Rozhodovanie súdov pri prechovávaní marihuany pre vlastnú potrebu

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR spracovalo materiál so zameraním na rozhodovanie súdov pri prechovaní marihuany pre vlastnú potrebu. V článku sa dočítate, akým spôsobom bola vybavená väčšina prípadov, ale aj informácie o priemernom veku páchateľov a regionálnom zaťažení touto formou kriminality.

Martina Vanc 09. 06. 2021 3 min.

Marihuana je najčastejšie užívanou omamnou látkou na území SR, rovnako aj najčastejšie zaistenou nelegálnou drogou. V porovnaní s inými členskými krajinami Európskej únie je právna úprava s ohľadom na výšky trestných sadzieb za drogovú trestnú činnosť na Slovensku jednou z najprísnejších.

Súčasne nastavený systém sa však dostatočným spôsobom nevenuje príčinám vedúcim k užívaniu omamných látok a nereflektuje ani primárny cieľ právnej úpravy, ktorým má byť úsilie uprednostňovať postihovanie nelegálneho obchodu s drogami na rozdiel od postihovania užívateľov.

Za obdobie od roku 2018 do 2020 súdy právoplatne rozhodli o 892 obvinených z Trestného činu podľa § 171 Trestného zákona týkajúceho sa neoprávneného prechovávania marihuany pre vlastnú potrebu. Z celkového počtu právoplatne odsúdených tvorí táto skupina 0, 9% podiel.

Odsúdených bolo 865 osôb, pričom jedno súdne konanie trvalo v priemere 85 dní od jeho začatia po rozhodnutie a 137 dní do právoplatného skončenia veci.

Najčastejším spôsobom vybavenia bolo odsúdenie až v 81,8 % prípadoch, dohoda o vine a treste bola uzavretá v 8,5 % prípadoch. V 6,6 % skončila vec upustením alebo podmienečným upustením od potrestania. Len 1 % prípadov bolo vybavené oslobodzujúcim rozsudkom.

Najčastejšie uloženým trestom bol podmienečný trest odňatia slobody (56,7 %), nasledoval peňažný trest (15,8 %), nepodmienečný trest odňatia slobody (8,4 %) a trest prepadnutia veci v podiele 8 %.

Medián trvania nepodmienečného trestu odňatia slobody je za uvedené obdobie na hranici 10,5 mesiaca, pri treste povinnej práce bola najčastejšia výmera 100 hodín. Hodnota peňažného trestu dosiahla priemer 625 eur.

Len malému počtu osôb bolo uložené protitoxikomanické ochranné liečenie – ambulantne iba v 7,4 % prípadov a ústavne 3,7 %.

Treba však dodať, že aj keď súd neuložil ochranné liečenie, mohol v niektorých prípadoch páchateľovi prikázať podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok formou uloženia primeranej  povinnosti podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, v rámci podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

spresňuje Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR.

Priemerný vek obvinených v čase podania obžaloby (alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste) bol 27 rokov. Vo veku 18 a menej rokov tvorili obvinení podiel 4,6 %, osoby do 25 rokov predstavovali najväčšiu skupinu v podiele až 44,3 %. V silnom zastúpení bola aj skupina osôb do 35 rokov (38,6 %), do 50 rokov to bol podiel 11,5 % a do 60 rokov iba 1 %. Pri porovnaní páchateľov z pohľadu pohlavia jednoznačne prevažujú muži, ktorí tvorili až 95,7 % obvinených.

Podľa geografického rozloženia je na prvom mieste v počte rozhodnutých vecí obvod Krajského súdu v Bratislave (29,6 %). Ďalším v poradí je obvod Krajského súdu v Trnave s 15,4 % a najmenej prípadov evidujú obvody Krajského súdu v Prešove so 7,2% a Krajského súdu v Banskej Bystrici ( 6,2 %).

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo v danej oblasti 2 legislatívne návrhy. Prvý sa týka nového spôsobu určovania množstva drog a zároveň rieši všetky druhy omamných a psychotropných látok. Dôležitou zmenou je, že návrh rieši rozdiel trestných postihov za držbu drog (užívatelia) od iných foriem drogovej kriminality, ktorými sú výroba, predaj a nákup. Tento návrh zároveň posilňuje prevenciu a vytvára priestor na prácu s užívateľmi, vďaka čomu budú namiesto trestania presunutí pod dohľad odborníkov, ktorí tak môžu včas odhaliť zdravotné problémy spojené s užívaním drog.

Druhý návrh zákona sa týka len držby marihuany pre osobnú spotrebu a jeho cieľom má byť riadne rozlíšenie užívateľov od dílerov.