Prichádzajú zmeny v Trestnom zákone

Zefektívnenie priebehu súdnych konaní na základe zúženia inštitútu prísediacich v trestnom konaní, častejšie využívanie videokonferencií na súdoch či zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie ako reakcia ministra spravodlivosti SR Gábora Gála na apel mamičiek a oteckov detí, o ktoré prišli v zdravotníckych zariadeniach.

Redakcia 21. 02. 2019 4 min.

To je len niekoľko zmien, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR navrhlo v novele Trestného zákona, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rozširuje sa tiež inštitút zúčastnenej osoby v trestnom konaní o komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a novelizuje sa skutková podstata trestného činu poškodzovania záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, ktorou sa uskutočňuje transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Zároveň takéto trestné činy nebude stíhať slovenská prokuratúra, ale novovzniknutá európska inštitúcia – Úrad európskej prokuratúry.

Domáce väzenie

Aby sa využívanie elektronického systému monitorovania osôb v praxi rozšírilo a zefektívnilo, navrhli sme novú úpravu, ktorou sa podmienky a možnosť uložiť trest domáceho väzenia rozšíria a zároveň úpravou prejde aj podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, za splnenia podmienky, že odsúdený počas výkonu trestu preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný a zároveň bola vykonaná aspoň polovica uloženého trestu. Po novom bude možné ukladať trest domáceho väzenia už nie len za prečiny s trestnou sadzbou do 5 rokov, ale aj za trestné činy, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody v trvaní 4 až 10 rokov.

Videokonferenčné hovory

Hoci sa v súdnej praxi videokonferencia využíva už niekoľko rokov, novelou trestných kódexov sa bude videokonferencia používať častejšie. Výsluchy osôb, ktoré sú subjektom trestného konania, budú prebiehať za určitých okolností aj prostredníctvom videokonferenčného zariadenia. Dôvodom na právnu úpravu boli aj neúmerne vysoké výdavky štátu na transport odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody alebo väzby, ktorý musí vypovedať ako svedok v inom trestnom konaní.

Posilnenie samosudcovského rozhodovania

Hoci má inštitút prísediacich ako členov senátu okresného súdu v trestnom konaní z historického hľadiska dlhodobú tradíciu, v súčasnosti tento inštitút stráca svoje opodstatnenie a často sa stáva skôr príťažou a obštrukciou pre spravodlivosť, rýchlosť a plynulosť trestného konania. Po novom bude môcť samosudca rozhodovať o prečinoch, aj zločinoch, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou neprevyšujúcou 12 rokov. V prípadoch obzvlášť závažných zločinoch (za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou najmenej 12 rokov) bude aj naďalej rozhodovať senát zložený z predsedu a dvoch prísediacich. Navrhovaná úprava by mala mať pozitívny dopad aj na štátny rozpočet, pretože sa predpokladá úspora finančných prostriedkov. Gábor Gál: "V súčasnej právnej úprave je inštitút prísediacich veľmi naširoko koncipovaný. Vo viacerých súdnych konaniach, keď dôjde k tomu, že prísediaci ochorie, nebodaj zomrie, tak súdy musia opakovať procesné úkony niekedy od začiatku. Takže je to element, ktorý nám aktuálne predlžuje súdne konania. Novelou to zúžime len na prípady, kde laický element, čiže prísediaci, bude osožný na posúdenie toho-ktorého trestného činu a prípadu.“

Stop bieleniu

Do trestného zákona by mal pribudnúť aj nový trestný čin a to falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie, čo je reakciou na absenciu trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi v zdravotnej dokumentácii. Ak by niekto zo zdravotníckych pracovníkov (lekár, sestra, farmaceut, pôrodná asistentka, zdravotnícky laborant, záchranár, sanitár, a i.) sfalšoval, alebo pozmenil obsah zdravotnej dokumentácie, alebo odstránenie určitých údajov, dopustil by sa prečinu. Gábor Gál: „Ten, kto sa pokúsi manipulovať so zdravotnou dokumentáciou by sa po novom dostal do rozporu so zákonom. Nie je možné, aby sa niekto svojvoľne rozhodol odobrať časť zdravotnej dokumentácie a znemožnil tak plnohodnotné posúdenie adekvátnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti.“

Komisár v trestnom konaní

Do trestného konania by po novom mohol vstúpiť komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, a to v prípadoch, keď je subjektom trestného konania dieťa alebo osoba so zdravotným postihnutím. Úlohou komisára je chrániť práva a záujmy „slabších“ skupín obyvateľstva, a preto by mohol vykonávať svoju pôsobnosť aj v trestných konaniach. Do konania by mohol vstúpiť na základe vlastného zistenia, alebo podnetu, a to predovšetkým v prípadoch, keď je nutné zabezpečiť ochranu práv a záujmov detí, či osôb so zdravotným postihnutím.

Podmienečné prepustenie

Pri ukladaní najprísnejšieho trestu odňatia slobody na doživotie mohol súd rozhodnúť aj o tom, že podmienečné prepustenie nie je prípustné. Transformáciou európskej smernice sa ustanoví možnosť každému odsúdenému na doživotie, aby po odpykaní trestu 25 rokov,  mohol požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.

Zdroj: MS SR