ROZHOVOR: Tibor Menyhart predseda Protimonopolného úradu SR

Odhalenie kartelových dohôd, činností proti hospodárskej súťaži či rozhodovanie o zlúčení podnikov. Aj toto patrí do pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. V dnešnom rozhovore Vám predstavíme vedúceho tohto úradu, Tibora Menyharta, ktorý nám priblíži fungovanie úradu, ako aj prezradí čo to o svojej osobe.

Redakcia 01. 07. 2020 6 min.

V čom spočívala Vaša motivácia zaujať funkciu na Protimonopolnom úrade?

V dobe, keď prišla takáto ponuka, som to považoval za prirodzený kariérny posun. Protimonopolný úrad SR je nezávislá inštitúcia a ja som mal možnosť prispieť k jej rozhodovacej činnosti a zároveň ju aj manažérsky viesť.

Vyžaduje predsedníctvo na Protimonopolnom úrade nejaké špeciálne skúsenosti v podobnej oblasti?

Každý, kto prichádza do takejto dôležitej funkcie, s ktorou je spojená aj veľká zodpovednosť, by mal mať už nejaké pracovné skúsenosti. Vo všeobecnosti najmä spojené s vedením a riadením ľudí a v prípade PMÚ SR aj s oblasťou hospodárskej súťaže, resp. regulácie ako takej.

Čitateľov určite zaujme, ako vyzerá deň predsedu úradu, resp. v čom spočíva Vaša každodenná náplň práce?

Tie dni sú rôzne. Niekedy prevažuje rozhodovacia činnosť spojená s funkciu predsedu Rady úradu, inokedy je to skôr každodenné riadenie organizácie, v ktorej pracuje asi 80 zamestnancov. A potom je to tiež reprezentovanie úradu voči iným orgánom, ako sú napr. Európska komisia alebo vláda SR. Toho je ale asi najmenej.

V minulosti ste počas svojej profesionálnej praxe pôsobil aj ako právnik, chceli by ste sa po skončení Vášho funkčného obdobia k práci právnika vrátiť?

Vzdelaním som právnik a iné to už asi nebude. Profesia právnika je mi veľmi blízka a právo ma baví. Viem si predstaviť, že po skončení funkčného obdobia sa k tejto oblasti vrátim.

Čo Vás na práci právnika v porovnaní s aktuálnou funkciou viac bavilo, prípadne Vám nevyhovovalo?

Ako právnik ste skôr v pozícii konzultanta, poradcu. Nemáte úplne pod kontrolou, čo sa nakoniec spraví. Nenesiete priamu zodpovednosť. To môže byť niekedy výhoda a niekedy aj nie.

Ako by ste čitateľom odpovedali na otázku, kto aktuálne vedie Protimonopolný úrad SR? Teda, ako by ste seba samého opísali?

K tomuto nech sa vyjadrujú iní. Nechcel by som hodnotiť sám seba. Mne ide o to, aby PMÚ SR si riadne vykonával svoje kompetencie a aby bol vnímaný ako nezávislá, moderná inštitúcia.

Prejdime k oblasti, ktorej sa Protimonopolný úrad venuje. Sú kartelové dohody a iné protisúťažné praktiky na Slovensku častým javom? Prípadne evidujete rozdiel v ich výskyte za posledné roky?

Kartelové dohody a vlastne aj iné protisúťažné praktiky sú tak prirodzené, ako je ľuďom prirodzená túžba znižovať neistotu a potenciálne riziká, ktoré podnikanie samo o sebe prináša. Sú teda častým javom. Navyše je vyššie uvedené znásobené aj všeobecne nízkym povedomím podnikateľov o práve hospodárskej súťaže, o tom, čo je v rozpore so zákonom, ako aj o možných postihoch za konanie v rozpore napríklad so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

Ich výskyt je zložité merať, keďže odhaľovanie porušení, najmä v prípade dohôd obsahujúcich súťaž, je často vecou náhody, "hlúpej" chyby jedného alebo viacerých účastníkov dohody alebo napríklad ochoty prezradiť dohodu úradu jej účastníkom výmenou za beztrestnosť.

