Rekapitulácia roku 2017 na ministerstve spravodlivosti

​Prečítajte si, aký bol rok 2017 na ministerstve spravodlivosti z pohľadu legislatívy. 

Rekapitulácia roku 2017 na ministerstve spravodlivosti

Január 2017

Cieľom novely Trestného zákona a Trestného poriadku bolo priniesť účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Upravili sme kvalifikáciu trestných činov extrémizmu, presunuli sme túto agendu na špecializovaný trestný súd, špeciálnu prokuratúru, na základe toho bol na NAKA zriadený špecializovaný útvar a budujeme aj znalecký odbor pre takúto trestnú činnosť.
Počet začatých trestných stíhaní pre trestné činy extrémizmu od roku 2012 postupne klesal, zo 102 zaevidovaných prípadov v roku 2012 klesol ich počet v roku 2016 len na 20. Zo štatistiky Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý od januára tieto trestné činy dozoruje, vyplýva, že od začiatku tohto roka do konca septembra bolo začatých 130 trestných stíhaní vo veciach extrémizmu.
 
Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii zaviedla pravidlo, podľa ktorého musia byť nezabezpečení veritelia v reštrukturalizácii uspokojení v minimálnom rozsahu 50% pohľadávky. Stanovila aj náhodný výber správcov v reštrukturalizácii. Cieľom zmien bolo zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám, a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.
 

Február 2017

Cieľom tzv. „protischránkového zákona“ bolo zvýšiť mieru transparentnosti vo vzťahoch medzi štátom a jeho obchodnými partnermi. Register partnerov verejného sektora má odkryť, kto skutočne profituje z biznisu so štátom. Do registra partnerov verejného sektora bolo k 30. novembru 2017 zapísaných 13 943 subjektov. V istých prípadoch sa zo zverejnených zápisov v registri potvrdili dohady, resp. „kuloárne“ informácie, v istých prípadoch išlo o nové informácie, v istých prípadoch zverejnené informácie vyvolávajú naďalej pochybnosti a otázky. V takýchto prípadoch možno podať kvalifikovaný podnet na Okresný súd v Žiline, aby sa následne v konaní ukázalo, či sú zaregistrované informácie pravdivé, alebo nie. Na registrový súd v Žiline bolodo konca novembra doručených 7 kvalifikovaných podnetov, z toho 1 podaný predčasne, 1 konanie bolo skončené a v 5 sa koná.
 
Novým zákonom o upomínacom konaní sa zaviedla do praxe plnohodnotná elektronická alternatívá k existujúcemu režimu platobného rozkazu. Cieľom bolo zrýchliť a zefektívniť proces vymáhania pohľadávok a v konečnom dôsledku tak skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane k svojim peniazom. Agendu elektronických platobných rozkazov sme sústredili pod Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý k 30. novembru 2017 evidoval 9 909 podaných elektronických platobných rozkazov. Počet vydaných platobných rozkazov za uvedené obdobie bol 7 311.
 

Marec 2017

Vďaka zmenám zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejším. Pre ľudí je jednoduchšie vymaniť sa z tzv. „dlhovej pasce“ a prejsť procesom osobného bankrotu formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Nezáleží pritom, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti. Riešiť svoju situáciu môžu jednou z dvoch alternatív: konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Lepšiu dostupnosť osobného bankrotu dokazujú aj štatistiky Centra právnej pomoci, ktoré sprevádza dlžníkov celým procesom oddlženia. Od účinnosti zmien do konca novembra centrum zaevidovalo takmer 63-tis. konzultácií s klientmi, ktorí sa informovali o osobnom bankrote. Za toto obdobie  bolo zároveň podaných celkovo 7 802 žiadostí o konkurz, ďalších 207 podaných žiadostí bolo o splátkový kalendár. Nárok na konkurz bol do konca novembra priznaný 6 454 osobám, na splátkový kalendár 117 osobám. Vyhlásený konkurz bol v 3 208 prípadoch, vyhlásený splátkový kalendár v 40 prípadoch.
 

Apríl 2017

Férovejšie a transparentnejšie exekučné konania, vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi, jediný exekučný súd v Banskej Bystrici. Tieto a ďalšie opatrenia priniesla veľká novela Exekučného poriadku. Od nadobudnutia účinnosti (od 1.4.2017) do 30. novembra 2017 napadlo na okresný banskobystrický súd 18 245 exekučných podaní a súd už vydal 14 501 poverení na začatie exekúcie.
 

