Rodinné právo ako hmotnoprávny predpis a jeho nová procesná úprava

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou Civilného mimosporového poriadku prichádza otázka. Aký vplyv bude mať táto rozsiahla zmena, ktorá samozrejme nezasiahne len inštitút rodinného práva v praxi?

Rodinné právo ako hmotnoprávny predpis a jeho nová procesná úprava

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len ako „zákon o rodine“) obsahuje úpravu vzniku a zániku manželstva, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, určenie či zapretie otcovstva, úpravu výživného, osvojenia a ďalších druhov náhradnej osobnej starostlivosti, ako aj poručníctvo a opatrovníctvo.

Ku každej hmote je potrebný aj proces

Zákon o rodine ako predpis hmotného práva nie je možné reálne „vykonať“, či aplikovať bez procesnej úpravy. Samozrejme, uvedené platí aj naopak. Inštitúty upravené v zákone o rodine majú v prevažnej miere nesporový charakter, z čoho vyplýva, že aby súd v tejt ktorej právnej veci mohol vydať rozhodnutie, bude nevyhnutne potrebné aplikovať k zákonu o rodine procesný predpis. Týmto bude Civilný mimosporový poriadok (ďalej len ako „CMP“). Podľa paragrafového znenia CMP je predmetná problematika upravená druhej časti, pod názvom osobitná časť, v ustanovení § 87 a nasl. Pôjde o nasledovné konania:

Konanie o povolenie uzavrieť maželstvo

V rámci tohto konania bude novinkou možnosť podať spoločný návrh účastníkmi konania.

Konanie o rozvod manželstva

Rozvod a nesporové konanie? Prečo? Predkladateľ túto zmenu oddôvodňuje nasledovne:

„CMP vnímame ako súhrn právnych noriem upravujúcich metodológiu procesného postupu pri presadzovaní ochrany osobitných vzťahov, na ochrane ktorých je spoločenský, verejný záujem. Uvedené ako aj osobitosti procesného režimu týkajúce sa predmetu konania a účastníkov odôvodňujú zaradenie konania o rozvod manželstva medzi konania mimosporové. Predkladateľ tým zdôrazňuje verejný záujem na ochrane manželstva aj v procese rozhodovania o jeho zrušení rozvodom.”[1]

Zavádza sa pojem faktické bydlisko, pre vyzdvihnutie reálnej väzby medzi súdom príslušným na konanie vo veci a účastníkom konania. Ide o pojem širší ako trvalé bydlisko a v žiadnom prípade nie je možné tieto stotožňovať. V ustanoveniach je vyjadrená zmierlivá funkcia súdu, ktorý bude preferovať zmierenie manželov pred rozvodom a zachovanie manželstva. Nová právna úprava myslí aj na úmrtie jedného z manželov pred nadobodnutím právoplatnosti rozsudku a uvedené rieši vydaním uznesenia s dvoma výrokmi – ktorými sa rozsudok o rozvode zruší a zastaví konanie.

Konanie o neplatnosti manželstva alebo o určenie neexistencie manželstva

Nóvum v tomto konaní predstavuje príslušnosť súdu. Ak sa konanie začína bez návrhu a účastníci nebývajú na rovnakom mieste, budú príslušné oba súdy podľa ich bydliska. Konanie o neplatnosť manželstva je obligatórne návrhovým konaním. Aj keď v nasledovná časť ustanovenia znie : „ak osobitný predpis neustanoví inak“, keďže týmto je zákon o rodine a tento ustanovuje len dôvody, pre ktoré je manželstvo ničotné, nevyplýva teda z neho prípadný procesný postup súdu, pôjde len o konštatovanie hmotnoprávnych následkov.

