Rozsudok ESĽP vo veci odškodnenia súvisiaceho s prenájmom pôdy ide na revíziu

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil revidovaný rozsudok v prípade Silášová a ďalší proti Slovenskej republike. O revíziu rozsudku  vláda požiadala z dôvodu smrti jednej zo sťažovateliek ešte pred prijatím a vyhlásením rozsudku.

Rozsudok ESĽP vo veci odškodnenia súvisiaceho s prenájmom pôdy ide na revíziu
Ide o revíziu rozsudku z 28. júna 2016, v ktorom ESĽP konštatoval porušenie práva na majetok podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v dôsledku podmienok zákonného nájmu pôdy v záhradkových osadách. ESĽP v rozsudku priznal každému zo sťažovateľov majetkovú škodu podľa tabuľky priloženej k rozsudku, 200 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 2 000 eur spoločne ako náhradu nákladov a výdavkov.

Dňa 3. apríla 2017 vláda požiadala o revíziu rozsudku z dôvodu, že jedna zo sťažovateliek, pani Jolana Dorčíková, zomrela ešte pred prijatím a vyhlásením rozsudku v roku 2013. Následne žiaden z jej dedičov nevyjadril prianie pokračovať v konaní pred ESĽP namiesto nej.

ESĽP konštatoval, že nevidí žiadne osobitné dôvody, pre ktoré by mal sťažnosť pani Dorčíkovej naďalej posudzovať a rozhodol o jej vyčiarknutí zo zoznamu prípadov. V dôsledku toho zrevidoval aj výrokovú časť pôvodného rozsudku, týkajúcu sa pani Dorčíkovej, ktorej v pôvodnom rozsudku priznal 580 eur z titulu majetkovej škody a 200 eur z titulu nemajetkovej ujmy.