Júl 2017

Novelou zaviedli hromadné výberové konania na sudcov. Zmeny sa dotkli aj hodnotenia sudcov a disciplinárnych konaní. Historicky prvé hromadné výberové konanie sa uskutočnilo 27. novembra vo všetkých ôsmich obvodoch krajských súdov súčasne. Od zmeny sa očakáva rýchlejšie a flexibilnejšie dopĺňanie kapacít sudcov. Pokiaľ ide o hodnotenie sudcov, tých  budú po novom hodnotiť profesionálne hodnotiace komisie. Hodnotenia sudcov budú zverejňované. Na plynulosť disciplinárnych konaní voči sudcom má po novom dohliadať Súdna rada, ktorá zároveň dostala aj kompetencie, aby v prípade prieťahov mohla zakročiť.
 

September 2017

V septembri do medzirezortného pripomienkovania MS SR predložilo veľkú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Na jednej strane významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb, na strane druhej vytvára jednoduché pravidlá, ktoré bránia zneužívaniu infozákona. Aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky, rokuje sa s pripomienkujúcimi subjektmi tak, aby sa budúci rok mohol materiál posunúť na rokovanie vlády.
 

Október 2017

Cieľom zákona je zlepšovať prístup k spravodlivosti pre jednu z najzraniteľnejších skupín ľudí, ktorou sú obete trestných činov. Na Slovensku budeme mať prvýkrát takúto komplexnú právnu úpravu pre obete trestných činov. Nová úprava zahŕňa nie len odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale definuje aj práva obetí, či už právo na informácie, právnu pomoc, psychologické služby, právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou.  Všetky tieto služby bude musieť štát pre obete zabezpečiť a garantovať. Zákon nadobúda účinnosť 1.1.2018.
 
Napriek tomu, že na Slovensku máme jednu z najprísnejších právnych úprav v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou, hroziace vysoké tresty evidentne nemajú ani preventívny ani odstrašujúci účinok. Svedčia o tom aj čísla zo štatistík, podľa ktorých počet mladých ľudí experimentujúcich napríklad s marihuanou rastie. MS SR preto prišlo s novou právnou úpravou. Cieľom je, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty, aby boli odhaľovaní a prísne postihovaní hlavne tí, ktorí drogy „riešia“ vo veľkom. V návrhu rovnako sa rieši aj poskytovanie pomoci a prevenciu. 
 
Do medzirezortného pripomienkového konania MS SR predložilo Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Realizácia jednotlivých opatrení môže zároveň prispieť aj k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Termíny, v ktorých budú jednotlivé opatrenia z návrhu postupne plnené, určí uznesením vláda po prerokovaní materiálu.

November 2017

Začiatkom novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, zameraná na špekulatívne fúzie firiem. Tento spôsob zbavovania sa dlhov postavila mimo zákon. Cieľom zmeny bolo najmä zabrániť špekulatívnemu zlučovaniu firiem, ktorým sa obchádzajú štandardné procesy likvidácie a konkurzov, čo je v konečnom dôsledku  na úkor veriteľov, ktorí sa pre takéto konanie nedostanú k svojim peniazom.
 
Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. Návrh na novembrovej parlamentnej schôdzi posunuli poslanci do druhého čítania, definitívne by o ňom mohli rozhodnúť na prvej ponovoročnej schôdzi.
 
Na rokovanie vlády MS SR predložilo návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania a správy zaisteného majetku. Spravovať tento majetok by po novom malo výlučne Finančné riaditeľstvo SR. Zákonom zároveň zavádzame nové zaisťovacie inštitúty, sprísňujeme skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu správy daní a rozširujeme možnosti využitia agenta, čím zároveň plníme Akčný plán boja proti daňovým podvodom.
Keďže počas prerokúvania materiálu na vláde vznikla širšia diskusia k niektorým navrhovaným opatreniam, MS SR sa rozhodlo otvorené otázky ešte raz prediskutovať a dorokovať s ministerstvom vnútra aj Generálnou prokuratúrou, pričom dospeli k dohode a materiál by v začiatku roka 2018 mohol byť prerokovaný vládou.
 
O potrebe výstavby novej väznice sa s prestávkami hovorí 22 rokov. Naplnenosť väzníc je kritická, počet obvinených a odsúdených stále narastá, technický stav väzenských objektov nie je dobrý. V súlade s Programovým vyhlásením vlády aj schválenou Koncepciou väzenstva SR, ministerstvo v novembri 2017 predložili do pripomienkovania návrh realizácie projektu výstavby väznice v Rimavskej Sobote. Materiál je už po medzirezortnom pripomienkovaní, v rámci ktorého neboli žiadne rozpory. 
 
Zdroj: MS SR