Čo bolo v štvorročnej kauze sfalšovaných zmeniek najnáročnejšie?

Dnes Vám prinášame rozhovor s JUDr. Luciou Tandlich, vedúcou právneho oddelenia Televízie Markíza, ktorej sme položili otázky nadväzujúce na štvorročný proces v kauze zmeniek sfalšovaných M. Kočnerom a P. Ruskom, ktorým Najvyšší súd SR minulý týždeň potvrdil odsudzujúci rozsudok a tým ich právoplatne odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní 19 rokov bezpodmienečne.

Martina Vanc 21. 01. 2021 5 min.

Prípad sfalšovaných zmeniek trval približne štyri roky. Ako vyzeral začiatok celej kauzy?

LT: Prípad zmeniek trvá už viac ako 4 roky a pre našu spoločnosť ešte stále neskončil. Na základe rozhodnutia NS SR zo dňa 12.1.2021 sa stal odsudzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade Kočnera a Ruska právoplatným. Súdy rozhodli, že zmenky sú falošné a obaja menovaní sa ich falšovaním dopustili obzvlášť závažného zločinu. Avšak ešte stále pokračuje trestné konanie s obžalovaným Ághom, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie. Taktiež je potrebné dosiahnuť skončenie sporov vedených na civilných súdoch právoplatným zamietnutím žaloby.

Kauza pre nás začala doručením žalôb v novembri a decembri 2016. Keď sme zistili, kto za kauzou stojí, už táto skutočnosť sama o sebe vzbudzovala pochybnosti o pravosti zmeniek a autentickosti celého príbehu. Na jej začiatku sme interne podnikli kroky vedúce k zisteniu skutkového stavu a overeniu žalobcom tvrdených skutočností (najmä due dilligence dokumentácie vzťahujúcej sa k prevodom obchodných podielov, účtovníctvu, rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu a pod.). Získavali sme aj informácie z externého prostredia, ktoré sa primárne mohli viazať k obdobiu údajného vzniku falošných zmeniek. Na základe týchto skutočností sme pripravili prvé vyjadrenie na súd.

Kedy ste zhodnotili, že potrebujete vyhľadať aj pomoc vo forme právnych služieb externých odborníkov? Bolo náročné vybrať si advokáta alebo ste mali vo výbere viac menej jasno?

LT: Externé právne služby sme vyhľadali okamžite, nakoľko nám bolo jasné, že nie je možné interne túto kauzu pokryť. Máme spolupracujúcu advokátsku kanceláriu, ktorá má výborné výsledky v sporovej agende. Máme v našich právnikoch dôveru, a tak sme nemali nad čím váhať.

Viete čitateľom priblížiť, aký veľký tím odborníkov pracoval na tejto kauze?

LT: Vytvorili sme špeciálny interdisciplinárny tím pre zastupovanie v civilnom spore a neskôr aj tím pokrývajúci trestné konanie. V prípade civilného sporu bol právny tím o niečo väčší vrátane podpory kolegov zo zahraničia. Ich skúsenosti sme využili pri príprave na jednotlivé pojednávania ako aj pri viacerých odborných otázkach. Dokonca sa aj naši zahraniční právni poradcovia zúčastňovali aj na jednotlivých pojednávaniach. Celkovo právny tím tvorilo zhruba 8 osôb. V prípade trestného konania bol právny tím menší. Pozostával z nášho zástupcu z civilných sporov p. Kamenca, p. Lipšica ako advokáta s bohatými skúsenosťami z trestného práva a z mojej osoby ako zástupcu poškodeného. Asistovali nám ešte viacerí kolegovia z Paul Q a Dentons a aj v tomto prípade PR odborníci z Neuropea, nakoľko sme od počiatku vedeli, že takýto náročný prípad bude vyžadovať špecialistov na krízovú komunikáciu s transparentnou komunikáciou dôkazov a faktov.

Štvorročné konanie si vyžiadalo mnoho úsilia. Čo považujete Vy za najnáročnejšie počas celej tejto doby?