Konanie vo veciach určenia rodičovstva

Navrhuje sa komplexne upraviť inštitút týchto konaní v CMP, čo oddôvodňuje povaha týchto vzťahov. Výslovne medzi tieto konania budú patriť konanie o určenie materstva, otcovstva, konanie o zapretie otcovstva a konanie o prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom. S konaním o určenie otcovstva bude spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého.[2]

Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Pod tento inštitút sa prostredníctvom numerus clausus konaní navrhujú zaradiť nasledovné konania:

 • O mene a priezvisku maloletého

 • Úprave výkonu rodičovských práv a povinností

 • Výžive maloletého

 • Styku s maloletým

 • Poručníctve

 • Opatrovníctve maloletého

 • Odovzdaní maloletého

 • Veciach, o ktorých sa rodičia nevedia dohodúť a týkajú sa maloletého

 • Schválení právneho úkonu maloletého

 • Zastupovaní maloletého

 • Správe majetku maloletého

 • Ústavnej starostlivosti a iných výchovných opatreniach

 • Ochranných opatreniach

 • Pestúnskej starostlivostivosti

 • Zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti

 • Aj v iných veciach, ak to vyplýva z osobitného predpisu, čím predkladateľ ponechal možnosť tento okruh rozšíriť bez potreby normatívnej zmeny predmetného ustanovenia

Konanie o návrat maloletého do cucziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní

Zavedie sa nový typ mimosporového konania, pričom ide o reflexiu hmotnoprávneho predpisu, avšak na medzinárodnej úrovni, ktorým je Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a tiež nariadenie Brusel IIa. Nakoľko je toto konanie potrebné uskutočniť v čo najkratšom časovom intervale, predkladateľ obmedzuje uplatnenie zásady oficiality a vyšetrovacej zásady.

Konania vo veciach osvojenia

Konanie o osvojiteľnosti a konanie o osvojení zjednocuje pod jeden diel, dopĺňa ich o konanie o zverení dieťaťa do predosvojteľskej starostlivosti. Z ustanovenia je zrejmé, že ide o tri relatívne samostatné, avšak vzájomne na seba nadväzujúce konania. Rozširuje sa účastníctvo v rámci týchto konaní, keďže návrh bude môcť po novom podať aj zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené. Zavádza sa, že maloletý rodič, ktorý dosiahol 16 rokov bude účastníkom konania. Oddôvodnenie môžeme nájsť aj v ustanoveniach o konaní o povolenie uzatvoriť manželstvo, kde je veková hranica stanovená rovnakým spôsobom. Predpokladá sa dostatočná vyspelosť rodiča po dosiahnutí 16 roku veku. V konaní o osvojení sa skracuje lehota na rozhodnutie súdu z jedného roka na 6 mesiacov, ponecháva však možnosť súdu odvolať sa na objektívnu nemožnosť vykonania dôkazov. Podľa novej právnej úpravy vzniká súdu povinnosť zisťovať zdravotný dtav dieťaťa komplexne, nie len na základe lekárskeho vyšetrenia.

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb

Dôvod pre zaradenie tohto konania do CMP vychádza zo skutočnosti, že vyživovacia povinnosť voči plnoletej osobe má iný procesný priebeh ako  konanie o vyživovacej povinnosti maloletých. Predpokladom pre podanie návrhu bude zmena pomerov. V tomto konaní bude tiež možné uzavrieť zmier, predkladateľ v tejto súvislosti upozorňuje na povinnosť súdu skúmať hmotnoprávne podmienky uzavretia zmieru, keďže v mimosporových konaniach platí zásada materiálnej pravdy.[3]

K schváleniu troch kódexov civilného práva procesného Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec uviedol, že nakoľko prešli viac ako ústavnou väčšinou, dostali vysokú legitimitu. Zastáva tiež názor, že vytvára podmienky pre efektívnejšie, rýchlejšie a najmä spravodlivejšie súdne konanie.[4]  v blízkej budúcnosti budeme mať možnosť presvedčiť sa o „aplikácii“ týchto tvrdení v praxi, keďže účinnosť kódexov sa navrhuje k 1. júlu 2016.

 • Súvisiace právne predpisy:
  • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov