Pricípy pracovného práva a zmlúv

Princípy resp. zásady sprevádzajú v podstate každé právne odvetvie. Slúžia jednak ako piliere a základné predpoklady pre riadnu existenciu právnych vzťahov a súčasne aj ako výkladový prostriedok na ich aplikáciu v reálnom živote.

Redakcia 14. 07. 2017 2 min.

Poukázaním na existenciu zásad (princípov) v pracovnom práve a pochopením ich podstaty, si možno  predstaviť ich aplikáciu v praxi už od samotného vzniku pracovnoprávneho vzťahu až po jeho samotný zánik. Už prvá zásada zmluvná voľnosť vyjadruje právo subjektov pracovnoprávneho vzťahu sa slobodne rozhodnúť o vzniku pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy. S výkonom samotnej práce súvisí jej výkon v súlade s dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd, čo sa spomína v zákaze neľudského zaobchádzania so zamestnancom. Zo zásad (princípov) pracovného práva jednoznačne vyplýva ochrana zamestnanca pred nezákonným prístupom. Ochrana zamestnanca vychádza aj zo zásady, ktorá hovorí o zákaze nútenej alebo povinnej práce. Oblasť pracovného práva myslí aj na rodinné vzťahy a snaží sa aj formou zásad chrániť rodinu, a to už pred jej vznikom v prípade tehotnej zamestnankyne.

Každé právne odvetvie stojí na určitých pevných pilieroch. Princípy alebo zásady možno považovať za piliere konkrétneho právneho odvetvia, ktoré sú špecifické a príznačné pre dané právne odvetvie.

Základné zásady pracovného práva sa prelínajú celým pracovným právom a zároveň vychádzajú aj z Ústavy Slovenskej republiky. Z teoretického hľadiska je možné uviesť, že základné zásady zabezpečujú kontinuitu právneho vývoja pracovného práva. Zároveň identifikujú úroveň pracovného práva a porovnávajú ho s inými právnymi odvetviami. Praktická podstata zásad je viditeľná v interpretačnej a aplikačnej funkcii. V praxi pomáhajú aplikovať zákonné ustanovenia na konkrétne právne situácie.

Zásady pracovného práva sa nachádzajú v článkoch 1 až 11 Zákonníka práce. Medzi zásady je možné zaradiť aj základné sociálne práva a slobody v pracovnom práve, medzi ktoré patrí:

  1. Zmluvná sloboda v pracovnom práve
  2. Sloboda povolania
  3. Právo na podnikanie
  4. Zákaz neľudského zaobchádzania
  5. Zákaz nútenej alebo povinnej práce
  6. Právo na ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny
  7. Sloboda združovania
  8. Sloboda združovania
  9. Zákaz nútenej alebo povinnej práce

Ak sa chcete dozvedieť o obsahu jednotlivých zásad, ich aplikácii v pracovnoprávnych vzťahoch ako aj o tom, do akej miery Vás to ovplyvňuje, prečítajte si príspevok JUDr. Antónie Wittekovej, ktorý uverejníme budúci týždeň.