Protimonopolný úrad SR uložil pokutu za kartelovú dohodu

V roku 2019 začal Protimonopolný úrad SR správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody v súvislosti s verejným obstarávaním pri dodávkach strojov a strojno-technologického vybavenia. PMÚ vykonal 26. februára 2019 neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestorov na základe podozrenia, že medzi podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu horizontálnej dohody s protisúťažným efektom priamych konkurentov, ktorú možno považovať za najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel.

Martina Vanc 26. 11. 2020 2 min.

Odbor kartelov PMÚ vydal 18. novembra 2020 rozhodnutie, ktorým trom podnikateľom uložil pokutu v celkovej výške 431 095,- eur za uzavretie kartelovej dohody. Týmto porušili ustanovenia § 4 ods.1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, podľa ktorých:

  • priamo alebo nepriamo určili ceny tovaru alebo iné obchodné podmienky,
  • rozdelili trh alebo zdroje zásobovania,
  • koordinovali podnikateľov vo verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži.

,,Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia postupu podnikateľov pôsobiacich v oblasti realizácie dodávok strojov a strojno-technologického vybavenia pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, a to ako uchádzačov pri podávaní ponúk v piatich verejných obstarávaniach vyhlásených v júni 2014 a zároveň podnikateľa splnomocneného verejnými obstarávateľmi, ktorý priamo vykonával proces prípravy a realizácie predmetných verejných obstarávaní,“

uviedol PMÚ v tlačovej správe. Účelom tohto konania bolo umožniť víťazstvo v súťaži už vopred určenému uchádzačovi.

V rámci konania na žiadosť jedného z účastníkov konania pristúpil PMÚ k aplikácii programu zhovievavosti a využil inštitút urovnania, čím znížil podnikateľovi výšku pokuty. Program zhovievavosti vypracoval priamo PMÚ, pričom vďaka nemu má účastník kartelu možnosť sám informovať úrad o existencii nelegálnej kartelovej dohody. Po spolupráci formou predloženia relevantných dôkazov môže tomuto účastníkovi PMÚ znížiť alebo aj odpustiť pokutu. Rovnako aj inštitút urovnania pripúšťa zníženie pokuty až do výšky 50%, ak sa osoba dobrovoľne prizná k porušeniu a preberie za takéto porušenie zodpovednosť.

Voči jednému účastníkovi bolo konanie zastavené, keďže PMÚ konštatoval, že posudzovanie konania tohto podnikateľa nepatrí do jeho kompetencie. Proti rozhodnutiu môžu účastníci podať rozklad do 15 dní od doručenia, tým pádom zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.