Rozšírenie skupiny psychotropných látok

Koncom minulého týždňa Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších právnych predpisov. Prečítajte si o aké psychotropné látky sa rozširuje táto skupina.

JUDr. Alexandra Podivinská 01. 07. 2015 3 min.

Čo sú omamné a psychotropné látky a prípravky?

V zmysle zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších právnych predpisov sú omamnými látkami látky vyvolávajúce návyk, psychickú a fyzickú závislosť človeka, ktorú je možné charakterizovať zmenou správania spojenú so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

Definícia psychotropných látok vyplývajúca z rovnakého zákona znie nasledovne. Psychotropnou látkou sa rozumejú látky, ktoré ovplyvňujú stav ľudskej psychiky tým, že pôsobia na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

A napokon prípravkami sú zmesi látok, alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac

  1. omamných látok alebo psychotropných látok, bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúce zmesy látok a roztokov látok, alebo

  2. potencionálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach.

Ako už bolo uvedené, Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa vyššie spomenutý zákon dopĺňa o nasledovné psychotropné látky:

AH-7921

Ide o látku, bežne nazývanú Doxylam, ľahko je možné pomýliť si ju s Doxylamínom, teda antihistaminickým liekom so sedatívno-hypnotickými vlastnosťami, následkom čoho môže byť neúmyselné predávkovanie. Táto látka vyvoláva pocity miernej eufórie, svrbenie a uvoľnenie, typickým nežiaducim účinkom môže byť nevoľnosť. Rekreační užívatelia túto drogu užívajú na zmiernenie bolesti či abstinenčných príznakoch vznikajúcich potom, ako prestali užívať iné opioidy.

25I-NBOM

Táto látka má halucinogénne účinky a potenciál vyvolať silný nepokoj, zmätok, intenzívne zvukové a vizuálne halucinácie, agresivitu, násilné incidenty a sebapoškodzovanie. Je otvorene uvádzaná na trh a predávaná ako chemikália určená na výskum. V súčasnosti šesť členských štátov v rámci EÚ túto látku kontroluje v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru Organizácie spojených národov o psychotropných látkach (1971) a sedem členských štátov využíva iné legislatívne opatrenia na jej kontrolu, pre lepšie presadzovanie práva v právnom styku s cuzinou by bolo vhodné zaviesť podrobenie tejto látky kontrolným opatreniam v rámci celej EÚ.

Metoxetamín

Ide o látku chemicky podobnú ketamínu a fencyklidínu (PCP), má disociačné vlastnosti. Nežiaduce účinky prejavujúce sa po jej požití sú podobné intoxikácii ketamínom, ako nevoľnosť, silné zvracanie, záchvaty, pocity úzkosti, katatónia, agresivita, halucinácie, psychóza a paranoja. Pri akútnej intoxikácii môžu nastať stavy nepokoja, tachykardie, hypertenzie, prípadne vplyv na mozgovú činnosť. Táto látka sa užíva a predáva ako náhrada ketamínu, pričom doposiaľ bola legálna a dostupná prostredníctvom internetových predajcov.

Všetky tri vyššie popísané psychotropné látky spôsobili v rámci Európskej únie viacero úmrtí, pre ktoré je potrebné zamedziť jej dostupnosť a užívanie. Pre tieto dôvody bolo nevyhnutné novelizovať zákon o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch. Zákon nadobudne účinnosť 1. októbra 2015.