Rekodifikácia práva obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o predložení Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvá do 26. februára 2021.

Martina Vanc 15. 01. 2021 5 min.

Podľa zistení rezortu spravodlivosti na slovenskom trhu existujú prevažne spoločnosti s ručením obmedzeným (viac ako 95% zo všetkých spoločností), akciové spoločnosti tvoria spolu menej ako 3%, ostatné formy obchodných spoločností a družstvá sú zastúpené minimálne.

„Ekonomické fungovanie obchodných spoločností je na Slovensku dominantne založené na financovaní cudzími zdrojmi a spoločnosti nie sú vybavené významnejším vlastným kapitálom. V ostatných rokoch je možné identifikovať nárast súkromných investícií (venture capital vo forme vlastného kapitálu) do začínajúcich a projektových spoločností (tzv. start-upy a scale-up), ako aj získavanie cudzích zdrojov mimo tradičného bankového sektora, najmä vo forme vydávania korporátnych dlhopisov a iných cenných papierov“,

uvádza Ministerstvo spravodlivosti SR.

Pri zohľadnení všetkých faktorov je podľa ministerstva jedným z východísk vystavanie právneho rámca obchodných spoločností ako súčasti súkromného práva, t. j., že podnikanie v spoločnosti je prejavom slobody jednotlivca. Založenie, vytváranie dokumentov, orgánov, úprava povinností a zodpovednosti členov orgánov, ochrana veriteľov a investorov a pod. budú riešené nástrojmi súkromného práva všade tam, kde to bude možné. Ďalším východiskom je európske právo obchodných spoločností a inšpirácia zo zahraničia – cieľom je zvýšenie flexibility kapitálových obchodných spoločností, zjednodušenie zakladania spoločností a celkové zníženie administratívnych prekážok pri štarte podnikania. Dôležitým faktorom pri príprave zámeru je aj elektronizácia, digitalizácia a automatizácia, ktorá sa obchodných spoločností významne dotýka a právna úprava musí uvedené reflektovať.

Legislatívne zámery

Zámer predpokladá zachovanie 4 právnych foriem obchodných spoločností, a to verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, čo predstavuje zrušenie jednej z aktuálne piatich druhov obchodných spoločností – jednoduchú spoločnosť na akcie. Spoločne s týmito budú upravené aj ustanovenia o družstvách, úprava európskych foriem obchodných spoločností bude naďalej v samostatných predpisoch.

Pre verejnú obchodnú spoločnosť sa nebudú zavádzať zásadné zmeny. Ide o formu obchodnej spoločnosti, ktorá má nízke zastúpenie a veľký rozsah zmluvnej slobody. Rekodifikácia v tejto oblasti sa zamiera na regulačné a terminologické spresnenie a celkové prispôsobenie novej úprave obchodných spoločností.

Zámerom je zatraktívnenie komanditnej spoločnosti, preto by mali mať jej zakladatelia možnosť rozhodnúť sa, či majetková účasť komandistov bude inkorporovaná do cenného papiera. Zároveň sa zavedie možnosť, aby obchodné podiely neboli u jedného spoločníka koncentrované do jedného obchodného podielu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zavedenie novej právnej úpravy bude reflektovať moderné zahraničné trendy. Navrhuje sa zvážiť a zvoliť niektorú formu zníženia hranice povinne vyžadovaného základného imania. Inšpiráciou je český model, kde základným imaním je 1 euro, ale aj nemecký model, ktorý funguje na princípe postupného dopĺňania základného imania z dosiahnutých hospodárskych výsledkov pri dočasnom zákaze vyplácania podielov na zisku. Zjednodušené by malo byť založenie spoločnosti, ktoré by malo byť v online forme s využitím vzorov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom.

Ďalšími navrhovanými zmenami sú:

 • spoločník bude môcť mať viacero samostatných podielov v spoločnosti, ktoré môžu mať rôzne vlastnosti, bude s nimi môcť samostatne disponovať a zaťažovať ich,
 • možnosť inkorporácie obchodného podielu do formy cenného papiera,
 • možnosť úpravy práv spoločníka spojených s cenným papierom po vzore jednoduchej spoločnosti na akcie,
 • rozšírenie dištančného výkonu práva spoločníka na účasť na riadení spoločnosti v rámci účasti na valnom zhromaždení, spresnenie úpravy rozhodovania spoločníkov per rollam,
 • riešenie praktických problémov majetkových vzťahov k obchodnému podielu najmä vo vzťahu k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov.

Akciová spoločnosť

Základom novej úpravy by malo byť jednoznačné rozlíšenie súkromných a verejných akciových spoločností. Časť právnej úpravy verejných akciových spoločností bude zapracovaná do predpisov práva kapitálového trhu. Konkrétne návrhy sú:

 • zrušenie postupného zakladania akciových spoločností – pre založenie s upisovaním akcií sa predpokladá v procese založenia a vzniku spolupráca s obchodníkom s cennými papiermi a postup podľa pravidiel kapitálového trhu,
 • zrušenie numerus clausus druhov akcií – umožní sa určiť v stanovách vydávanie rôznych druhov akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne práva,
 • zrušenie možnosti vydávať akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe,
 • rozhodovanie akcionárov per rollam, úprava dištančného rozhodovania,
 • možnosť rozhodnúť sa pre monistickú štruktúru – okrem valného zhromaždenia bude vytvárať akciová spoločnosť iba správnu radu, alebo pre štruktúru s predstavenstvom a dozornou radou.

Spoločné zmeny pre kapitálové spoločnosti

 • pravidlá pre výkon práv, minimálny rozsah práva na informácie a nástroje na jeho vymáhanie,
 • pravidlá rozhodovania orgánov, dištančné rozhodovanie, neplatnosť uznesení,
 • pravidlá ochrany majetku spoločnosti,
 • pravidlá transakcií so spriaznenými osobami,
 • úprava krízy spoločnosti a povinnosti s ňou spojené,
 • pravidlá povinností a zodpovednosti členov orgánov,
 • úprava uplatňovania pravidla podnikateľského uváženia (business judgment rule),
 • úprava základov koncernového práva, publicita zmluvného koncernu a podmienky, kedy môže člen orgánu ovládanej osoby zohľadňovať koncernový záujem aj na škodu obchodnej spoločnosti.

Zmeny ďalších právnych predpisov

Zmeny práva obchodných spoločností budú súvisieť priamo s rekodifikáciou občianskeho práva, ktorá zásadne zmení úpravu právnických osôb – všeobecná úprava všetkých právnických osôb bude vedená v Občianskom zákonníku.

„Pri rekodifikácii sa zváži potreba vyčlenenia určitej matérie zo súčasného Obchodného zákonníka do osobitného predpisu, najmä úprava premien spoločnosti (zmena právnej formy a zrušenie s právnym nástupcom), a to po vzore českej alebo nemeckej právnej úpravy. Pre efektívne uplatňovanie a vynucovanie novej úpravy je dôležité, aby nová právna úprava hmotného práva obchodných spoločností bola paralelne reflektovaná v procesnoprávnych predpisoch,“

uvádza rezort spravodlivosti.

Rekodifikácia zasiahne aj do predpisov regulujúcich transparentnosť a publicitu obchodných spoločností (obchodný register, obchodný vestník, centrálny depozitár cenných papierov a register partnerov verejného sektora). Rovnako budú úpravy vyžadovať aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii a predpisy práva kapitálového trhu a úpravy cenných papierov. Zmenám sa nevyhne ani daňové a trestné právo.