Judikatúra

V pochybnostiach je potrebné k uchádzačovi o zamestnanie pristupovať ako k slabšej strane

V pochybnostiach je potrebné k uchádzačovi o zamestnanie pristupovať ako k slabšej strane

Konania, týkajúce sa pracovnoprávnej agendy nie sú v slovenskej, či českej justícii ničím ojedinelým. Osobitnú pozornosť by sme chceli venovať sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom v prípadoch, kedy došlo k úrazu, či poškodeniu zdravia na pracovisku. Nepochybne ide o spory, vyžadujúce si rozsiahle zisťovanie skutkového stavu. Čo však v prípade, že vôbec nie je jasné, či k vzniku pracovného pomeru vôbec došlo?

Ako sa vysporiadať s náhradou trov právneho zastúpenia v konaní o neplatnosti zmluvy?

Ako sa vysporiadať s náhradou trov právneho zastúpenia v konaní o neplatnosti zmluvy?

Problematika náhrady trov sporového konania nie je často rozoberanou témou. Účastníci sporu sa totiž sústredia hlavne na prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré v konaní použijú. Špecifickými sú najmä náhrady trov právneho zastúpenia a spôsob určenia ich výšky. Z dielne Ústavného súdu Slovenskej republiky len nedávno vyšiel zaujímavý nález, vnášajúci viac svetla práve do tejto oblasti.

Sudca a jeho právo na slobodu prejavu

Sudca a jeho právo na slobodu prejavu

Postavenie sudcu v rámci našej právnej úpravy, ale aj ostatných krajín predstavuje výkon súdnej moci. Bude mať sudca rovnaké právo na slobodu prejavu, ktoré mu vyplýva z Ústavy, alebo výkon jeho funkcie bude ovplyvňovať aj toto jeho základné ľudské právo? V tomto príspevku sme analyzovali judikát Ústavného súdu ČR, ktorý rozhodoval o tejto problematike.

Sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení náhradného trestu odňatia slobody

Sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení náhradného trestu odňatia slobody

V trestnom konaní je možné, aby bol v rozhodnutí o vine a treste uložený odsúdenému aj náhradný trest. Jeho účel spočíva v tom, že pokiaľ odsúdený nevykoná uložený trest, nastúpi výkon náhradného trestu. Najvyšší súd SR rozhodoval vo veci, kedy odsúdená nevykonala uložený peňažný trest, za čo jej bol uložený výkon náhradného trestu odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov. 

Právo rodiča na informácie z trestného spisu

Právo rodiča na informácie z trestného spisu

Každý rodič má právo na informácie z trestného spisu, pokiaľ sa tieto týkajú jeho dieťaťa. Toto platí aj vtedy, ak je trestné konanie vedené z dôvodu vyšetrovania úmrtia ich dieťaťa, kedy rodičia vystupovali v postavení podozrivých zo spáchania trestného činu. V tejto veci rozhodoval Ústavný súd ČR koncom marca tohto roku.