019 2 min.

Prevod licencie do štátu s nižšou sadzbou DPH

Maďarská spoločnosť WebMindlLicences, („WML“) v roku 2009 poskytla spoločnosti Lalib, ktorá sídli na Madeire v Portugalsku, prostredníctvom licenčnej zmluvy know-how na prevádzkovanie internetovej erotickej stránky „livejasmin.com.“ Zmysel tejto stránky spočíva v umožňovaní spojenia v reálnom čase rôznym fyzickým osobám na celom svete s možnosťou interaktívnych audiovizuálnych služieb erotickej povahy.

V rámci kontroly označil maďarský daňový úrad tento prevod za umelý a nezodpovedajúci hospodárskej transakcii. Daňový úrad mal za to, že toto know-how naďalej využíva výslovne maďarská spoločnosť z územia Maďarska, a teda DPH vzťahujúca sa na takéto využívanie by mala byť hradená v Maďarsku a nie v Portugalsku. Na základe zmieneného bolo spoločnosti WML uložených hneď niekoľko súm na úhradu, medziiným aj dlh a úroky z omeškania, čo predstavovalo viac ako 40 miliónov eur.

WML sa obrátila na Správny a pracovný súd v Budapešti so žalobou proti daňovému úradu. Na základe žaloby položil Správny súd Súdnemu dvoru Európskej únie otázky ohľadom podmienok posúdenia, kedy v prípade prevádzania know-how do iného štátu ide o zneužitie práva.

Umelá konštrukcia ako základná podmienka

Súdny dvor pre zodpovedanie otázky uviedol, že na to, aby dotknutá licenčná zmluva predstavovala zneužitie práva s cieľom získať nižšie daňové zaťaženie na Madeire, musí byť preukázané, že táto zmluva je len umelou konštrukciou, ktorej cieľom je zakryť skutočnosť, že služby tejto stránky sú naďalej poskytované z Maďarska spoločnosťou WML. Je potrebné zohľadniť aj objektívne faktory, ako napríklad či nadobúdateľ licencie, teda spoločnosť Lalib, fyzicky existuje z hľadiska priestorov, pracovníkov a pod.

Samotná skutočnosť, že licenčná zmluva bola uzatvorená so spoločnosťou, ktorá sídli v členskom štáte s nižšou sadzbou DPH, ako je sadzba uplatňovaná v štáte, na ktorého území sídli spoločnosť poskytujúca licenciu, nemôže samo o sebe postačovať na označenie takéhoto konania za zneužitie práva.

Zdroj: CURIA