V oblasti koncentrácií úrad neplní len úlohu kontrolnú, ale aj priamo rozhoduje o schválení spojenia podnikateľov. Je rozhodovanie o koncentráciách väčšinou jednoznačné, alebo ide o tenkú hranicu medzi povoleným spojením a obmedzením hospodárskej súťaže?

Pri posudzovaní oznámenej koncentrácie je PMÚ SR v pozícii toho, kto odhaduje možný dopad zamýšľaného spojenia podnikateľov na vývoj dotknutého trhu do budúcnosti. Budúcnosť predpovedať je nielen ťažké, ale aj prakticky nemožné.

Sú však stanovené pravidlá, a to, pochopiteľne, nielen na slovenskej úrovni. Tie pri posúdení oznámeného spojenia poskytujú úradu priestor pre súťažne korektné rozhodnutie vo veci, či posudzovaná koncentrácia je alebo nie je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a či značne nenaruší alebo naopak naruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Čo predchádza konaniu ex offo, kedy úrad koná z vlastného podnetu? Máte interne zriadený nejaký odbor, ktorý sa zaoberá výlučne monitorovaním trhu a posudzuje možné riziká?

Odvetvové alebo sektorové prešetrovania PMÚ SR obvykle otvára pri podozrení z narušenia fungovania príslušného trhu, čiže v prípadoch, ak ho identifikoval na základe zjavných znakov (napríklad vývoja určitých ukazovateľov definujúcich vývoj štruktúry trhu alebo dokumentujúcich vývoj cien a objemov produkcie a pod.), prípadne podnetov od účastníkov trhu.

Úrad však nemôže dohliadať na všetky trhy, a preto na každom trhu, kde sa prirodzene predpokladá vyššia miera jeho konsolidácie (napríklad z titulu investičnej náročnosti a tým spôsobených bariér vstupu), funguje sektorový regulátor.

Ale vrátim sa ešte k otázke, čo predchádza konaniu úradu, ktoré v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže začína z vlastného podnetu. Každému konaniu v oblasti napríklad antitrustu predchádza prešetrovanie a detailná analýza úradom získaných informácií a podkladov, ktoré môže získavať aj neohlásenou inšpekciou. Takéto prešetrovanie úrad obvykle začína na základe

  • podnetu, či už z trhu alebo od rôznych orgánov vykonávajúcich napríklad audit verejných obstarávaní,
  • žiadosti o účasť na programe zhovievavosti, kedy samotný účastník kartelovej dohody predloží úradu rozhodujúci dôkaz alebo informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie,
  • informácií a podkladov, ktoré získal v rámci vlastnej činnosti.

Pociťujete absenciu nejakej právnej úpravy, ktorá by napomohla činnosti Protimonopolného úradu?

Rozvoj legislatívno-právneho rámca ochrany hospodárskej súťaže má potenciál výrazne ovplyvniť transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, ktorá bola vydaná dňa 14. 1. 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie. Celý proces transpozície má byť ukončený do 4. 2. 2021, čo jednoznačne predurčuje prípravu znenia upraveného zákona a následný legislatívny proces ako jednu z najdôležitejších úloh úradu pre aktuálne prebiehajúce obdobie. Okrem zapracovania európskou smernicou prinášaných úprav úrad s najväčšou pravdepodobnosťou využije priestor aj na

  • revíziu dvoj-inštančného charakteru konania a rozhodovania úradu,
  • zavedenie doplnkového, resp. rozšíreného notifikačného kritéria pre oznamovanie koncentrácií s cieľom podchytiť všetky súťažne relevantné koncentrácie na dotknutých trhoch,
  • odstránenie možných negatívnych účinkov na intenzitu hospodárskej súťaže pri ukladaní zákazu účasti vo verejných obstarávaniach pri vybraných typoch porušení,
  • procesnoprávne úpravy vrátane plynutia lehôt, prístupu k spisu správneho konania, ako aj oblasť medzinárodnej spolupráce.

Tiborovi Menyhartovi za poskytnutie rozhovoru ďakujeme a želáme úspešné pôsobenie na aktuálnej aj budúcich pozíciách. Ak Vás téma zaujala, prečítajte si nedávny článok, v ktorom sme Vás informovali o odhalení kartelovej dohody Protimonopolným úradom pri predaji áut značky Volkswagen.