Komu vzniká nárok na rodičovský príspevok a za akých podmienok?

Po skončení materského príspevku vzniká nárok na rodičovský príspevok. Ten sa spravidla poberá do tretieho roku života dieťaťa. Existuje výnimka, kedy v situácii pokiaľ by napríklad dieťa malo zdravotné problémy, ktorých si rodič nemôže nájsť zamestnanie, môže ho poberať do šiesteho roku života dieťaťa. Kto všetko je oprávnenou osobou na poberanie takéhoto príspevku? Kde sa podáva samotná žiadosť a aké sú podmienky na to, aby vám žiadosť o rodičovský príspevok schválili?

Redakcia 06. 05. 2014 5 min.
Rodičovský príspevok Rodičovský príspevok Pencils grouped from 4freephotos.com

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je sociálna dávka. Touto dávkou štát prispieva oprávnenej osobe (najčastejšie rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku respektíve do šesť rokov veku v prípade, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Nárok žiadateľa na rodičovský príspevok posudzuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto má nárok na takýto príspevok?

Podľa zákona číslo 571/ 2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou, ktorá má nárok na takúto štátnu sociálnu dávku je:

  • rodič dieťaťa,
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v jednej domácnosti.

Aké sú podmienky na vznik nároku vyplácania rodičovského príspevku?

Rodič alebo iná oprávnená osoba je sama povinná preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na samotný vznik nároku, výšku a výplatu rodičovského príspevku. Tieto skutočnosti musí preukázať do ôsmich dní a zároveň ich písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.

Na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a zároveň má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Samotná starostlivosť môže byť zabezpečovaná osobne alebo aj inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody rodičov resp. iných oprávnených osôb, ktoré sa o dieťa starajú. Toto platí aj pre situácie, kedy súd zverí maloleté dieťa napríklad do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo schváli súd dohodu rodičov.

Čo v prípade, ak je v rodine viacej detí?

Ak je v rodine viac detí do troch rokov veku (alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a v takomto prípade tak isto len jednému rodičovi (oprávnenej osobe) určenej podľa ich dohody.

Kedy nevznikne nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani, ak sa rodič alebo iná oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike a zároveň:

  • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
  • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Takisto tento nárok na rodičovský príspevok nevznikne, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Kde a akou formou sa podáva žiadosť o príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje rodič respektíve iná oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Takáto žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Výška príspevku

Výška rodičovského príspevku je od 1. januára 2014 vo výške 203,20 EUR mesačne. V prípade ak rodič (oprávnená osoba) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 203,20 EUR sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Sankcia za neplnenie si povinností vo forme zníženia rodičovského príspevku

Ak rodič (oprávnená osoba) nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži až o 50 %. V tejto sume sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodič (oprávnená osoba) nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Ako sa vypláca rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok vypláca rodičovi (oprávnenej osobe) príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Existujú následovné pravidlá vyplácania príspevku:

  • vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
  • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku,
  • poukazuje sa rodičovi (oprávnenej osobe) na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca aj v hotovosti,
  • ak rodič (oprávnená osoba) písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je vždy povinný žiadosti vyhovieť,
  • nevypláca sa do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku na rodičovský príspevok

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok aj spätne a to najviac za obdobie šiestich mesiacov. Samotný nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom ustanovený vek (do troch rokov veku, do šiestich rokov veku dieťaťa). Nárok zaniká aj smrťou rodiča (oprávnenej osoby) alebo dieťaťa.