Regulácia chovu psov

Dňa 14. februára 2017 bol schválený návrh zákona skupiny poslancov NR SR, ktorý sa týka nových podmienok držania psov, ako aj ich chovateľov.

JUDr. Alexandra Podivinská 26. 02. 2017 2 min.

Súčasná právna úprava

V súčasnosti je množenie psov a ich chov kontrolovaný len prostredníctvom chovných staníc. Chovné stanice jednotlivých plemien sa nahlasujú chovateľským zväzom príslušných plemien a tie následne vykonávajú kontrolu štandardov. Napriek tomu, že samotní chovatelia majú záujem na tom, aby boli ich chovy v poriadku existujú aj chovy, ktoré nedodržiavajú podmienky držania a chovu zvierat obsiahnuté vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach a o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami (Dôvodová správa).

Ciele poslaneckého návrhu zákona:

-       zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov,

-       ustanoviť podmienky chovu psov a podmienky ich držania,

-       povinnosti vyplývajúce držiteľom a štátnym orgánom na tomto úseku.

Zmeny  v právnej úprave

Zavádza sa definícia registrovaného chovu psov, ktorá znie nasledovne:

Zákon obsahuje postup ohlásenia zriaďovateľa registrovanému chovu, pričom mu ukladá povinnosť podstúpiť tieto kroky v lehote 30 dní, odkedy nadobudol jedného alebo viacero psov na rozmnožovanie a predaj. Takéhoto psa musí následne nezameniteľne označiť. Jeho chov musí spĺňať všetky požiadavky na ochranu zvierat a psov stanovené osobitným predpisom. Zákon ukladá zriaďovateľovi povinnosť zabezpečiť psom veterinárne ošetrenie minimálne jedenkrát ročne a zároveň po každej ukončenej gravidite. Tiež musí zabezpečiť, aby k rozmnožovaniu psov nedochádzalo skôr ako v druhom roku veku psa a čo sa týka regulácie rozmnožovania, môže byť realizované najviac trikrát v priebehu dvoch rokov.

Tí, ktorí už psa alebo psov určených na rozmnožovanie a predaj už vlastnia, majú ohlasovaciu povinnosť do 1. marca 2017, kedy zároveň zákon nadobúda účinnosť.

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Štátna veterinárna a potravinová správa bude viesť centrálny zoznam registrovaných psov. Regionálne, veterinárne a potravinové správy budú vykonávať kontrolu ochrany zvierat a rozhodovať o zrušení chovu, pokiaľ zriaďovateľ nebude plniť podmienky ustanovené zákonom. V súvislosti s vykonanými zmenami sa dopĺňajú skutkové podstaty priestupkov na úseku chovu psov.

  • Súvisiace právne predpisy