Resocializácia odsúdených a jej perspektívy

V Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení sa v dňoch 12. a 13. novembra 2019 koná medzinárodná konferencia „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. So zaujímavými diskusnými príspevkami vystúpili odborníci z radov nielen slovenského väzenstva, ale aj z väzenských služieb ostatných krajín V4, akademickej obce, Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj partnerov tretieho sektora.

Redakcia 14. 11. 2019 3 min.

Jedným z hlavných poslaní väzenských služieb je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti verejnosti zákonným a humánnym výkonom trestu odňatia slobody a väzby a resocializácie odsúdených. Práve ich resocializácia je dôležitou súčasťou výkonu trestu odňatia slobody, aby sa predišlo recidíve týchto osôb po prepustení na slobodu. Zbor väzenskej a justičnej stráže zorganizoval medzinárodnú konferenciu „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. Pozvanie prijali odborníci zahraničných väzenských služieb z Poľska, Česka, Maďarska, odborníci z akademickej obce a z Ministerstva spravodlivosti SR. „Všetci ľudia majú právo žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej spoločnosti“, týmito slovami v úvode svojho príhovoru otvoril konferenciu generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan.

Dôležitou súčasťou pre správne zvolené metódy a formy resocializácie odsúdených je penologický výskum. Od roku 1992 však penologický výskum, teda aplikovaný výskum foriem a metód nápravnovýchovnej činnosti, nebol na Slovensku realizovaný a prvé snahy o jeho obnovu prišli až v roku 2016 a postupne sa začalo s prípravou a implementáciou viacerých vlastných národných projektov alebo partnerských projektov v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Z dostupných informačných zdrojov bolo zistené, že vo výkone trestu odňatia slobody sa opakovane nachádza 50 – 60 % odsúdených, pričom v strednom a maximálnom stupni stráženia dosiahla kategória recidivistov až 80 %. Príčinou boli faktory na strane väznených osôb – približne polovica z nich mala ukončené len základné vzdelanie, 40 % z nich nemalo pred nástupom do výkonu trestu pracovné návyky a 15 % väznených osôb bolo pred nástupom do výkonu trestu bezdomovcami, ale ďalší faktor bol aj na strane výkonu trestnej politiky štátu.

V októbri roku 2018 bol spustený národný projekt „Šanca na návrat“, ktorý je realizovaný v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavným cieľom projektu je znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. „Na projekte spolupracuje okrem našich výskumníkov a akademickej obce aj desať vybraných ústavov, kde sa budujú takzvané výstupné oddelenia, do ktorých sú odsúdení pred ukončením trestu umiestňovaní a zaraďovaní na niekoľko mesiacov a aktívne s nimi pracujeme, aby v prípade prepustenia z výkonu trestu našli v spoločnosti uplatnenie“, dodáva generálny riaditeľ Milan Ivan.

V diskusných príspevkoch vystúpili slovenskí akademici prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a Mgr. Lukáš Turay z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, z Akadémie policajného zboru SR pani doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. a JUDr. Michaela Jurisová. Skúsenosti s resocializáciou zo zahraničných väzenských služieb prezentovali Brig. Gen. László Huszár z väzenskej služby Maďarska, PhDr. Václav Jiřička, PhD. z väzenskej služby Českej republiky, kpt. Paweł, Marchajski z väzenskej služby Poľska a zo Zboru väzenskej a justičnej stráže pplk. JUDr. Jozef Griger, JUDr. Jakub Ľorko, PhD., PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. a PhDr. Martin Lulei, PhD., z Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Samuel Burský a ďalší.

Zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže