Prvé vyjadrenie ústavného súdu v Mečiarových amnestiách

Dňa 7. apríla 2017 začalo na ústavnom súde konanie vo veci tzv. Mečiarových amnestií. Úlohou ÚS SR je posúdenie súladu uznesenia Národnej rady SR, ktorým zrušila Mečiarové amnestie a niektoré milosti udelené prezidentom. Konanie, ktorá má trvať 60 dní s predpokladaníým ukončením do 5. júna však môže nečakane skončiť aj bez výsledku.

Redakcia 07. 04. 2017 3 min.

Pri rozhodovaní ústavného súdu v danom konaní môže nastať viacero možností:

  • Plénum ústavného súdu v lehote 60 dní môže vysloviť, že uznesenie NR SR je v súlade s ústavou.
  • Plénum ústavného súdu v lehote 60 dní môže vysloviť, že uznesenie NR SR nie je v súlade s ústavou. V takom prípade sa vo vzťahu k uzneseniu NR SR z 5. apríla 2017 v primeranom rozsahu uplatnia účinky vyplývajúce z čl. 125 ods. 3 ústavy, čiže uznesenie NR SR sa stane neúčinným.
  • Plénum ústavného súdu môže byť pri hlasovaní rozdelené tak, že pre žiadnu z alternatív rozhodnutia vo veci (ani na vyslovenie súladu preskúmavaného uznesenia NR SR s ústavou, ani na vyslovenie jeho nesúladu s ústavou) nebude dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých sudcov (minimálne 7 hlasov sudcov) podľa čl. 131 ods. 1 ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. V takom prípade sa konanie zastaví.
  • Ústavný súd môže nerozhodnúť v ustanovenej lehote 60 dní. V takom prípade sa konanie taktiež zastaví (podľa § 48b ods. 6 zákona č. 72/2017 Z. z.).

Pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že plénum ústavného súdu v súčasnosti tvorí len 10 z 13 sudcov (od 4. júla 2014 nie je plénum v plnom zložení) z dôvodu nevymenovania sudcov ústavného súdu prezidentom Slovenskej republiky. Tento stav zvyšuje riziko (môže nastať v bode 3 vyššie uvedeného), že plénum ústavného súdu nebude môcť rozhodnúť ani v prípadoch, ktoré majú spoločensky mimoriadne veľký význam, z procesných dôvodov spočívajúcich v tom, že pri hlasovaní o veci nebude dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých sudcov (minimálne 7 hlasov sudcov) podľa čl. 131 ods. 1 ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. (Tlačová správa ÚS SR)

Od 4. júla 2014 k dnešnému dňu pre nedosiahnutie nadpolovičnej väčšiny 7 hlasov bolo pri hlasovaní pléna zamietnutých už 14 návrhov.

Súčasne je potrebné dodať, že zákon prijatý na účel prejednania súladu amnestií s Ústavou (Zákon č. 72/2017 Z.z.), ktorý zmenil organizáciu činností Ústavného súdu vo svojom §48b ods. 7 uvádza, že „Uznesenie o zastavení konania alebo zamietnutí návrhu vytvára prekážku veci rozhodnutej, ktorá vylučuje ďalší prieskum uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti Ústavným súdom Slovenskej republiky.“

A teda v prípade č.3 a č.4 dôjde k uzavretiu konania pred ústavným súdom aj bez toho aby sa vo veci hlasovalo. Uznesenie NR SR o zrušení amnestií bude následne platné z dôvodu prezumpcie ústavnosti.