LT: Je potrebné si uvedomiť, čo všetko sa za dané obdobie 4 rokov v spoločnosti udialo. Tieto udalosti dokumentujú aj úskalia našej obrany na súdoch. Bojovali sme s protistranou, ktorá sa cítila nedotknuteľnou s ohľadom na svoje styky na polícii, na prokuratúre a samozrejme aj v justícii. Nebolo možné nevnímať aroganciu protistrany a jej vplyv na rozhodovanie štátnych orgánov. Najnáročnejšie bolo podľa mňa nepoľaviť, nezačať uvažovať o mimosúdnej dohode. Naša spoločnosť nikdy neprestala veriť v existenciu spravodlivosti a schopnosť v spore uspieť právnymi cestami. Boli sme si istí, že máme pravdu a v právnom štáte musíme proti podvodníkom na súde uspieť. Našťastie naše presvedčenie, že na súdoch, na prokuratúre ako aj v polícii pôsobia aj odvážni jednotlivci, ktorí vnímajú svoju povinnosť brániť právo a spravodlivosť sa ukázalo ako pravdivé. V konečnom dôsledku napriek nie veľkej priazni svojich nadriadených a aj osobným tlakom a vyhrážkam sa prokurátor a vyšetrovateľ odmietli nečinne prizerať na páchanie trestnej činnosti Kočnerom a Ruskom.

Čo bol podľa Vás kľúčový dôkaz, resp. viac rozhodujúcich dôkazov?

LT: Všetky dôkazy mali svoj význam a nie je možné hodnotiť niektorý ako viac alebo menej kľúčový. Predložené dokumenty, výpovede svedkov ako aj znalecké posudky nás postupne stále viac utvrdzovali v tom, že celý príbeh zmeniek je vymyslený. Všetky dôkazy boli posúdené vždy jednotlivo, ale aj vo vzájomnej súvislosti. Jediné čo však bolo touto ucelenou reťazou dôkazov preukázané je, že Kočner s Ruskom zmenky sfalšovali a pokúsili sa na náš úkor získať viac ako 70 mil. EUR.

Je zarážajúce, že dnes už bývala sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Maruniaková nemala potrebu žiaden z týchto dôkazov vykonať a nakoniec nároky z jednej zo zmeniek priznala Kočnerovej spoločnosti. Pre ňu bolo najzásadnejším tvrdenie, už dnes odsúdeného Ruska, že falošné zmenky podpísal.

Počas tohto konania došlo k začatiu a postupnému výkonu očisty justície. Aké pocity to vyvolávalo vo Vás? Znížila sa Vaša dôvera a obávali ste sa konečného rozhodnutia súdu, alebo bol naopak Váš postoj optimistickejší?

LT: Je prirodzené, že každý môže mať určitú mieru obáv a pochybností s ohľadom na to, čo sa dozvedáme. Inak to nebolo ani u mňa, aj keď dôkazná situácia bola jednoznačná. Zároveň, keďže som bola presvedčená, že Špecializovaný trestný súd v Pezinku si skutočne vykonal svoju prácu veľmi precízne a poctivo, verila som, že Najvyšší súd odvolanie obhajoby zamietne a skôr trest pre obžalovaných ešte sprísni.

Ovplyvní podľa Vás kauza zmeniek v určitom smere aj iné konania, napríklad v nadväznosti na vykonanie komunikácie z Threemy ako dôkazu?

LT: K iným konaniam sa nemôžem vyjadriť nakoľko ich obsah aj vo vzťahu k tomuto dôkazu do detailov nepoznám. Na druhej strane sa ako občan domnievam, že kauza zmeniek a určite aj odhalenie Kočnerovej komunikácie z Threemy má zásadný vplyv na ďalší vývoj Slovenska. Myslím, že veľa ľudí si uvedomilo, že nespravodlivosť a nerovnosť pred zákonom sú zásadným problémom pre Slovensko. Obnovenie dôvery v inštitúcie štátu, najmä súdy a prokuratúru je pri očakávanej zmene kľúčové.

Za ochotu a odpovede JUDr. Lucii Tandlich aj touto cestou ďakujeme a Vy sa už môžete tešiť na pripravovaný článok zaoberajúci sa právnou argumentáciou odsudzujúceho rozsudku v kauze zmenky.