SDEÚ: Členské štáty môžu stíhať protiprávne praktiky UBERu

Súdny dvor dal týmto rozsudkom otvorenú možnosť členským štátom, zasiahnúť proti UBERu aj legislatívnymi prostriedkami. Tie s ohľadom na ustanovenia Smernice o elektronickom obchode nebolo možné aplikovať bez oznámenia Európskej Komisii.

Redakcia 11. 04. 2018 3 min.

Francúzska spoločnosť Uber France poskytuje prostredníctvom aplikácie pre smartfóny službu označovanú ako Uber Pop, ktorou skontaktuje neprofesionálnych vodičov využívajúcich svoje vlastné vozidlo s osobami, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta. V rámci služieb poskytovaných prostredníctvom tejto aplikácie táto spoločnosť stanovuje poplatky, vyberá ceny za každú jazdu od zákazníka (predtým, než časť prevedie neprofesionálnemu vodičovi vozidla) a vystavuje faktúry.

Uber France je trestne stíhaná za to, že prostredníctvom služby UberPop organizuje systém skontaktovania zákazníkov s neprofesionálnymi vodičmi, ktorí prepravujú osoby za odplatu s vozidlami, ktoré majú menej ako desať miest. Uber France tvrdí, že francúzska právna úprava, na základe ktorej je stíhaná, predstavuje technický predpis, ktorý sa vzťahuje na službu informačnej spoločnosti v zmysle smernice o technických normách a predpisoch1. Táto smernica vyžaduje od členských štátov, aby Komisii oznámili akýkoľvek návrh zákona alebo právnej úpravy, stanovujúcej technické predpisy týkaj.ce sa výrobkov a služieb informačnej spoločnosti, pod sankciou neskoršej nemožnosti dovolávania sa tohto zákona alebo právnej úpravy proti jednotlivcom. V danom prípade francúzske orgány neoznámili Komisii predmetnú právnu úpravu pred jej prijatím. Uber France z toho teda vyvodzuje, že ju nemožno stíhať pre vyššie uvedené obvinenia. Tribunal de grande instance de Lille (Súd prvého stupňa Lille, Francúzsko), ktorý koná vo veci samej, sa Súdneho dvora pýta, či francúzske orgány boli alebo neboli povinné vopred oznámiť návrh zákona Komisii.

Rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor rozhodol, že členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať nez.konný výkon činnosti prepravy, ako je UberPop, bez toho, aby museli Komisii vopred oznámiť návrh zákona postihujúceho takýto výkon. Súdny dvor na úvod pripomína, že 20. decembra 2017 vo veci Uber Španielsko2, už rozhodol, že služba  UberPop ponúkaná v Španielsku patrila do oblasti dopravy a nepredstavovala službu informačnej spoločnosti v zmysle smernice. Podľa Súdneho dvora, služba UberPop ponúkaná vo Francúzsku je v podstate zhodná so službou poskytovanou v Španielsku, čo však musí overiť Tribunal de grande instance de Lille (Súd prvého stupňa Lille). 1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8). 2 Rozsudok Súdneho dvora z 20. decembra 2017, Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain (C-434/15, pozri TK n°136/17).

Na službu UberPop sa tak nevzťahuje smernica, z čoho Súdny dvor vyvodzuje, že povinnosť predchádzajúceho oznámenia Komisii, uvedená touto smernicou, sa neuplatní. Z toho vyplýva, že francúzske orgány neboli povinné vopred oznámiť návrh predmetného trestného zákona Komisii.