Analýzy judikátov EÚSúdny dvor EÚ opäť rozhodoval vo veci spotrebiteľského sporu. Konkrétne otázku, či realizácia mimosúdneho výkonu záložného práva dohodnutého v zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom, ktorá obsahovala nekalé zmluvné podmienky, je v súlade s právom EÚ alebo nie.Súdny dvor EÚ ("SDEÚ alebo "Súdny dvor") vydal rozhodnutie v otázke, čo je zamestnávateľ povinný po smrti zamestnanca vyplatiť jeho rodine. Viete, na čo máte nárok od zamestnávateľa, v prípade, ak Vám umrie blízka osoba? Pozostalým z Nemecka SDEÚ priznal viac než 16.000 eur.