Po prvýkrát prebieha pričlenenie obce k susednej obci v zmysle novely zákona

Účinnosťou novely zákona o obecnom zriadení sa začal uplatňovať nový inštitút pričlenenie obcí. Proces pričlenenia obce sa v praxi po prvýkrát uskutočňuje v prípade malej obec Ondavka na severovýchode Slovenska v bardejovskom okrese, ktorá z dôvodu nepriaznivej finančnej kondície už niekoľko rokov funguje bez starostu a obecného zastupiteľstva, v dôsledku čoho si nemôže plniť svoje zákonom ustanovené úlohy.

Redakcia 12. 08. 2019 2 min.

Keďže počas účinnosti novelizovaného zákona o obecnom zriadení sa uskutočnili v Ondavke voľby do orgánov územnej samosprávy už dva razy po sebe a ani raz v nich nikto nekandidoval, došlo k naplneniu zákonnej podmienky a ministerstvo vnútra preto na začiatku leta v roku 2019 vyzvalo Okresný úrad Prešov na zabezpečenie činností súvisiacich s pričlenením tejto nefunkčnej obce k susediacej obci.

Zástupcovia Okresného úradu Prešov na základe podnetu zvolali na 3. júla 2019 zhromaždenie obyvateľov obce Ondavka, na ktorom ich informovali o aktuálnom stave, v ktorom sa v súčasnosti obec  nachádza najmä kvôli vysokému počtu exekúcií. Rovnako o nasledujúcich krokoch, ktoré je potrebné v súvislosti s pričlenením nefunkčnej obce uskutočniť. Prizvaní na zhromaždenie boli okrem zástupcov Okresného úradu Bardejov a zástupcov sekcie verejnej správy MV SR aj starostovia susediacich obcí Becherov a Vyšná Polianka. Na tomto zhromaždení mali obyvatelia obce Ondavka možnosť vyjadriť svoj názor na pričlenenie obce a spoločne diskutovať o vzniknutej situácii.

Ďalším krokom, ktorý zabezpečí OÚ v Prešove, je  vyzvať susediacu obec na zabezpečenie súhlasu s pričlenením obce Ondavka, pričom treba prihliadať aj na oprávnené záujmy a potreby obyvateľov nefunkčnej obce. Situácia, v ktorej sa obec Ondavka aktuálne nachádza,  bude prerokovaná na obecnom zastupiteľstve susediacej obce a poslanci vyjadria svoj súhlas s jej prípadným pričlenením. V závislosti od súhlasu s pričlenením Okresný úrad Prešov následne predloží ministerstvu vnútra návrh na pričlenenie nefunkčnej obce k jednej zo susediacich obcí. MV SR bude celý proces usmerňovať, keďže zabezpečenie výkonu samosprávy v nefunkčných obciach na Slovensku úzko súvisí s  kvalitou života ich obyvateľov. Keď nariadenie vlády o pričlenení nefunkčnej obce k susediacej obci nadobudne účinnosť, bude môcť ministerstvo vnútra na základe žiadosti poskytnúť finančný príspevok obci, ku ktorej bude nefunkčná obec pričlenená.

Zdroj: MV SR