Ako sa zmenil systém vyplácania a výšky príspevkov pre rodičov?

Ako býva zvykom účinnosťou od prvého januára nového roku nastávajú zákonné zmeny vo viacerých sférach, jednou z nich je pre rok 2014 aj zmena vo vyplácaní príspevkov pre rodičov. Dôvodom zmeny systému vyplácania je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR účelnejšie využívanie finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi, pretože podľa Ministerstva v niektorých prípadoch neboli príspevky využívané na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Od nového roka sa súčasne menia aj výšky príspevkov, pretože Ministerstvo upravilo výšku životného minima k 1. júlu 2013, čo od januára ovplyvnilo napríklad aj rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. O koľko a komu sa tieto príspevky zvýšia alebo znížia? 

Redakcia 06. 01. 2014 3 min.
Rodičovské príspevky Rodičovské príspevky Two plush toys from 4freephotos.com

Rodičovský príspevok

Charakteristika

Po skončení materského príspevku vzniká nárok na rodičovský príspevok. Ten sa spravidla poberá do tretieho roku života dieťaťa. Existuje výnimka, kedy v situácii pokiaľ by napríklad dieťa malo zdravotné problémy (dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) lekársky zdokladované na základe, ktorých si rodič nemôže nájsť zamestnanie, môže ho poberať do šiesteho roku života dieťaťa.

Suma rodičovského príspevku na rok 2014

Rodičovský príspevok môžeme zjednodušene rozdeliť do štyroch rovín:

 • rodičovský príspevok,
 • rodičovský príspevok polovičný,
 • rodičovský príspevok na dvojičky,
 • rodičovský príspevok na trojičky,

Suma rodičovského príspevku sa od nového roku 2014 zvyšuje na 203,20 EUR z pôvodných 199,60 EUR. Tento príspevok sa neposkytne takým rodičom, ktorým už bolo odňaté staršie dieťa pričom úrad práce naň poskytuje príspevok osobe, ktorá ma dieťa zverené do starostlivosti. V prípade, ak sa rodine poskytuje štátna podpora vo forme dávky v hmotnej núdzi, prídavku na dieťa cez osobitného príjemcu, poskytne sa cez neho aj rodičovský príspevok. Od prvého januára 2014 sa zároveň mení aj výška ostatných rodičovských príspevkov a to nasledovne:

 • rodičovský príspevok polovičný je vo výške 101,60 EUR,
 • rodičovský príspevok na dvojičky je vo výške 254 EUR,
 • rodičovský príspevok na trojičky je vo výške 304,80 EUR.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Systém vyplácania

Od nového roka nastáva v systéme vyplácania príspevkov najväčšia zmena práve pri príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa totiž zlučujú do jednej dávky.

Výška príspevku

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je od začiatku roku 2014 nasledovná:

 • pri prvom až treťom pôrode je výška prídavku 829,86 EUR (podmienkou je, aby sa dieťa dožilo najmenej 28 dní);
 • pri štvrtom a ďalšom pôrode, alebo ak sa dieťa nedožilo 28 dní je jeho výška 151,37 EUR;

V prípade, že sa narodia dvojčatá alebo viac detí naraz (trojčatá, štvorčatá a podobne), základný príspevok sa vždy zvýši o 75,69 EUR za každé ďalšie narodené dieťa.

Podmienky pre uznanie nároku na príspevok

Od prvého januára 2014 sa pre splnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa vyžaduje:

 • absolvovanie riadnej prenatálnej starostlivosti,
 • uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa,
 • na príspevok majú nárok len biologickí rodičia, ktorí majú bydlisko na Slovensku (bydliskom sa pritom rozumie skutočné bývanie a zdržiavanie sa v SR nestačí len trvalý pobyt).

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Od nového roku je suma príspevku na viac súčasne narodených detí vo výške 110,36 EUR. Naďalej ako po predchádzajúce roky platí, že sa poskytuje rodičovi:

 • ak najmenej tri z jeho detí sú vo veku najviac do 15 rokov života,
 • príspevok sa poskytuje na každé dieťa a to raz za rok.

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa, ktorý rodič dostáva na dieťa (s pravidelnou školskou dochádzkou) každý mesiac sa takisto vo veľmi miernej podobe zvýšil. Suma z roku 2013 sa z výšky 23,10 EUR zvýšila pre rok 2014 na 23,52 EUR. Poberateľ prídavku na dieťa, ktorý je zamestnaný môže dostať navyše daňový bonus vo výške 21,41 EUR. Nezamestnaný poberateľ nemôžete využiť daňový bonus, avšak môže požiadať o príplatok k prídavkom, ktorého výška sa z pôvodných 10,83 EUR zmenila na 11,02 EUR. Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku bude od januára môcť dostávať aj vysokoškolák, ktorého štúdium na vysokej škole presahuje o dva akademické roky takzvanú štandardnú dĺžku štúdia.