Prípad Amazon: Musí vám internetový predajca poskytnúť telefónne číslo?

Európsky súdny dvor sa v prípade známej obchodnej platformy, Amazon, zaoberal otázkou dostupnosti internetového predajcu z pohľadu ochrany spotrebiteľa. Aké opatrenia je predajca povinný urobiť, aby bol pre spotrebiteľa dostatočne dostupný?  Môže zákon od predajcu na internete žiadať, aby sprístupňoval telefónne číslo alebo postačí aj obyčajný e-mailový kontakt?

Martina Rievajová 12. 07. 2019 3 min.

Žaloba na Amazon

Všeobecne známa obchodná platforma Amazon ponúka predaj rôznych výrobkov výlučne cez internetovú stránku, a to najmä v Nemecku. Komunikáciu so zákazníkmi zabezpečuje najmä prostredníctvom stránky internetového obchodu a e-mailu. Nemeckej Spolkovej únii, ktorá zastrešuje práva spotrebiteľov, sa tento spôsob komunikácie so spotrebiteľmi zdal nedostatočný a rozhodol sa podať proti Amazonu žalobu. Amazonu bolo vyčítané, že nemá jasne zverejnené telefonické kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých by s ním mohli zákazníci komunikovať a ich vyhľadanie je značne náročné a nezrozumiteľné. Navyše, podľa nemeckého práva musí obchodník spotrebiteľovi poskytnúť svoje telefónne číslo predtým, ako s ním uzavrie zmluvu prostredníctvom internetu. Neuvedenie telefónne číslo na zmluvách s Amazonom predstavuje podľa nemeckého práva výrazný problém, ktorému musel Amazon čeliť.

Povinné faxové prípojky?

Predmetný spor skončil pred Spolkovým súdnym dvorom v Nemecku, ktorý požiadal Európsky súdny dvor o stanovisko k otázke či požiadavka nemeckého práva na zverejnenie telefonického kontaktu na internetového predajcu je v súlade  so Smernicou o právach spotrebiteľov[1]. Podľa Smernice je obchodník pred tým, ako sa uzavrie zmluva na diaľku, teda prostredníctvom internetu, povinný poskytnúť zákazníkovi okrem iného aj „poštovú adresu, jeho telefónne číslo, číslo faxu, a e-mailovú adresu, ak je k dispozícii, aby spotrebiteľ mohol rýchlo obchodníka kontaktovať...“.

Súdny dvor uznal, že cieľom smernice je zabezpečiť vysokú ochranu spotrebiteľa, teda aby mohol s obchodníkom komunikovať rýchlo, priamo a účinne. Zároveň však smernica hovorí aj o tom, že treba rešpektovať slobodu podnikania a nezasahovať zbytočne do konkurencieschopnosti podnikov.

Keď zákon žiada priveľa

Bezpodmienečnú povinnosť obchodníka sprístupniť spotrebiteľovi za každých okolností telefónne číslo, či dokonca zriadiť telefónnu či faxovú prípojku považuje Súdny dvor za značne neprimeranú. Keďže zmyslom Smernice je uložiť obchodníkovi povinnosť, aby sprístupnil  prostriedky možnej komunikácie, ktoré by mali byť priame a účinné, tak nie je dôvod, prečo by obchodník nemohol využiť aj iné komunikačné prostriedky ako telefónne číslo, ak budú spĺňať tento účel. Takýmito prostriedkami môžu kľudne byť aj elektronické formuláre či  systémy výmeny textových správ a podobne.

Amazon teda v Nemecku podniká v súlade v európskymi normami, to však nemožno povedať o nemeckom zákone, ktorý od obchodníkov vyžaduje sprístupnenie telefonických čísiel zákazníkom, a preto sa očakáva v najbližšom období jeho novela.

Zdroj: CURIA

Poznámky pod čiarou:

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov