Prichádza koniec rodného čísla

Rodné číslo prezrádza o človeku až príliš veľa informácií. Jeho zraniteľnosť však spočíva aj v riziku zneužitia v občianskoprávnej rovine, ako aj v trestnoprávnej.

Redakcia 19. 03. 2019 3 min.

O čo ide?

Pripravujú zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné ciele právnej úpravy

Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby ako trvalých identifikačných osobných údajov fyzickej osoby vedenej v registri fyzických osôb, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla. 

Navrhovaný systém základných identifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých osôb. 

Zavádza sa aj možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a umožňuje efektívnu komunikáciu medzi týmito systémami bez rizika združenia údajov z jednotlivých databáz a informačných systémov. 

Koncepcia nových základných identifikátorov je naviazaná na existujúcu koncepciu rodných čísel, pričom zohľadňuje prechodný stav 10 rokov a existujúce informačné systémy subjektov verejnej správy. 

V prechodnom období bude možné popri novej koncepcii identifikácie fyzických osôb používať aj existujúcu koncepciu identifikácie.

Aký je súčasný stav?

V súčasnosti sa v Slovenskej republike používa viacero typov identifikátorov fyzickej osoby, ako napr. identifikátor založený na dátume narodenia, čísle sociálneho zabezpečenia, a pod., ale bez používania jediného univerzálneho identifikátora občana. 

Za trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch je považované rodné číslo. 

Pri používaní a spracúvaní rodného čísla ako všeobecného identifikátora sa vyskytujú niektoré nedostatky.

Jedným z podstatných nedostatkov používania a spracúvania rodného čísla ako všeobecného identifikátora je jeho chybovosť. 

Starší systém prideľovania rodných čísiel si vyžadoval presnosť a dôslednosť stoviek, až tisícok úradníkov, pričom v prípade chyby,  tieto nebolo možné odhaliť automaticky, ale spravidla ich bolo možné odhaliť až v prípade kolízie rodných čísel. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odhaduje počet týchto chýb na niekoľko tisíc až desiatok tisíc, a zo zákona má trvalú úlohu tieto duplicity odhaľovať a zabezpečovať nápravu. 

Rodné čísla sú v Slovenskej republike zavedené od roku 1954, čo znamená, že v roku 2053 sa vyčerpajú všetky možné varianty, dôsledkom čoho rodné číslo prestane byť v roku 2054 jednoznačné. 

Ďalším z podstatných nedostatkov používania a spracúvania rodného čísla ako všeobecného identifikátora je možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré obsahuje rodné číslo. Z rodného čísla je možné zistiť vek a pohlavie jeho nositeľa. 

Hromadné spracovanie týchto osobných údajov môže poskytnúť zaujímavé komerčné informácie o rozličných zoskupeniach osôb o tom, aký je pomer a počet mužov a žien a aké je ich vekové zloženie. 

Nedostatkom používania a spracúvania rodného čísla ako všeobecného identifikátora je aj možnosť zneužitia osobných údajov (iných než obsahuje samotné rodné číslo). 

Vzhľadom na používanie rodného čísla ako všeobecného identifikátora fyzickej osoby, sa pri elektronickom spracovaní môžu nepovolané osoby oboznámiť s údajmi, ktoré s fyzickou osobou jednoznačne určenou rodným číslom súvisia. 

Uvedené predstavuje perspektívne asi najväčšie riziko a najzávažnejší dôvod pre zmenu koncepcie identifikácie fyzických osôb. 

V informačných systémoch verejnej správy, ale i v komerčných informačných systémoch sa nachádzajú stovky citlivých osobných údajov o konkrétnych fyzických osobách. 

Možnosť previazania týchto informačných systémov, ich elektronizácia, centralizácia spracovávania (napríklad údajov o zdravotnom stave osôb), umožní prostredníctvom všeobecného identifikátora (v súčasnosti rodného čísla), dostať sa rýchlo k najrozličnejším údajom o konkrétnej fyzickej osobe. 

Uvedené vytvára reálne hrozby a môže vytvárať predpoklady napríklad i na dopúšťanie sa závažnej trestnej činnosti, ako je odcudzenie alebo zneužívanie identity fyzickej osoby na nelegálne účely, alebo získavanie údajov na účely vydierania, či hromadné zneužívanie napríklad pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti pod cudzou identitou a ďalšie.

Zdroj: SlovLex