Primerané zadosťučinenie pre zatvorené podniky

V nadväznosti na prevenciu šírenia vírusu COVID-19 a rozsiahle opatrenia zavedené vládou SR bolo mnoho podnikov negatívne ekonomicky zasiahnutých.

Martina Vanc 09. 06. 2020 2 min.

Pomoc vo forme dotácie na nájomné

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vypracovali zákon o kompenzácii nájmov za zatvorené prevádzky v súvislosti s pandémiou COVID-19.

„Základnou myšlienkou pomoci je, že o koľko zľaví z nájmu prenajímateľ, toľko prispeje štát a zvyšok sa rozráta na nájomcu na nasledujúcich 48 mesiacov. Počas tohto obdobia pritom prenajímateľ nebude môcť nájomcovi zdvihnúť nájom, ani s ním ukončiť nájomnú zmluvu,“

upresnil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Novým zákonom sa zavádza rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory na nájomné. Pomoc sa má vzťahovať na fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré v prenajatých priestoroch poskytujú tovary alebo služby aspoň sčasti aj konečným spotrebiteľom. Nárok na pomoc vo forme dotácie na nájomné vzniká u tých subjektov, ktoré nemohli svoju obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť prevádzkovať obvyklým spôsobom počas pandémie koronavírusu - napríklad, ak bol vstup spotrebiteľov do priestorov obmedzený, alebo museli mať počas tohto obdobia zatvorené. Žiadosť o pomoc bude v mene nájomcu podávať prenajímateľ avšak na jeho účet, keďže pomoc smeruje práve k nájomcom. Výška pomoci sa má odvíjať od výšky zľavy z nájomného, pričom by nemala presiahnuť 50% zo sumy nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu. 

Primerané zadosťučinenie

Okrem kompenzácie nájmov obsahuje návrh zákona ďalšiu dôležitú zmenu. Pre podnikateľov sa vytvorila nová možnosť dočasnej ochrany v prípade ohrozenia fungovania a prevádzkovania podniku z dôvodu nerešpektovania súdnych rozhodnutí. V situáciách, kedy dôjde k zastaveniu dodávky napr. energií (napriek existujúcemu rozhodnutiu súdu, že tieto dodávky majú spoločnosti naďalej riadne zabezpečovať), si budú môcť podniky požiadať o primerané zadosťučinenie. Ako uviedla na FB Ministerstva spravodlivosti ministerka Kolíková:

„Podľa predkladaného opatrenia sa budete môcť v takejto situácii obrátiť na súd a požiadať o tzv. primerané zadosťučinenie, a to až do výšky 10% obratu na strane takéhoto dodávateľa a rovnako štatutári takejto spoločnosti, ktorá nerešpektuje rozhodnutie súdu, budú po rozhodnutí súdu automaticky diskvalifikovaní a nebudú môcť byť štatutármi či už tejto alebo ďalších spoločností.“

Novým inštitútom sa má zvýšiť ochrana a tzv. "ozdravný proces" podnikateľov, ktorí požiadali o dočasnú ochranu. Z tohto dôvoduaktívna procesná legitimácia svedčí podnikateľovi len počas trvania dočasnej ochrany.

Národná rada SR schválila návrh zákona dnes, dňa 09.06.2020, z prítomných 133 poslancov hlasovalo za 129. Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.