Európske právoEurópsky súd pre ľudské práva vyhlásil utorok 28. januára 2014 rozsudok v prípade Khizri Akhadov proti Slovenskej republike. Ide o ruského občana, ktorý žalobou napadol zákonnosť svojho zaistenia. Čo predchádzalo tejto žalobe a ako sa s ňou vyrovnal ESĽP?Európsky súd pre ľudské práva sa stotožnil so sťažnosťou, ktorej obsah bol založený na tvrdení, že obhajcovia Mikuláša Černáka mali neprimerane málo času na prípravu obhajoby. Černákovi však nebolo priznané žiadne finančné odškodné, a tak ako zadosťučinenie mu bude musieť postačiť už len samotné uznanie Európskeho súdu pre ľudské práva, že jeho práva boli porušené.V súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve približne 50 000 Slovákov, čo znamená, že 1% súčasnej populácie Slovenska sa presťahovalo práve na ostrovy. Tamojším občanom podľa verejných prieskumov dochádza trpezlivosť s migrantmi, keďže niektorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva s cieľom viac menej len zneužívať benevolentný sociálny systém. Imigranti vo všeobecnosti sú tiež jeden z dôvodom, prečo je čoraz viac Britov skôr za vystúpenie z EÚ ako zotrvanie v nej.  Stanú sa aj Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve obeťami rastúcej averzie voči prisťahovalcom?Európsky súd pre ľudské práva 22. októbra 2013 vyhlásil rozsudok v prípade Soltész proti Slovenskej republike. Samotný spor má začiatky v roku 2003 a rozhodovali o ňom už vnútroštátne súdy na úrovni okresného a krajského súdu v Prešove a ústavného súdu v Košiciach. V čom sa odlišuje právne posúdenie slovenských súdov od právneho posúdenia v rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva?Pozreli sme sa na článok z dielne the Economist o snahe Európskej únie čeliť nárastu euroskepticizmu a odstránenia deficitu demokracie. Problematika euroskepticizmu rastie s problémami, ktorým Európska únia musí čeliť. Asi najťažšou skúškou si Európska únia a hlavne Eurozóna prešla v období vrcholiacej dlhovej krízy. Európska únia sa harmonizuje čoraz viac. Najnovšia smernica o odborných kvalifikáciách určite poteší ľudí, ktorých profesia je využiteľná aj v iných štátoch Európskej únie. Totižto, podľa tejto smernice bude možné uznávať kvalifikáciu v inom členskom štáte Európskej únie oveľa jednoduchšie. Existujúci európsky profesijný preukaz sa bude môcť aplikovať aj na iné profesie ako tomu bolo doteraz, čím sa otvoria dvere pre mnoho nových záujemcov.Európska únia hľadá už dlhodobo naprieč všetkými členskými štátmi mandát na spoločnú koordináciu v boji proti daňovým rajom. Dôvody sú úplne zrejmé. Podľa daňového komisára Európskej únie Algirdasa Semeta sa vďaka daňovým rajom odčerpá z Európskej únie ročne približne 1 bilión EUR.Právo Európskej únie dnes tvorí svojbytný a autonómny systém s vlastnými špecifickými pravidlami a vzťahmi. Tieto pravidlá ovplyvňujú celkové fungovanie práva EU, najmä jeho aplikáciu, či interpretáciu. Rovnako je nutné si uvedomiť, že právo EU dnes je významným činiteľom pri tvorbe i národnej legislatívy. Žiaľ, aplikačná prax v nových členských krajinách sa do dnešného dňa nedokázala v plnom rozsahu stotožniť s týmito neodškriepiteľnými faktami a častokrát nezohľadňuje špecifiká práva EU ako takého pri interpretácii, či aplikácii i jednoduchého práva. Tento príspevok si kladie za cieľ veľmi stručne zhrnúť podstatné momenty, ktoré si interpret práva EU, ako i interpret domáceho práva formovaného právom EU uvedomiť a zohľadniť pri svojom výklade.Generálny advokát Marco Darmon uvádza, že „Európske spoločenstvo pozostáva z právnych štátov, je nevyhnutne právnym spoločenstvom. Jeho vytvorenie ako aj fungovanie, inak povedané komunitárny pakt, spočíva na tom, že členské štáty rovnako rešpektujú komunitárny právny poriadok.“Aj keď by sa to mohlo na prvý pohľad zdať očividné, tak daňová politika členských štátov Európskej únie nie je výhradne v kompetnecii jednotlivých štátov a ich vnútornej politiky. Určité kompetencie má v tomto smere aj Európsky súdny dvor.

Strana 12 z 12