Rozhodnutie Ústavného súdu o nevymenovaní sudcov Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. senáte Ústavného súdu Slovenskej republiky zloženom z predsedu senátu Petra Brňáka a členov senátu sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka (sudcu spravodajcu) na verejnom zasadnutí I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky 6. decembra 2017 rozhodol o nevymenovaní sudcov Ústavného súdu SR.

Redakcia 10. 12. 2017 4 min.

Ako rozhodol v tejto veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 575/2016 Ústavný súd Slovenskej republiky?

Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom pojednávaní 6. decembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, Milana Ľalíka (sudca spravodajca) a sudkyne Marianny Mochnáčovej o sťažnosti JUDr. Jána Bernáta vo veci namietaného porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok zaručeného čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom prezidenta Slovenskej republiky, ktorým nerozhodol o menovanom ako o kandidátovi na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sťažnosti JUDr. Miroslava Duriša, PhD., JUDr. Evy Fulcovej a JUDr. Juraja Sopoligu vo veci namietaného porušenia ich základného práva  na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok zaručeného čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutiami prezidenta Slovenskej republiky sp. zn. 636-2016-KPSR zo 6. júla 2016 o ich nevymenovaní za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sťažnosti JUDr. Jany Laššákovej vo veci namietaného porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok zaručeného čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky sp. zn. 1107-2016-KPSR zo 6. júla 2016 o jej nevymenovaní za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky takto rozhodol:

1. Základné právo JUDr. Miroslava Duriša, PhD., JUDr. Evy Fulcovej a JUDr. Juraja Sopoligu na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutiami prezidenta Slovenskej republiky sp. zn. 636-2016-KPSR zo 6. júla 2016 o ich nevymenovaní za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky p o r u š e n é  b o l o .

2. Základné právo JUDr. Jany Laššákovej na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky sp. zn. 1107-2016- KPSR zo 6. júla 2016 o jej nevymenovaní za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky p o r u š e n é  b o l o .

3. Základné právo JUDr. Jána Bernáta na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom prezidenta Slovenskej republiky, ktorým nerozhodol o menovanom ako o kandidátovi na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, p o r u š e n é  b o l o .

4. Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky sp. zn. 636-2016-KPSR zo 6. júla 2016 o nevymenovaní JUDr. Miroslava Duriša, PhD., JUDr. Evy Fulcovej a JUDr. Juraja Sopoligu za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky sp. zn. 1107-2016-KPSR zo 6. júla 2016 o nevymenovaní JUDr. Jany Laššákovej za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky sa z r u š u j ú a vec sa v r a c i a prezidentovi Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

5. Prezidentovi Slovenskej republiky p r i k a z u j e , aby vo veci znova konal a rozhodol tak, že z dostatočne zvoleného počtu kandidátov navrhnutých mu Národnou radou Slovenskej republiky vymenuje troch za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

6. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky j e p o v i n n á uhradiť JUDr. Jurajovi Sopoligovi trovy konania na účet jeho právneho zástupcu do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu a JUDr. Jane Laššákovej trovy konania na účet spoločnosti do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

Rozhodnutie je právoplatné 

Písomné vyhotovenie rozhodnutia bolo priamo na verejnom zasadnutí I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky doručené právnym zástupcom navrhovateľov aj právnemu zástupcovi odporcu.

Doručením rozhodnutia účastníkom konania a právnym zástupcom účastníkov konania nadobudlo rozhodnutie I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 575/2016 týkajúcej sa nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov právoplatnosť.

Zdroj: ÚS SR